De Koran

Soera 23, Al-Moeʾminōen (De gelovigen)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Waarlijk, de gelovigen slagen.

2
Degenen die nederig zijn in hun ṣalāh.

3
En degenen die nutteloos gepraat vermijden.

4
En degenen die hun plicht tot zakāh nakomen.

5
En degenen die hun kuisheid bewaken.

6
Behalve tegenover hun echtgenotes en hun slavinnen, dan worden zij niet verweten.

7
Maar wie meer dan dat wensen: zij zijn degenen die de overtreders zijn.

8
En degenen die goed zorgen voor wat hen is toevertrouwd en voor hun beloften.

9
En degenen die hun ṣalāh onderhouden.

10
Zij zijn degenen die de erfgenamen zijn

11
Degenen die Firdaus (het Paradijs) zullen erven, zij zijn daarin eeuwig levenden.

12
En voorzeker, Wij hebben de mens uit een uittreksel van klei geschapen.

13
Vervolgens maakten Wij hem tot een druppel in een stevige bewaarplaats.

14
Vervolgens schiepen Wij de druppel tot een bloedklonter, toen vormden Wij de bloedklonter tot een vleesklomp, waarna Wij de vleesklomp voorzagen van beenderen, die Wij vervolgens met vlees bekleedden. Later scheppen Wij een andere schepping. Gezegend is daarom Allah, de beste der scheppers.

15
Vervolgens zullen jullie zeker daarna sterven.

16
Daarna zullen jullie op de Dag der Opstanding worden opgewekt.

17
En voorzeker, Wij schiepen boven jullie zeven hemelen en Wij veronachtzamen de schepping niet

Nieuw pagina
18
En Wij stuurden een afgepaste hoeveelheid water neer waarna Wij het blijvend in de grond vasthouden. En voorwaar, Wij zijn in staat het weer weg te nemen.

19
Toen legden Wij daarmee voor jullie tuinen met palmen en druivenstruiken aan, met daaraan veel vruchten. En jullie eten daarvan.

20
En (van) een boom die groeit op de berg Sinaï, die olie en een gerecht voor hen die eten levert.

21
En voorwaar, in het vee is een lering voor jullie. Wij geven jullie te drinken uit hun buiken en voor jullie zijn daarin vele nuttige zaken en jullie eten daarvan.

22
Op hen en op de schepen worden jullie vervoerd.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
23
En voorzeker, Wij hebben Noach tot zijn volk gezonden. Toen zei hij: "O mijn volk, aanbidt Allah, er is geen andere god voor jullie dan Hij. Waarom vrezen jullie (Allah) niet?"

24
Toen zeiden de vooraanstanden, die niet geloofden, van zijn volk: "Deze (man) is slechts een mens zoals jullie. Hij wenst uit te blinken boven jullie. En als Allah het gewild had, zou Hij engelen hebben gestuurd. Wij hebben hierover van onze voorouders nog nooit gehoord.

25
Hij is slechts een man die bezeten is, wacht daarom op hem tot een bepaald moment."

26
Hij (Noach) zei: "O mijn Heer, help mij vanwege wat zij loochenen."

27
Toen openbaarden Wij aan hem: "Bouw onder Ons toezicht en (volgens) Onze aanwijzing een schip. En als Ons bevel komt en de oven overkookt, ga dan aan boord, met van ieder (dier) twee, paarsgewijs, en jouw familie, behalve degene van hen tegen wie het Woord (van bestraffing) er eerder was. En spreek Mij niet aan over degenen die onrecht pleegden. Voorwaar, zij zullen verdronken worden.

Nieuw pagina
28
Dus wanneer jij en de mensen met jou aan boord van het schip zullen gaan, zeg dan: "Alle lof zij Allah, die ons gered heeft van het onrechtvaardige volk."

29
En zeg: "O mijn Heer, plaats mij op een gezegende plaats. En U bent het die de beste plaatsen geeft."

30
Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen en Wij hebben hen zeker beproefd.

31
Vervolgens brengen Wij na hen een andere generatie voort.

32
En Wij stuurden hun een boodschapper van onder hen (die zei:) "Aanbidt Allah. Er is geen god voor jullie dan Hem, waarom vrezen jullie (Allah) niet?"

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
33
En de vooraanstanden, die niet geloofden, van zijn volk en die de ontmoeting in het Hiernamaals loochenden en die Wij de weelde van het wereldse leven gaven, zeiden: "Deze (man) is slechts een mens zoals jullie, hij eet van wat jullie eten en hij drinkt van wat jullie drinken.

34
En als jullie rnensen volgen die zoals jullie zijn: voorwaar, dan behoren jullie zeker tot de verliezers.

35
Belooft hij jullie dat wanneer jullie dood zijn en tot stof en beenderen zijn geworden, dat jullie dan opgewekt worden?

