Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

97 zoekresultaten gevonden voor "ṣalāh".

← naar Koran index
En als jij bij hen bent (O Mohammed) en de ṣalāh met hen verricht, laat dan een groep van hen met jou (in de ṣalāh) staan, terwijl zij hun wapens dragen en als zij zich in sadjdah neerbuigen, laat zij dan achter jullie zijn. En laat dan een andere groep komen (dus na de eerste rakʿah) die de ṣalāh nog niet verricht heeft en laat hen de ṣalāh met jou verrichten (dus de tweede rakʿah) en laat hen hun voorzorgsmaartregelen treffen en hun wapens dragen. De ongelovigen verlangen ernaar dat jullie niet op jullie wapens en goederen letten zodat zij jullie met één beweging wegvagen. Het is geen zonde voor jullie om, indien jullie last hebben van de regen of indien jullie ziek zijn, jullie wapens neer te leggen. En treft jullie voorzorgsmaatregelen. Voorwaar, Allah heeft voor de ongelovigen een vernederende bestraffing voorbereid.

En als jullie dan de ṣalāh verricht hebben, gedenk dan Allah, staand en zittend en liggend. En wanneer jullie veilig zijn, verricht dan de ṣalāh. Voorwaar, de ṣalāh is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.

O jullie die geloven! Laat de slaven waarover jullie beschikken en degenen onder jullie die de volwassenheid nog niet bereikt hebben, jullie bij drie gelegenheden toestemming vragen (om tot jullie te komen): voor de fadjr-ṣalāh; wanneer jullie je gewaden afleggen voor de dhohr-ṣalāh en na de ʿishaʾ-ṣalāh: de drie (gelegenheden) waarbij jullie je ontkleden. Het is geen overtreding voor jullie en voor hen als zij daarna rondgaan tot elkaar (om te bedienen). Zo maakt Allah jullie de Tekenen duidelijk. En Allah is Alwetend, Alwijs.

Draag voor (O Mohammed) wat aan jou in het Boek geopenbaard is en onderhoud de ṣalāh. Voorwaar, de ṣalāh weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah (d.m.v. de ṣalāh) is groter en Allah weet wat jullie bedrijven.

En (gedenk) toen Wij het Huis (de Kaʿbah) tot een plaats van verzameling voor de mensheid maakten en een plaats van veiligheid. En neem de standplaats van Abraham tot een plaats voor de ṣalāh. En Wij legden de plicht op aan Abraham en Ismaël: "Reinig Mijn Huis voor degenen die de ṭawāf doen, voor hen die er de iʿtikāf verrichten en voor hen die zich buigen en die knielen (in ṣalāh).

Waak over de ṣalāh en (in het bijzonder) over de middelste ṣalāh (ʿasr). En sta voor Allah in ootmoed.

Verricht daarin nooit de ṣalāh. Waarlijk, een moskee die vanaf de eerste dag is gebouwd op taqwā, heeft er meer recht op dat jij daarin de ṣalāh verricht. Daarin zijn mannen die ervan houden om zich te reinigen. En Allah houdt van bhn die zich reinigen.

Voorwaar, jouw Heer weet dat jij bijna tweederde van de nacht, of de helft of een derde (in gebed) staat, en (ook) een groep van degenen die bij jou horen. En Allah kent de nacht en de dag. Hij weet dat jullie nooit (de hele nacht) de ṣalāh kunnen verrichten, daarom heeft Hij jullie berouw aanvaard. Verricht van het nachtgebed wat gemakkelijk is voor jullie. Hij weet dat er onder jullie zieken zijn en anderen die door het land reizen, zoekend naar de gunst van Allah, en anderen die strijden op de weg van Allah. En verricht van het nachtgebed wat gemakkelijk is voor jullie. En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en leent aan Allah een goede lening. En wat jullie vooruitzenden voor julliezelf aan goede daden, jullie zullen het bij Allah aantreffen. Het is een betere en grotere beloning. En vraag Allah om vergeving. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Degenen die in het onwaarneembare geloven en de ṣalāh onderhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee hebben voorzien.

En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en buig tezamen met hen die buigen.

En vraag (Allah) om hulp door middel van geduld en de ṣalāh. En voorwaar, dat is zwaar, behalve voor de ootmoedigen.

En (gedenk) toen Wij het verbond van de Kinderen van Israël aanvaardden (zeggent): "Aanbidt niets dan Allah, en betracht goedheid jegens de ouders, en de verwand, en de wees, en de behoeftige, en spreek het goede tot de mensen en onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh." Vervolgens ontrokken jullie je er aan, behalve een klein aantal van jullie, terwijl jullie je afwendden.

En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en wat jullie hebben vooruit gezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziende over was jullie doen.

Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammed) een getuige zal zijn voor jullie. En Wij hebben de Qiblah die jullie gewend waren slechts aangewezen om degenen die de Boodschapper volgen onder degenen die zich op hun hielen omdraaien te beproeven. En zeker, dit (de verandering van de Qiblah) was zwaar, behalve voor degenen die Allah leiding gaf. En Allah is niet zo dat Hij jullie geloof (ṣalāh) verloren zou doen gaan. Voorwaar, Allah is zeker genadig, meest barmhartig voor de mensen.

Waarlijk, Wij hebben gezien hoe jouw gezicht voortdurend tot de hemel wendde, daarom wenden Wij jou (nu) naar een Qiblah die jou welgevallig is. Wend jouw gezicht in de richting van de Masdjid al-Ḥarām (de Gewijde Moskee te Mekka). En waar jullie je ook bevinden (en de ṣalāh gaan verrichten), wendt jullie gezichten in die richting. En voorwaar, degenen aan wie de Schrift is gegeven, weten zeker dat het de Waarheid van jullie heer is. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat zij doen.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief!