Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

94 zoekresultaten gevonden voor "Lieden van de Schrift".

← Koran index
O Lieden van de Schrift, waarom ontkennen jullie de Tekenen van Allāh, terwijl jullie getuigen?

O Lieden van de Schrift, waarom vermengen jullie de waarheid met valsheid en verbergen jullie de waarheid, terwijl jullie (het toch) weten?

O Lieden van de Schrift, overdrijf niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allāh dan de waarheid. Voorwaar, de Messias Jezus, zoon van Maria, is een boodschapper van Allāh en Zijn Woord, dat Hij aan Maria zond en uit een Geest (de engel Gabriël) van Hem voortkomend. Geloof dus in Allāh en Zijn boodschappers en zeg niet (dat Allāh) "drie" is. Hou (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allāh is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allāh is voldoende als getuige.

O Lieden van de Schrift! Waarlijk, Onze Boodschapper is tot jullie gekomen; hij heeft jullie veel duidelijk gemaakt van wat jullie in de Schrift verborgen, en hij heeft jullie veel kwijtgescholden. Waarlijk, er is van Allāh een licht (de Profeet) en een duidelijk Boek (de Koran) tot jullie gekomen.

O Lieden van de Schrift! Waarlijk, Onze Boodschapper is tot jullie gekomen, en hij heeft jullie na een onderbreking in (de reeks van) boodschappers duidelijkheid gegeven, opdat jullie niet zouden zeggen: "Er is tot ons geen verkondiger van goed nieuws en een waarschuwer gekomen." Waarlijk, er komt een verkondiger van goed nieuws en een waarschuwer tot jullie. En Allāh is Almachtig over alle zaken.

Velen onder de Lieden van de schrift wensen dat zij jullie, nadat jullie tot geloof zijn gekomen, weer tot ongelovigen zouden kunnen maken, uit afgunst die onder hen leeft, nadat voor hen de waarheid duidelijk was geworden. Maar vergeef hen en laat hen maar begaan, totdat Allāh komt met zijn bevel. Voorwaar, Allāh is Almachtig over alle zaken.

Een groep van de Lieden van de Schrift zei: "(Doe alsof je) gelooft in wat er aan degenen die geloven aan het begin van de dag geopenbaard is, maar geloof niet aan het einde ervan. Hopelijk zullen zij terugkeren (naar de ongelovigen)."

En onder de Lieden van de Schrift is er degene die, als jij hem een schat toevertrouwt, jou deze zal teruggeven; en onder hen is er degene die als jij hem een dinar toevertrouwt, deze niet aan jou zal teruggeven, behalve als jij er op aandingt. Dat komt omdat zij zeggen: "Wij zijn niet verantwoordelijk voor de ongeletterden." En zij vertellen over Allāh leugens terwijl zij het weten.

Niet allen van de Lieden van de Schrift zijn hetzelfde: (er is) een groep onder hen die standvastig is en zij lezen de Verzen van Allāh in een gedeelte van de nacht voor, terwijl zij zich neerbuigen (in hun ṣalāh).

En als de Lieden van de Schrift maar hadden geloofd en (Allāh) gevreesd, dan hadden Wij hen hun fouten uitgewist en hadden Wij hen gelukzalige Tuinen (het Paradijs) binnengeleid.

En de Lieden van de Schrift vragen jou om aan hen een Boek uit de Hemel neer te doen zenden; en waarlijk, zij vroegen Mozes om een groter (wonder) dan dat, zij zeiden: "Laat ons Allāh openlijk aanschouwen." Toen trof de bliksemslag hen vanwege hun onrecht. En zij namen het kalf (ter aanbidding) nadat de duidelijke Tekenen tot hen gekomen waren en Wij vergaven hen dat en Wij gaven Mozes een duidelijk bewijs.

Opdat de Lieden van de Schrift zullen weten dat zij geen enkele macht hebben over de gunst van Allāh en dat de gunst in de Hand van Allāh is. Hij geeft die aan wie Hij wil. En Allāh is de Bezitter van de geweldige gunst.

De ongelovigen onder de Lieden van de Schrift en de veelgodenaanbidders houden niet op (ongelovig te zijn) tot er een duidelijk bewijs tot hen komt.

Zeg: "O Lieden van de Schrift, kom tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allāh aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allāh plaatsen." Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Getuig dat wij ons (aan Allāh) overgegeven hebben."

Zeg: "O Lieden van de Schrift, waarom geloven jullie niet in de Tekenen van Allāh, terwijl Allāh getuige is van wat jullie doen?"

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!