De Koran

Soera 70, Al-Maʿāridj (De hoge rangen)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Een vraagsteller vroeg over een bestraffing die vallen zal.

2
Voor de ongelovigen is er geen afweer tegen.

3
(Die komt) van Allah, de Bezitter van de trappen.

4
(Waarvandaan) de engelen en de Geest (de engel Gabriël) tot Hem opstijgen in een dag waarvan de maat vijftigduizend jaren is.

5
Volhard daarom geduldig op gepaste wijze.

6
Voorwaar, zij zien haar (de bestraffing) van ver weg.

7
Maar Wij zien haar van nabij.

8
Op die Dag zal de hemel als gesmolten metaal zijn.

9
En zullen de bergen als (vlokken) wol zijn.

10
En geen trouwe vriend zal naar een (andere) trouwe vriend vragen.

Nieuw pagina
11
Zij kijken naar elkaar. De misdadiger zal wensen dat hij zich van de bestraffing van die Dag kan vrijkopen met zijn kinderen.

12
En met zijn vrouw en zijn broeder.

13
En zijn bloedverwanten die hem verzorgden.

14
En (hij wenst dat) allen die er op aarde zijn hem dan redden.

15
Nee, beslist niet! Voorwaar, zij is de Laẓā (de Hel).

16
Die de hoofdhuid wegrukt.

17
Zij roept wie zijn rug toekeerde en zich afwendde.

18
Die (rijkdommen) verzamelde en achterhield.

19
Voorwaar, de mens is onstandvastig geschapen.

20
Als het kwade hem treft is hij teneergeslagen.

21
En als het goede hem overkomt, is hij gierig.

22
Behalve degenen die de ṣalāh verrichten.

23
Degenen die hun ṣalāh blijven onderhouden.

24
En degenen in wier bezittingen een rechtmatig deel is.

25
Voor de bedelaar en de behoeftige die niet bedelt.

26
En degenen die van de Dag des Oordeels overtuigd zijn.

27
En degenen die de bestraffing van hun Heer vrezen.

28
Voorwaar, voor de bestraffing van hun Heer is niemand veilig.

29
En degenen die over hun kuisheid waken.

30
Behalve bij hun vrouwen en de slaven waarover zij beschikken, er wordt hen dan niets verweten.

31
Wie dan daarnaast nog iets zoekt: zij zijn degenen die de overtreders zijn.

32
En degenen die over het hun toevertrouwde (amānah) en hun beloften waken.

33
En degenen die trouw zijn bij hun getuigenissen.

34
En degenen die waken over hun ṣalāh.

35
Zij zijn degenen die in de Tuinen (het Paradijs) geëerd zullen worden.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
36
Wat is er met degenen die niet geloven, dat zij zich naar jou haasten?

37
Van rechts en van links, in groepen?

38
Wenst een ieder van hen dat hij de Tuin der gelukzaligheid (het Paradijs) binnengevoerd wordt?

39
Nee! Voorwaar, Wij hebben hen geschapen van wat zij weten.

Nieuw pagina
40
Ik zweer bij de Heer van de opgang (van o.a. de zon) en de ondergang dat Wij zeker over de macht beschikken.

41
Om hen te vervangen (door anderen die) beter dan hen zijn en Wij zijn niet zwak.

42
Laat hen maar opgaan (in hun ijdele bezigheden) en laat hen spelen tot zij de Dag van hen, die hen aangezegd was, ontmoeten.

43
Op de Dag waarop zij zich haastig uit hun graven spoeden, alsof zij zich naar afgodsbeelden spoeden.

44
Hun blikken angstig teneergeslagen, overladen met vernedering. Dit is de Dag die jullie werd aangezegd.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!