De Koran

Soera 2, Al-Baqarah (De koe)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Alif Lām Mīem.

2
Dit is het Boek (de Koran) waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de moettaqīen.

3
Degenen die in het onwaarneembare geloven en de ṣalāh onderhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee hebben voorzien.

4
En degenen die geloven in wat aan jou (O Mohammed) is neergezonden (de Koran) en in wat vóór jou is neergezonden en die van het (bestaan van het) Hiernamaals overtuigd zijn.

5
Zij zijn degenen die leiding van hun Heer ontvangen en zij zijn degenen die welslagen.

Nieuw pagina
6
Voorwaar, voor degenen die niet geloven, maakt het geen verschil of jij hen waarschuwt of dat jij hen niet waarschuwt: zij zullen niet geloven.

7
Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
8
En er zijn er onder de mensen die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag," terwijl zij geen gelovigen zijn.

9
Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen.

10
In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te loochenen.

11
En als er tot hen wordt gezegd: "Zaai geen verderf op aarde," dan zeggen zij: "Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars (van de juiste normen en waarden)".

12
Weet: voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen het niet.

13
En als er tot hen wordt gezegd: "Geloof zoals de mensen geloven," dan zeggen zij: "Zullen wij geloven zoals de dwazen geloven?" Voorwaar, zij zijn de dwazen, maar zij weten het niet.

14
En als zij degenen die geloven ontmoeten, dan zeggen zij: "Wij geloven." Maar wanneer zij terugkeren naar hun Satans (die hun leiders zijn) dan zeggen zij: "Voorwaar, wij staan aan jullie kant. Voorwaar, wij zijn slechts spotters."

15
Allah spot met hen en laat hen rusteloos in hun overtredingen verkeren.

16
Zij zijn degenen die de leiding voor de dwaling hebben verruild, daarom levert hun handel geen winst op, en zij zijn geen rechtgeleidenen.

Nieuw pagina
17
Hun gelijkenis is als de gelijkenis van degene die een vuur ontsteekt: wanneer het (vuur) zijn omgeving verlicht, dan neemt Allah hun licht weg en laat Hij hen in de duisternissen achter. Zij zien niet.

18
(Zij zijn) doof, stom, en blind (van hart), daarom keren zij niet terug.

19
Of als (de gelijkenis, met) een regenstorm uit de hemel met daarin duisternissen, donder en bliksem. Zij stoppen hun vingers in hun oren voor de donderslagen, uit doodsangst. En Allah omvat de ongelovigen.

20
Bijna rukt de bliksem hun gezicht weg. Telkens wanneer deze hen verlicht, dan lopen zij in (het licht), maar wanneer hij hen in de duisternis laat, dan blijven ze staan. En als Allah het had gewild, dan had Hij hun gehoor en hun gezicht weggenomen. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
21
O mensen, aanbid jullie Heer, Degene die jullie heeft geschapen en degenen vóór jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.

22
Degene die de aarde voor jullie heeft gemaakt tot een tapijt en de hemel tot een gewelf en Hij zendt water uit de hemel neer, waarmee Hij vervolgens vruchten voortbrengt als voorziening voor jullie. Ken daarom geen deelgenoten toe aan Allah, terwijl jullie (het) weten.

23
En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Mohammed), breng dan een gelijkwaardige Soera voort, en roep jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtigen zijn.

24
Als jullie dan daartoe niet in staat zijn, en jullie zullen er nooit toe in staat zijn, vrees dan de Hel; haar brandstof bestaat uit mensen en stenen, (zij is) gereedgemaakt voor de ongelovigen.

Nieuw pagina
25
En geef (O Mohammed) goede tijdingen aan degenen die geloven en goede werken verrichten: dat er voor hen Tuinen (in het Paradijs) zijn waar onderdoor de rivieren stromen. Telkens wanneer hun daaruit een vrucht wordt gegeven als voorziening, zeggen zij: "Dit is waarmee wij vroeger zijn voorzien." en het soortgelijke zal hun gegeven worden en er zijn daarin reine echtgenoten voor hen, en zij zijn daarin eeuwig levenden.

26
Voorwaar, Allah acht het niet beneden Zich om een mug tot gelijkenis te stellen, of iets dat nietiger is dan dat. Wat betreft degenen die geloven, zij weten dat het de Waarheid van hun Heer is. En wat degenen betreft die niet geloven, zij zeggen: "Wat bedoelt Allah met deze gelijkenis?" Hij (Allah) doet er velen mee dwalen en Hij leidt er velen mee, en Hij doet er niemand door dwalen dan de grote zondaren.

