De Koran

Soera 53, An-Nadjm (De sterren)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Bij de ster wanneer zij valt.

2
Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid.

3
En hij spreekt niet uit begeerte.

4
Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is.

5
Een machtige in kracht (de engel Gabriël) onderwees hem.

6
Een bezitter van wijsheid, en hij (de engel Gabriël) verscheen (in zijn aardse vorm).

7
En hij bevond zich aan de hoogste horizon.

8
Daarna naderde hij en daalde neer.

9
Zodat hij zich op een afstand van twee booglengten (van Mohammed) bevond, of dichterbij.

10
Toen openbaarde Hij aan Zijn dienaar wat Hij openbaarde.

11
Het hart (van de Profeet) loog niet over wat het zag.

12
Willen jullie (veelgodenaanbidders) dan redetwisten over wat hij zag?

13
En voorzeker, hij (Mohammed) heeft hem (de engel Gabriël) bij een andere neerdaling gezien.

14
Bij Sidratilmoentahā.

15
Daarbij is de Tuin van de Verblijfplaats (het Paradijs).

16
Toen de Sidrah omhuld werd door wat hem omhulde.

17
Zijn blik week niet en dwaalde niet.

18
Voorzeker, hij heeft de grote Tekenen van zijn Heer gezien.

19
Hoe zien jullie (veelgodenaanbidders) dan Al-Lāt en Al-ʿOezzā?

20
En Al-Manāt, de andere, de derde?

21
Zijn voor jullie dan de mannelijke (kinderen) en voor Hem de vrouwelijke?

22
Dat zou een oneerlijke verdeling zijn.

23
Het zijn alleen maar namen die jullie hebben verzonnen, jullie en jullie vaderen. Allah heeft daarover geen bewijs neergezonden. Zij volgen niets dan vermoedens en wat de zielen begeren. Voorzeker, er is tot hen van hun Heer de leiding gekomen.

24
Krijgt de mens (alles) wat hij verlangt?

25
Aan Allah behoort het laatste (en het Hiernamaals) en het eerste (het wereldse leven).

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
26
En hoeveel engelen zijn er niet in de hemelen wier voorspraak niets baat, behalve nadat Allah toestemming geeft voor wie Hij wil en voor wie Hem behaagt?

Nieuw pagina
27
Voorwaar, degenen die niet geloven in het Hiernamaals geven de engelen zeker vrouwelijke namen.

28
Terwijl zij daarover geen kennis hebben, zij volgen niets dan vermoedens. En voorwaar, vermoedens baten niets tegen de Waarheid.

29
Wend je daarom af (O Mohammed) van wie zich van Onze Vermaning heeft afgekeerd, en die niets wenst dan het wereldse leven.

30
Dat is het doel van hun kennis. Voorwaar, jouw Heer weet beter wie van Zijn weg is afgedwaald en wie de leiding heeft aanvaard.

31
En aan Allah behoort wat er in de hemelen en op de aarde is; opdat Hij degenen die kwaad verrichtten zal vergelden voor wat zij deden en opdat Hij degenen die goed deden zal belonen met het beste (het Paradijs).

32
(Zij zijn) degenen die de grote zonden en zedeloosheden mijden, behalve (onvermijdbare) lichte fouten. Voorwaar, jouw Heer is alomvattend in de vergeving. Hij kent jullie beter: toen Hij jullie uit aarde voortbracht en toen jullie nog baby's waren in de schoten van jullie moeders. Prijs niet julliezelf; Hij weet het beter wie (Allah) vreest.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
33
Heb jij degene gezien die zich afkeert?

34
En die weinig gaf en (daarna) ophield?

35
Heeft hij kennis over het onwaarneembare, zodat hij ziet?

36
Of is hij niet op de hoogte gebracht van wat in de geschriften van Mozes staat?

37
En (de geschriften van) Abraham die trouw was?

38
Dat geen enkele drager de zonden van een ander zal dragen?

39
En dat de mens slechts dat krijgt waarnaar hij gestreefd hoeft?

40
En dat hij (het resultaat van) zijn streven zal zien?

41
Waarop zal hij beloond (vergolden) worden met de volmaakte beloning (vergelding)?

42
En dat bij jouw Heer het einde is?

43
En dat Hij het is die doet lachen en doet huilen?

44
En dat Hij het is die doet sterven en die doet leven?

Nieuw pagina
45
En dat Hij de paren heeft geschapen; de man en de vrouw?

46
Van een druppel (sperma), wanneer die wordt uitgestort?

47
En dat Hij het andere leven (de opwekking) voortbrengt?

48
En dat Hij het is die verrijkt en die verarmt?

49
En dat Hij de Heer van Sirius is?

50
En dat Hij de vroegere ʿAad vernietigd heeft?

51
En de Thamoed, toen geen van hen overbleef?

52
En daarvoor het volk van Noach? En voorwaar, zij waren het meest onrechtvaardig en het meest buitensporig.

53
En de omgekeerde steden richtte Hij ten gronde.

54
Toen bedekte Hij haar volledig.

55
Welke van de genietingen van jouw Heer betwijfelen jullie dan?

56
Hij (Mohammed) is een waarschuwer onder de voorafgaande waarschuwers.

57
Het nabije (Dag des Oordeels) is genaderd.

58
Er is buiten Allah niemand die haar kan onthullen.

59
Zijn jullie verbaasd over deze Koran?

60
En lachen jullie, en huilen jullie niet?

61
Terwijl jullie (de Koran) veronachtzamen?

62
Kniel dan neer voor Allah en aanbidt (Hem).

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!