Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

33 zoekresultaten gevonden voor "Jezus".

← Koran index
Jezus, zoon van Maria, zei: "O Allāh, onze Heer, doe een tafel uit de hemel neerdalen opdat er voor de eerste tot en met de laatste van ons een plechtig feest is, als een Teken van U. En geef ons voorziening en U bent de Beste van de Voorzieners."

Hij (Jezus) zei: "Voorwaar, ik ben een dienaar van Allāh. Hij heeft mij de Schrift gegeven en mij tot een profeet gemaakt.

En toen Jezus ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: "Wie zijn mijn helpers (op het rechte pad) naar Allāh?" Zijn discipelen zeiden: "Wij zijn helpers van Allāh, wij geloven in Allāh en getuigen dat wij ons overgegeven hebben.

En Wij lieten Jezus, zoon van Maria, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem het Evangelie met daarin leiding en licht en een bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was: als een leiding en een onderricht voor de moettaqīen.

Dat is Jezus, zoon van Maria, het Woord van waarheid waaraan zij twijfelen.

En toen Jezus met de duidelijk bewijzen kwam, zei hij: "Ik heb jullie waarlijk de wijsheid gebracht zodat ik jullie een aantal zaken, waarover jullie van mening verschillen, verduidelijk. Vrees daarom Allāh en gehoorzaam mij.

En (gedenk) toen Jezus, de zoon van Maria, zei: "O Kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de Boodschapper van Allāh, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Thora en als verkondiger van goed nieuws over een boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmad. Toen hij dan met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zei: "Dit is duidelijk toverij."

En toen Allāh zei: "O Jezus, voorwaar, Ik zal jou (tot Mij) nemen en Ik zal jou (tot Mij) opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal de terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten te redetwisten.

Wie dan met jou (Mohammed) over (Jezus) redetwist, nadat de kennis tot jou is gekomen, zeg dan: "Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en jullie zelf bij elkaar roepen en dan (gezamenlijk) Allāhs vloek afroepen over hen die liegen."

(Gedenk) toen Allāh zei: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (de engel Gabriël) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg was en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof; en jij blies erin en het werd een vogel, met Mijn verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed weerkeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam." En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: "Dat is niets dan duidelijke tovenarij."

En toen Ik de discipelen (van Jezus) inspireerde om in Mij te geloven en in Mijn boodschappers, zij zeiden: "Wij geloven, en getuig dat wij ons (aan U) overgegeven hebben."

En toen de discipelen (van Jezus) zeiden: "O Jezus, zoon van Maria, ben jij in staat om jouw Heer te vragen om tot ons een māʾidah (gedekte tafel) te doen neerdalen uit de hemel?" Hij (Jezus) zei: "Vrees Allāh, indien jullie gelovigen zijn."

En toen zei Allāh: "O Jezus, zoon van Maria, heb jij tegen de mensen gezegd: "Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allāh?" En hij (Jezus) zei: "Heilig bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn ziel is, en ik weet niet wat er in Uw Ziel is. Voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene.

En Zacharias en Johannes en Jezus en Elias: allen behoorden tot de oprechten.

En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Messias Jezus, zoon van Maria, gedood." Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis ever, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij Jezus gedood hebben.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!