27
(Zij zijn) degenen die het verbond met Allah verbreken na de bekrachtiging ervan, en die verbreken wat Allah bevolen heeft om te verbinden en die verderf op aarde zaaien. Zij zijn degenen die de verliezers zijn.

28
Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven, terwijl jullie levenloos waren en Hij jullie toen tot leven bracht; waarop Hij jullie deed sterven, daarna doet Hij jullie herleven, en tenslotte zullen jullie tot hem terugkeren.

29
Hij is Allah, die voor jullie alles wat op aarde is geschapen heeft, daarna wendde Hij Zich tot de hemel en vormde deze tot zeven hemelen. En Hij is Alwetend over alle zaken.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
30
En toen jouw Heer tot de engelen zei: "Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen," zeiden zij: "Gaat U daarop iemand aanstellen die verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met de lofprijzing die U toekomt en wij U heiligen?" Hij zei: "Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten."

31
En Hij onderwees Adam de namen van alle dingen en vervolgens toonde Hij deze aan de engelen en zei: "Noem Mij de namen van deze (dingen), als jullie waarachtig zijn."

32
Zij zeiden: "Heilig bent U, wij hebben geen kennis, behalve wat U ons onderwezen hebt: voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze."

33
Hij zei: "O Adam, noem hun de namen ervan." En toen hij hun de namen ervan had genoemd, zei Hij: "Zei Ik jullie niet, dat Ik het onwaarneembare van de hemelen en de aarde ken, en weet wat jullie openlijk doen en wat jullie plachten te verbergen?"

34
En toen Wij tot de engelen zeiden: "Buig jullie voor Adam," toen bogen zij, behalve Iblīes (de Satan). Hij weigerde en was hooghartig en hij werd één van de ongelovigen.

35
En Wij zeiden: "O Adam, verblijf in het Paradijs, jij en je vrouw, en eet daaruit overvloedig, zoals jullie willen, maar nader deze boom niet, anders zullen jullie tot de onrechtplegers behoren."

36
Satan deed hen misstappen begaan, waardoor zij eruit geraakten en hij deed hen verdrijven van de plaats waar zij zich bevonden. En Wij zeiden: "Daal af, een deel van jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie is er op de aarde een verblijfplaats en een genieting, tot een bepaalde tijdstip (de dood)."

37
Toen ontving Adam van zijn Heer Woorden. Daarop aanvaardde Hij zijn berouw. Voorwaar, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.

Nieuw pagina
38
Wij zeiden: "Daal allen af uit haar (het Paradijs). En zodra er van Mij leiding tot jullie komt; wie dan Mijn leiding volgen: er zal geen vrees over hen komen en zij zullen niet treuren."

39
Maar degenen die niet geloven en Onze Verzen loochenen, diegenen zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
40
O Kinderen van Israël! Gedenk Mijn gunst die Ik jullie geschonken heb en hou jullie aan het verbond met Mij, dan zal Ik Mij houden aan het verbond met jullie. En vrees daarom alleen Mij.

41
En geloof in wat Ik aan jullie heb neergezonden (de Koran), als bevestiging van wat bij jullie is (de Thora en de Psalmen), en wees niet de eersten die daarin niet geloven. En verruil Mijn Verzen niet voor een geringe prijs. En vrees daarom alleen Mij.

42
En vermeng de Waarheid niet met de valsheid en verberg de Waarheid niet terwijl jullie het weten.

43
En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en buig tezamen met hen die buigen.

44
Roepen jullie de mensen op tot vroomheid en vergeten jullie jezelf, terwijl jullie de Schrift (Thora) voorlezen? Begrijpen jullie dan niet?

45
En vraag (Allah) om hulp door middel van geduld en de ṣalāh. En voorwaar, dat is zwaar, behalve voor de ootmoedigen.

46
(Zij zijn) degenen die ervan overtuigd zijn dat zij hun Heer zullen ontmoeten en dat zij tot Hem zullen terugkeren.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
47
O Kinderen van Israël, gedenk Mijn gunst die Ik jullie heb geschonken, en dat Ik jullie heb bevoorrecht boven de (andere) volkeren.

