Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

36 zoekresultaten gevonden voor "Thora".

← Koran index
En als zij zich aan de Thora vastgehouden hadden en aan het Evangelie en aan wat hun van hun Heer neergezonden was, dan hadden zij gegeten van wat boven hen en onder hun voeten (aan voedsel) was. Onder hen is een gematigde gemeenschap, maar van velen van hen is het slecht wat zij doen.

Toen gaven wij Mozes de Schrift (de Thora), ter vervolmaking (van de gunst) voor degene die het goede verrichtte en als een uiteenzetting voor alle dingen en leiding en barmhartigheid. Hopelijk zullen zij in de ontmoeting met hun Heer geloven.

De gelijkenis van degenen aan wie de Thora is opgedragen en zich er vervolgens niet aan houden, is als de gelijkenis van een ezel die boeken draagt. Slecht is de gelijkenis van het volk dat de Verzen van Allāh loochent. En Allāh leidt het onrechtplegende volk niet.

En (gedenk) toen Wij Mozes de Schrift (de Thora) en de Standaard gaven, hopelijk zullen jullie de leiding volgen.

En er zijn ongeletterden onder hen die de Schrift (de Thora) niet kennen, behalve door kletspraat en zij vermoeden slechts.

Alle voedsel was de Kinderen van Israël toegestaan voordat de Thora neergezonden was, behalve wat Israël zichzelf verbood. Zeg: "Breng de Thora dan, en lees haar voor als jullie waarachtigen zijn."

Voorwaar, Wij hebben de Thora neergezonden met daarin leiding en licht. De profeten, die zich (aan Allāh) overgegeven hadden, oordeelden ermee over de joden. En de rabbijnen en de schriftgeleerden (oordeelden ook), met behulp van hetgeen hun van de schrift van Allāh was toevertrouwd en zij waren daar getuigen van. Vrees daarom niet de mensen maar vrees Mij en verruil Mijn tekens niet voor een geringe prijs. En wie niet oordeelt met wat Allāh geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen!

En na hen kwamen er opvolgers die de Schrift (de Thora) erfden. Zij namen vergankelijke genietingen van dit (wereldse leven). En zij zeiden: "Wij zullen vergeven worden." En als dezelfde genietingen tot hen komen, dan nemen zij die (weer) aan. Is er geen verbond van de Schirift met hen aangegaan dat ze over Allāh niets dan de waarheid zouden zeggen? En zij bestudeerden wat er in is. En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allāh) vrezen. Begrijpen jullie dan niet?

En Wij hebben aan Mozes de Schrift (de Thora) gegeven en Wij maakten deze als leiding voor de Kinderen van Israël: "Neem geen helper naast mij."

En Wij gaven hun de verduidelijkende Schrift (de Thora).

En ervóór was er het Boek van Mozes (de Thora) als leiding en barmhartigheid. En dit Boek bevestigt (het) in de Arabische taal, om degenen die onrechtvaardig zijn te waarschuwen en als goed nieuws voor de weldoeners.

En als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Thora, opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vrees daarom Allāh en gehoorzaam mij.

En voorzeker, wij hebben Mozes de Schrift (de Thora) gegeven, waarna er onenigheid over bestond. En als er niet een Woord van jouw Heer vooruitgegaan was, dan zou er reeds Uwen hen zijn geoordeeld. En voorwaar, zij verkeren zeker in vergaande twijfel.

En voorzeker, Wij gaven Mozes de Schrift (de Thora), nadat Wij de eerdere generaties vernietigd hadden, als een verheldering voor de mensen en als leiding en barmhartigheid. Hopelijk zullen zij zich taten vermanen.

En voorzeker, Wij hebben Mozes het Boek (de Thora) gegeven. Verkeer daarom (o Mohammed) niet in twijfel over de ontvangst ervan (de Koran). En Wij maakten kom (de Thora) tot leiding voor de Kinderen van Israël.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!