Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

12 zoekresultaten gevonden voor "Evangelie".

← Koran index
En laat de Lieden van het Evangelie oordelen met wat Allāh daarin geopenbaard heeft. En wie niet oordeelt met wat Allāh neergezonden heeft: zij zijn degenen die zware zondaren zijn.

En als zij zich aan de Thora vastgehouden hadden en aan het Evangelie en aan wat hun van hun Heer neergezonden was, dan hadden zij gegeten van wat boven hen en onder hun voeten (aan voedsel) was. Onder hen is een gematigde gemeenschap, maar van velen van hen is het slecht wat zij doen.

En Hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie.

Hij heeft aan jou het Boek met de waarheid neergezonden, bevestigend wat daaraan voorafgegaan was, en Hij zond de Thora en het Evangelie neer,

O Lieden van het Boek, waarom redetwisten jullie over Abraham? De Thora en het Evangelie zijn toch pas na hem geopenbaard, begrijpen jullie dan niet?

En Wij lieten Jezus, zoon van Maria, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem het Evangelie met daarin leiding en licht en een bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was: als een leiding en een onderricht voor de moettaqīen.

Zeg (o Mohammed): "O Lieden van de Schrift! Jullie zijn niet (op de juiste weg) dat jullie je niet vasthouden aan de Thora en het Evangelie en aan wat jullie door jullie Heer neergezonden is." (De Koran) die door jouw Heer aan jou is neergezonden, vermeerdert zeker bij velen van hen overtreding en ongeloof. En treur niet om het ongelovige.

(Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allāh volgen, de Ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Thora en in het Evangelie, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen."

Vervolgens deden Wij Onze boodschappers elkaar in hun sporen opvolgen. En Wij deden Jezus, de zoon van Maria, volgen en Wij gaven hem het Evangelie. En Wij plaatsten in de harten van degenen die hem volgden mededogen en barmhartigheid. En het monnikwezen (celibaat), dat hebben zij (zelf) toegevoegd; Wij hebben het hun niet voorgeschreven. (Zij deden het) slechts om het welbehagen van Allāh te zoeken. Daarna onderhielden zij het niet naar behoren en Wij gaven degenen die geloven onder hen hun beloning, maar velen onder hen waren zwaar zondigen.

(Gedenk) toen Allāh zei: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (de engel Gabriël) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg was en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof; en jij blies erin en het werd een vogel, met Mijn verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed weerkeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam." En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: "Dat is niets dan duidelijke tovenarij."

Voorwaar, Allāh heeft van de gelovigen hun levens en bezittingen gekocht omdat er voor hen het Paradijs is. Zij strijden op de weg van Allāh, zodat zij doden of gedood worden als een belofte waar Hij Zich aan heeft verbonden, een waarheid (die staat vermeld) in de Thora, en het Evangelie en de Koran. En wie is zijn belofte meer trouw dan Allāh? Verheug jullie daarom over jullie koop die jullie met Hem hebben gestoten. En dat is de geweldige overwinning.

Mohammed is de Boodschapper van Allāh en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartig. Jij ziet hen zich neerbuigen en zich neerknielen. Zij zoeken een gunst van Allāh en Zijn welgevallen. Hun kenmerken zijn zichtbaar in hun gezichten door de sporen van neerknielingen. Dat is hun beschrijving in de Thora. En hun beschrijving in het Evangelie is als een jonge plant waarvan de loten ontspruiten, waardoor hij sterker wordt. Daarna wordt hij steviger en staat hij recht op zijn wortel. Bij de planters veroorzaakt hij blijdschap. Hij (Allāh) wil daarmee de ongelovigen woedend maken. Allāh heeft degenen onder hen die geloven en goede werken verrichten vergeving en een geweldige beloning beloofd.

← Koran index

Abonneer op onze nieuwsbrief!