Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

32 zoekresultaten gevonden voor "Maria".

← naar Koran index
(Gedenk) toen de engelen zeiden: "O Maria, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Messias, Jezus, zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan.

O Lieden van de Schrift, overdrijf niet in jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid. Voorwaar, de Messias Jezus, zoon van Maria, is een boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maria zond en uit een Geest (de engel Gabriël) van Hem voortkomend. Geloof dus in Allah en Zijn boodschappers en zeg niet (dat Allah) "drie" is. Hou (hiermee) op, dat is beter voor jullie. Voorwaar, Allah is de Ene God. Verheven is Hij (boven de bewering dat) Hij een zoon heeft. Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En Allah is voldoende als Getuige.

Voorzeker, zij waren ongelovig, degenen die zeiden: "Voorwaar, Allah is de Messias, zoon van Maria." Zeg (O Mohammed): "Wie zou er enige macht hebben om Allah (af te houden) wanneer Hij zou wensen dat de Messias, zoon van Maria, en zijn moeder en wie er ook allemaal op de aarde zijn, vernietigd zou worden?" En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is. Hij schept wat Hij wil. En Allah is Almachtig over alle zaken.

En Wij hebben Mozes voorzeker het Boek gegeven en Wij deden na hem de boodschappers volgen. En Wij gaven Jezus, de zoon van Maria, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de Heilige Geest (de engel Gabriël). Is het dan zo dat telkens wanneer er een boodschapper tot jullie kwam met wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie hooghartig werden en jullie een aantal van hen loochenden en anderen doodden?

Dat zijn de boodschappers van wie Wij sommigen boven anderen bevoorrecht hebben, onder hen zijn er tot wie Allah gesproken heeft, en onder hen zijn er die Hij (enkele) graden verheven heeft, en Wij hebben aan Jezus, de zoon van Maria, duidelijke Tekenen gegeven en Wij hebben hem met de Heilige Geest (de engel Gabriël) versterkt. Als Allah het gewild had, hadden degenen na hen niet met elkaar gevochten nadat de duidelijke Tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten: sommigen geloofden en sommigen van hen waren ongelovig. En als Allah het gewild had, hadden zij niet met elkaar gevochten, maar Allah doet wat Hij wil.

En toen zij haar gebaard had, zei zij: "Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje," - en Allah wist het best wat zij gebaard had - "en het mannelijke is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Maria genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan."

Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zacharias. Iedere keer dat Zacharias in de (gebeds-) ruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei: "O Maria, van waar heb jij dat?" Zij zei: "Dat komt bij Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening."

En toen de engelen zeiden: "O Maria, voorwaar Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren."

O Maria, gehoorzaam jouw Heer en kniel je voor Hem neer en buig je met de buigenden."

Dat zijn berichten over het verborgene die wij aan jou (O Mohammed) mededelen. En jij was niet met hen toen zij door hun pennen te werpen verloten wie van hen verantwoordelijk was voor de zorg voor Maria, en jij was ook niet bij hen toen zij hierover redetwistten.

En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maria, als geweldige leugens!

En (wegens) hun uitspraak "Wij hebben de Messias Jezus, zoon van Maria, gedood." Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis ever, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij Jezus gedood hebben.

En Wij lieten Jezus, zoon van Maria, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem het Evangelie met daarin leiding en licht en een bevestiging van wat er van de Thora (reeds) vóór hem was: als een leiding en een onderricht voor de moettaqīen.

Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: "Allah is de Messias, zoon van Maria." Hoewel de Messias zei: "O Kinderen van Israël, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer." Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers.

De Messias, zoon van Maria, is niet anders dan een boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw. Zij plachten beiden voedsel te eten (net als andere mensen), Zie hoe Wij voor hen de Tekenen duidelijk maakten en zie dan hoe zij (de ongelovigen) zich afwendden.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief!