Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

246 zoekresultaten gevonden voor "Mohammed".

← Koran index
Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de Boodschapper van Allāh en de laatste van de profeten. En Allāh is Alwetend over alle zaken.

Mohammed is de Boodschapper van Allāh en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartig. Jij ziet hen zich neerbuigen en zich neerknielen. Zij zoeken een gunst van Allāh en Zijn welgevallen. Hun kenmerken zijn zichtbaar in hun gezichten door de sporen van neerknielingen. Dat is hun beschrijving in de Thora. En hun beschrijving in het Evangelie is als een jonge plant waarvan de loten ontspruiten, waardoor hij sterker wordt. Daarna wordt hij steviger en staat hij recht op zijn wortel. Bij de planters veroorzaakt hij blijdschap. Hij (Allāh) wil daarmee de ongelovigen woedend maken. Allāh heeft degenen onder hen die geloven en goede werken verrichten vergeving en een geweldige beloning beloofd.

En Mohammed is niet meer dan een boodschapper, vóór hem zijn de boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allāh niets. En Allāh zal de dankbaren belonen.

Hij (Mohammed) zei: "Mijn Heer weet wat er in de hemelen en op de aarde gesproken wordt, en Hij is de Alhorende, de Alwetende."

Hij (Mohammed) is een waarschuwer onder de voorafgaande waarschuwers.

Hij (Mohammed) fronste en wendde zich af.

En geef (o Mohammed) goed nieuws aan degenen die geloven en goede werken verrichten: dat er voor hen Tuinen (in het Paradijs) zijn waar onderdoor de rivieren stromen. Telkens wanneer hun daaruit een vrucht wordt gegeven als voorziening, zeggen zij: "Dit is waarmee wij vroeger zijn voorzien." en het soortgelijke zal hun gegeven worden en er zijn daarin reine echtgenoten voor hen, en zij zijn daarin eeuwig levenden.

Zeg (o Mohammed): "Wie een vijand van Gabriël is: voorwaar, hij heeft hem (de Koran) in jouw hart neergezonden, met toestemming van Allāh, als een bevestiging van wat er vóór (geopenbaard) was, en als leiding en als goed nieuws voor de gelovigen."

Zeg (o Mohammed): "Wij geloven in Allāh en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de kinderen van Jacob en wat er is gegeven aan Mozes en Jezus en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan Hem."

Zeg (o Mohammed): "Redetwisten jullie met ons over Allāh? Terwijl Hij onze Heer en jullie Heer is? Voor ons onze werken, en voor jullie jullie weken. En Wij zijn Hem zuiver toegewijd."

Zij vragen jou (Mohammed) over de nieuwe manen. Zeg: "Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en (voor het vastellen van) de ḥadj. En het is geen vroomheid dat jullie de huizen binnengaan aan de achterzijden, vroom zijn zij (Allāh) vrezen en die de huizen binnengaan door hun deuren. En vrees Allāh, hopelijk zullen jullie welslagen.

Zeg (o Mohammed tot degenen die ongelovig zijn: "Jullie zullen verslagen worden en in de Hel verzameld worden, en (dat is) de slechtste verblijfplaats."

Zeg (o Mohammed): "Zal ik jullie over (iets) beters dan dat mededelen? Voor degenen die (Allāh) vrezen zijn er tuinen (de Paradijs) bij hun Heer, waar onderdoor de rivieren stromen, daar zijn zij eeuwig levenden en (daar zijn) reine echtgenotes en het welbehagen van Allāh." En Allāh is Alziende over de dienaren.

Zeg (o Mohammed): "Of jullie verbergen wat in jullie harten is, of jullie laten het zien: Allāh weet ervan. Hij kent wat er in de hemelen is en wat er op de aarde is. En Allāh is Almachtig over alle zaken."

Zeg (o Mohammed): "Als jullie van Allāh houden, volg mij dan: Allāh zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allāh is Vergevingsgezind, Meest Barmhartig."

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!