36
Ver, ver weg is wat aan jullie beloofd is.

37
Ons leven is slechts op de wereld, wij gaan dood en wij leven en wij zullen niet opgewekt worden.

38
Hij is slechts een man die leugens over Allah heeft verzonnen. En Wij geloven hem niet."

39
Hij (Hōed) zei: "O mijn Heer, help mij tegen wat zij loochenen."

40
Hij (Allah) zei: "Binnenkort zullen zij zeker spijt krijgen."

41
Terecht trof de bliksemslag hen toen, en Wij maakten hen als schuim. Ten onder gaat het onrechtvaardige volk!

42
Vervolgens brachten Wij na hen andere generaties voort.

Nieuw pagina
43
Geen gemeenschap is in staat om haar vastgestelde tijdstip te vervroegen of uit te stellen.

44
Vervolgens stuurden Wij Onze boodschappers, elkaar opvolgend. Telkens wanneer hun boodschapper naar een gemeenschap kwam, loochenden zij hem. Toen deden Wij hen elkaar opvolgen (in de ondergang) en Wij maakten hen tot onderwerp van verhalen. Ten onder gaat het volk dat niet gelooft!

45
Daarna zonden Wij Mozes en zijn broeder Aaron met Onze Tekenen en een duidelijk Bewijs.

46
Naar Fir`aun en zijn vooraanstaanden. En zij waren hoogmoedig en zij waren een hooghartig volk.

47
En zij zeiden: "Zouden wij die twee mensen, die zijn zoals wij, geloven, terwijl hun volk voor ons dienaren is?"

48
Daarom loochenden zij hen beiden en behoorden toen tot de vernietigden.

49
En voorzeker, wij hebben aan Mozes de Schrift (de Thora) gegeven. Hopelijk zullen zij leiding volgen.

50
En Wij maakten de zoon van Maria en zijn moeder tot een Teken en Wij gaven hun een onderkomen op een hoogplegen plaats, bewoonbaar met stromend water.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
51
O boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden. Voorwaar, Ik ben Alwetend over wat jullie doen.

52
En voorwaar, deze godsdienst (de islam) is jullie godsdienst, de enige. En Ik ben jullie Heer, vrees Mij daarom.

53
Toen raakten zij onderling verdeeld in verschilende groepen over hun zaak (van hun godsdienst). Elke groep was blij met wat zij hadden.

54
Laat hen daarom in hun dwaling tot een bepaald tijdstip.

55
Denken zij dat omdat Wij hen rijkdom en kinderen gegeven hebben.

56
Wij Om voor hen haasten in (het schenken van) de goede zaken? Nee, maar zij beseffen het niet.

57
Voorwaar, degenen van hen die bedachtzaam zijn vanwege hun ontzag voor Allah.

58
En degenen die in de Verzen van hun Heer geloven.

59
En degenen die hun Heer geen deelgenoten toekennen.

Nieuw pagina
60
En degenen die hun giften gaven terwijl hun harten vol ontzag zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren.

61
Zij zijn degenen die zich haasten om goede daden te verrichten en zkj zijn daarbij de eersten.

62
Wij belasten niemand dan volgens zijn vermogen en Wij hebben een boek dat volgens de Waarheid spreekt. En zij worden niet onrechtvaardig behandeld.

63
Maar hun harten verkeren hierover in dwaling. Zij hebben daarnaast (slechte) werken die zij verrichten.

64
Totdat, wanneer Wij degenen onder hen die in weelde leven met de bestraffing treffen; zij (om hulp) schreeuwen.

65
Schreeuw die Dag niet (om hulp): voorwaar, er zal jullie geen hulp van Ons verleend worden.

66
Waarlijk, Mijn Verzen zijn al aan jullie voorgedragen, maar jullie keerden je op jullie hielen om.

67
Hoogmoedig tegen over hem (de Koran), kletsend in de nacht: jullie verlieten hem.

68
Denken zij niet na over het Woord (de Koran)? Of is er iets tot hen gekomen dat niet eerder tot hun voorouders gekomen was?

69
Of erkennen zij hun Boodschapper niet? Zodat zij het verwerpen?

70
Of zeggen zij: "Hij (Mohammed) is bezeten." Integendeel, hij kwam tot hun met de Waarheid, maar de meesten van hen haten de Waarheid.

71
Als de Waarheid hun begeerten zou volgen zouden de hemelen en de ard en alles wat er op hen is ten onder gaan. Wij hebben hun echter hun Eer (de Koran) gegeven, maar zij wenden zich van hun Eer af.

72
Of vraag jij (O Mohammed) een beloning van hen? De beloning van jouw Heer is beter, want Hij is de Beste van de Voorzieners,

73
Voorwaar, jij roept hen op tot een recht pad.

74
En voorwaar, degenen die niet geloven in het Hiernamaals zijn zeker van het rechte pad afgeweken.

Nieuw pagina
75
En als Wij hen zouden begenadigen en Wij zouden opheffen wat er aan tegenspoed bij hen is: dan zouden zij blijven doorgaan met hun dwalingen.

76
En voorzeker, Wij hebben hen met de bestraffing getroffen, toch werden zij niet ootmoedig tegenover hun Heer en zij werden niet nederig.

