Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

36 zoekresultaten gevonden voor "Thora".

← naar Koran index
Alle voedsel was de Kinderen van Israël toegestaan voordat de Thora neergezonden was, behalve wat Israël zichzelf verbood. Zeg: "Breng de Thora dan, en lees haar voor als jullie waarachtigen zijn."

En Wij lieten Jezus, zoon van Maria, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem het Evangelie met daarin leiding en licht en een bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was: als een leiding en een onderricht voor de moettaqīen.

En voorzeker, Wij hebben Mozes het Boek (de Thora) gegeven. Verkeer daarom (O Mohammed) niet in twijfel over de ontvangst ervan (de Koran). En Wij maakten kom (de Thora) tot leiding voor de Kinderen van Israël.

En geloof in wat Ik aan jullie heb neergezonden (de Koran), als bevestiging van wat bij jullie is (de Thora en de Psalmen), en wees niet de eersten die daarin niet geloven. En verruil Mijn Verzen niet voor een geringe prijs. En vrees daarom alleen Mij.

Roepen jullie de mensen op tot vroomheid en vergeten jullie jezelf, terwijl jullie de Schrift (Thora) voorlezen? Begrijpen jullie dan niet?

En (gedenk) toen Wij Mozes de Schrift (de Thora) en de Foerqān gaven, hopelijk zullen jullie de leiding volgen.

En er zijn ongeletterden onder hen die de Schrift (de Thora) niet kennen, behalve door kletspraat en zij vermoeden slechts.

En (gedenk) toen Wij jullie verbond aanvaardden en Wij de (berg) Ṭoer boven jullie verhieven, (zeggend:) "Hou jullie stevig vast aan wat Wij jullie gegeven hebben en luister". Zij zeiden: "Wij hebben geluisterd, maar wij gehoorzamen niet." En hun harten waren doordrenkt met (liefde voor) het kalf vanwege hun ongeloof. Zeg (O Mohammed): "Slecht is het waartoe jullie (vervalste) geloof jullie oproept, als jullie gelovigen zijn (in de Thora geloven)."

En toen er tot hen een boodschapper van Allah was gekomen, bevestigend wat bij hen bevond, wierp een groep van degenen aan wie de Schrift (de Thora) gegeven was, het boek van Allah achter hun ruggen, alsof zij niet wisten.

Hij heeft aan jou het Boek met de Waarheid neergezonden, bevestigend wat daaraan voorafgegaan was, en Hij zond de Thora en het Evangelie neer,

En Hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie.

En als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Thora, opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vrees daarom Allah en gehoorzaam mij.

O Lieden van het Boek, waarom redetwisten jullie over Abraham? De Thora en het Evangelie zijn toch pas na hem geopenbaard, begrijpen jullie dan niet?

Maar hoe komt het, dat zij zich door jou laten oordelen, terwijl zij de de Thora bij zich hebben? Daarin is de wet van Allah en zelfs na dat zullen zij zich afkeren! En zij zijn geen gelovigen!

Voorwaar, Wij hebben de Thora neergezonden met daarin leiding en licht. De profeten, die zich (aan Allah) overgegeven hadden, oordeelden ermee over de joden. En de rabbijnen en de schriftgeleerden (oordeelden ook), met behulp van hetgeen hun van de schrift van Allah was toevertrouwd en zij waren daar getuigen van. Vrees daarom niet de mensen maar vrees Mij en verruil Mijn tekens niet voor een geringe prijs. En wie niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen!

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief!