Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

>1000 zoekresultaten gevonden voor "Allah".

← Koran index
Allāh heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing.

Allāh spot met hen en laat hen rusteloos in hun overtredingen verkeren.

Allāh rekent jullie onnadenkendheid in jullie eden niet aan. Maar Hij beoordeelt jullie naar wat jullie harten verworven hebben (door jullie intenties). En Allāh is Vergevingsgezind, Zachtmoedig.

Allāh, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige.

Allāh is de Helper van degenen die geloven. Hij voert hen van de duisternis naar het licht. En degenen die ongelovig zijn: hun helpers zijn de ṭāghōet, zij voeren hen van het licht naar de duisternis. Diegenen zijn de gezellen van de Hel, zij zullen daar eeuwig levenden zijn.

Allāh zal de rente al zijn zegeningen ontnemen en Hij zal (de zegeningen) en de liefdadigheid vermeerderen en Hij houdt van geen enkele ondankbare zondaar.

Allāh belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet. (Zeg:) "Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Onze Heer, belast ons niet zoals U degenen vóór ons belast heeft. Onze Heer belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk."

Allāh, er is geen god dan Hij, de Levende, de Eeuwig Bestaande.

Allāh getuigt dat er geen god is dan Hij en (ook) de engelen en de bezitters van kennis, standvastig in de gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.

Allāh zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren totdat Hij het slechte van het goede scheidt. En Allāh brengt jullie niet op de hoogte van het onwaarneembare, maar Allāh kiest uit Zijn boodschappers wie Hij wil. Geloof dus in Allāh en Zijn boodschappers. En indien jullie geloven en (Allāh) vrezen, dan is er voor jullie een geweldige beloning.

Allāh heeft met betrekking tot (de erfenis) aan jullie kinderen voorgeschreven: (een man) een gedeelte gelijk aan twee gedeelten van de vrouw. En als er (alleen) vrouwen zijn, twee of meer, dan is er voor hen twee-derde van wat hij nalaat en als er één (vrouw) is, dan is er voor haar de helft. En voor zijn beide ouders (is er voor) eenieder van hen één-zesde van wat hij nalaat, indien hij kind(-eren) had. En indien hij geen kind(-eren) had, en hij laat aan zijn ouders na: dan is er voor zijn moeder éénderde. En indien hij broeders had: dan is er voor zijn moeder één-zesde: na aftrek van een beschikking (ten gunste van degenen zonder erfrecht) die hij opmaakte of schulden. Jullie ouders of jullie zonen; jullie weten niet wie van hen jullie nader zijn in nut. Als een voorschrift van Allāh, Voorwaar, Allāh is Alwetend, Alwijs.

Allāh wil jullie duidelijkheid verschaffen en jullie leiden op de wijze van degenen die jullie vooraf gingen en jullie berouw aanvaarden, en Allāh is Alwetend, Alwijs.

Allāh wil (jullie lasten) voor jullie verlichten. En de mens was zwak geschapen.

Allāh, er is geen god dan Hij! Hij zal jullie bijeenbrengen op de Dag der Opstanding, waaraan geen twijfel is. En wiens woorden zijn oprechter dan die van Allāh?

Allāh vervloekte hem (de Satan) en hij (de Satan) zei: "Ik zal van Uw dienaren een bepaald gedeelte nemen.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!