77
Totdat, wanneer Wij voor hen de deur van een zware bestraffing openden, zij in wanhoop verkeerden.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
78
En Hij is Degene die voor jullie het gehoor en gezichtsvermogen en de harten geschapen heeft. Weinig dankbaarheid tonen jullie!

79
En Hij is Degene die jullie deed groeien op de aarde en tot Hem worden jullie verzameld.

80
En Hij is Degene die doet leven en doet sterven. En aan Hem behoort het afwisselen van de dag en de nacht Begrijpen jullie dan niet?

81
Integendeel, zij zeggen hetzelfde als de vroegeren zeiden.

82
Zij zeiden: "Wanneer wij dood zijn en tot aarde en beenderen geworden zijn, zullen wij dan zeker worden opgewekt?

83
Voorzeker, dit werd vroeger aan ons en onze vaderen beloofd: dit zijn slechts fabels van de vroegeren."

84
Zeg: "Aan wie behoort de aarde en alles wat zich daarop bevindt, als jullie het weten?"

85
Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom laten jullie je dan niet vermanen?"

86
Zeg: "Wie is de Heer van de zeven hemelen en de Heer van de Geweldige Troon?

87
Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom vrezen jullie (Allah) dan niet?"

88
Zeg: "In Wiens handen is de heerschappij over alles? En Hij beschermt en Hij wordt niet beschermt, als jullie het weten."

89
Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom zijn jullie dan misleid?"

Nieuw pagina
90
Maar Wij hebben de Waarheid gegeven, zij zijn zeker leugenaars.

91
Allah heeft zich geen kind genomen en er is geen god naast Hem! Dan zou iedere god weggaan met wat hij schiep en zouden zij elkaar overweldigen. Heilig is Allah boven wat zij (Hem) toeschrijven.

92
De Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare: verheven is Hij boven wat zij (Hem) toekennen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
93
Zeg: "Mijn Heer, indien U mij zou laten zien wat hun aangezegd is.

94
Mijn Heer, breng mij niet onder het onrechtvaardige volk!"

95
En voorwaar, Wij zijn zeker in staat om jou te laten zien wat Wij hun toezeggen.

96
Weer het slechte af met het beste. Wij weten het beste wat zij toeschrijven.

97
En zeg: "Mijn Heer, ik zoek mijn toevlucht tot U tegen de influisteringen van de Satans.

98
En ik zoek mijn toevlucht tot U zodat zij niet bij mij komen."

99
Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: "O mijn Heer, laat mij terugkeren.

100
Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb." Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt en voor hen is een scheiding tot de Dag waarop zij opgewekt worden.

101
Wanneer er op de bazuin geblazen wordt, op die Dag is er geen verwantschap tussen hen en zij kunnen elkaar geen vragen stellen.

102
Degenen wiens weegschalen zwaar wegen: Zij zijn degenen die de welslagenden zijn.

103
Degene wiens weegschalen licht wegen: zij zijn degenen die zichzelf verloren hebben, zij zullen in de Hel eeuwig levenden zijn.

104
Het Vuur verbrandt hun gezichten terwijl zij daarin verminkt worden.

Nieuw pagina
105
Zijn Mijn Verzen dan niet aan jullie voorgedragen? Toen plachten jullie ze te loochenen.

106
Zij zeiden: "Onze Heer, wij zijn overwonnen door ons ongeluk en wij waren een dwalend volk.

107
Onze Heer, haal ons hieruit! Als wij het herhalen: voorwaar, dan zijn wij onrechtvaardigen."

108
Hij zei: "Blijf daarin en lijdt. En spreek niet tot Mij."

109
Voorwaar, er is een groep onder Mijn dienaren die zegt: "Onze Heer, wij geloofden, vergeef ons daarom en schenk ons Barmhartigheid en U bent de beste der barmhartigen."

110
Toen maakten jullie hen tot een onderwerp van bespotting, totdat jullie vergaten Mij te gedenken. En jullie plachten hen uit te lachen.

111
Voorwaar, Ik gaf hun op die Dag een beloning omdat zij geduldig waren: en voorwaar, zij zijn de winnaars.

112
Hij (Allah) zei: "Hoeveel jaren verbleven jullie op de aarde?"

113
Zij zeiden: "Wij verbleven daar een dag of een gedeelte van een dag, vraag het aan de rekenaars."

114
Hij (Allah) zei: "Jullie verbleven er maar kort, als jullie het weten.

115
Dachten jullie dat Wij jullie zo maar geschapen hebben? En dat jullie niet tot Ons terugkeren?"

116
Verheven is Allah, de Ware Koning er is geen god dan Hij, Heer van de Edele Troon.

117
En wie een andere god aanroept naast Allah, waarvoor hij geen bewijs heeft: voorwaar, zijn afrekening is bij zijn Heer. Voorwaar, de ongelovigen zullen niet welslagen.

118
En zeg: "Vergeef en begenadig, en U bent de Beste van de Barmhartigen."

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!