Zoekresultaten

Zoekresultaten van de Koran

35 zoekresultaten gevonden voor "zakāh".

← naar Koran index
En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en buig tezamen met hen die buigen.

En (gedenk) toen Wij het verbond van de Kinderen van Israël aanvaardden (zeggent): "Aanbidt niets dan Allah, en betracht goedheid jegens de ouders, en de verwand, en de wees, en de behoeftige, en spreek het goede tot de mensen en onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh." Vervolgens ontrokken jullie je er aan, behalve een klein aantal van jullie, terwijl jullie je afwendden.

En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en wat jullie hebben vooruit gezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziende over was jullie doen.

Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de engelen en de Schrift en de profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven, en die de ṣalāh onderhoudt, de zakāh geeft. En die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd. Zij zijn diegenen die moettaqōen zijn, en zij zijn het die de godvrezenden zijn.

Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten en de ṣalāh onderhouden en de zakāh geven, voor hen zal de beloning bij hun Heer zijn. En zij zullen niet angstig zijn en zij zullen niet treuren.

Zie jij degenen niet tot wie gezegd werd: "Hou jullie handen af (van de strijd), en onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh"? Toen hen (op het laatst) de strijd bevolen was, was er een groep onder hen die de mensen net zo (veel) als Allah vreesden, of nog meer vreesden. Zij zeiden: "Onze Heer, waarom heeft U ons bevolen te vechten? Had U ons geen kort uitstel kunnen toestaan?" Zeg: "Het genot van de wereld is weinig en het Hiernamaals is beter voor wie (Allah) vreest en jullie worden in het geheel niet onrechtvaardig behandeld."

Maar degenen onder hen die stevig gegrondvest zijn in kennis en (ook) de gelovigen, geloven in wat aan jou geopenbaard is en wat vóór jou geopenbaard is. Zij die de ṣalāh verrichten; zij die de zakāh geven en de gelovigen in Allah en de Laatste Dag: aan hen zullen Wij een geweldige beloning geven.

En voorzeker, Allah heeft een verbond met de Kinderen van Israël gesloten. En Wij hebben onder hen twaalf stamhoofden aangesteld en Allah zei: "Voorwaar, Ik ben met jullie, indien jullie de ṣalāh verrichten en de zakāh betalen en jullie in Mijn boodschappers geloven en hen helpen en een goede lening aan Allah verstrekken (bijdragen geven op de weg van Allah). Dan zal Ik zeker jullie fouten voor jullie uitwissen en Ik zal jullie zeker Tuinen (het Paradijs) binnenleiden waar de rivieren onderdoor stromen. En wie van jullie hierna ongelovig is: hij dwaalt waarlijk van de rechte weg."

Voorwaar, jullie helpers zijn Allah en Zijn Boodschapper en degenen die geloven, die de ṣalāh verrichten en de zakāh geven, zij buigen zich nederig.

En Hij is Degene die tuinen heeft voortgebracht, gestuttc en niet gestutte, en dadelpalmen en gewassen met verschillende vruchten, en olijfbomen en granaatappelbomen, gelijkend en niet gelijkend. Eet van hun vruchten wanneer zij vrucht geven, en geef er het rechtmatige deal (de zakāh) van op de dag van hun oogst. En overdrijf niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen.

En schrijf ons in deze wereld het goede voor en (ook) in het Hiernamaals. Voorwaar, wij wonden ons in berouw tot U." Hij (Allah) zei: "Met Mijn bestraffing tref Ik wie Ik wil en Mijn Barmhartigheid omvat alle dingen. Ik zal haar voorschrijven aan degenen die (Mij) vrezen, die de zakāh geven en die in Mijn Tekenen geloven."

En wanneer de gewijde maanden voorbij zijn, doodt dan de veelgodenaanbidders waar jullie hen ook aantreffen en grijp hen, en omsingel hen en loer op hen vanuit elke hinderlaag. Als zij dan berouw tonen en de ṣalāh onderhouden en de zakāh geven, laat hen dan vrij. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Wanneer zij dan berouw tonen, en de ṣalāh onderhouden en de zakāh geven, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst. En Wij zenden de Verzen uiteen aan een dat volk dat weet.

Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de ṣalāh onderhoudt en de zakāh geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren.

En onder hen zijn er die aanmerkingen op jou maken over (de verdeling van) de zakāh. Als hun dan ervan wordt gegeven, dan zijn zij tevreden, maar wanneer hun er niet van wordt gegeven, zie, dan zijn zij boos.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.

Abonneer op onze nieuwsbrief!