48
En vrees de Dag waarop geen ziel een andere ziel ergens mee kan bijstaan, en er geen voorspraak van haar aanvaard wordt en er geen losprijs van haar aangenomen wordt en zij niet geholpen zullen worden.

Nieuw pagina
49
En (gedenk) toen Wij jullie van Farao's volgelingen redden, zij kwelden jullie met de zwaarste foltering; zij slachtten jullie zonen af en lieten jullie dochters in leven. Daarin was een geweldige beproeving van jullie Heer.

50
En (gedenk) toen Wij voor jullie de zee kliefden waarmee Wij jullie redden en Farao's volgelingen deden verdrinken, terwijl jullie toekeken.

51
En (gedenk) toen Wij Mozes veertig nachten beloofden, toen namen jullie het kalf aan (ter aanbidding) na zijn vertrek, en jullie waren onrechtplegers.

52
Vervolgens vergaven Wij jullie daarna, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

53
En (gedenk) toen Wij Mozes de Schrift (de Thora) en de Foerqān gaven, hopelijk zullen jullie de leiding volgen.

54
En (gedenk) toen Mozes tot zijn volk zei: "O mijn volk! Voorwaar, jullie hebben jezelf onrecht aangedaan doordat jullie het kalf (ter aanbidding) hebben genomen, wendt jullie daarom in berouw tot jullie Schepper en doodt dan julliezelf, dat is beter voor jullie bij jullie Schepper." Toen aanvaardde Hij jullie berouw. Voorwaar, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.

55
En (gedenk) toen jullie zeiden: "O Mozes, wij zullen jou niet geloven totdat wij Allah duidelijk (in Zijn ware gestalte) zien," waarop de bliksem jullie greep, terwijl jullie toekeken.

56
Vervolgens wekken Wij jullie op na jullie dood, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

57
En wij gaven jullie schaduw door middel van de wolk en Wij deden Manna en kwartels voor jullie neerdalen. Eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien. Zij deden Ons geen onrecht aan, maar zij deden zichzelf onrecht aan.

Nieuw pagina
58
En (gedenk) toen Wij zeiden: "Ga deze stad binnen en eet daarvan (het land) van de overvloed, zoveel als jullie willen." Ga buigend de poort binnen en zeg: "Vergeving!" Wij zullen jullie jullie fouten vergeven, en Wij zullen vermeerden voor de weldoeners.

59
Daarna verwisselden degenen die onrecht pleegden het Woord met iets anders dan wat tot hen gezegd was en daarom deden Wij op degenen die onrecht pleegden een plaag uit de hemel neerkomen, vanwege de grote zonden die zij plachten te bedrijven.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
60
En (gedenk) toen Mozes water vroeg voor zijn volk, waarop Wij zeiden: "Sla met je staf op de rots." Toen ontsprongen daaruit twaalf bronnen. Waarlijk, elke stam kende zijn drinkplaats. Eet en drink van Allah's voorzieningen. En doe geen kwaad op aarde als verderfzaaiers.

61
En (gedenk) toen jullie zeiden: "O Mozes! Wij verdragen het niet om van één soort voedsel te leven, roep daarom voor ons jouw Heer aan, opdat Hij voor ons voortbrengt van wat de aarde doet groeien van haar groenten, haar komkommers, haar knoflook, haar linzen en haar uien." Hij zei: "Willen jullie dat wat minderwaardig is, nemen in plaats van het betere? Ga naar een ander land, en voorwaar, voor jullie zal er zijn wat jullie vroegen." En er werd over hen vernedering en ellende gebracht en zij keerden terug onder de toorn van Allah. Dat was omdat zij voortdurend Allah's Tekenen verwierpen en de profeten doodden, zonder het recht te hebben. Dit was omdat zij opstandig waren en overtredingen plachten te begaan.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
62
Voorwaar, degenen die geloven, en degenen die het jodendom belijden en de christenen en de sabiërs; (zij allen) geloven in Allah en in de Laatste Dag, en zij verrichten goede werken: voor hen is hun beloning bij hun Heer en geen vrees zal er over hen zijn noch zullen zij treuren.

63
En (gedenk) toen Wij jullie belofte aanvaardden en de (berg) Ṭoer boven jullie verhieven, (zeggend:) "Hou stevig vast aan wat Wij aan jullie gegeven hebben en gedenk wat er in staat, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen."

64
Vervolgens wendden jullie je af, en als er niet de gunst van Allah over jullie en Zijn Barmhartigheid was geweest, dan zouden jullie zeker tot de verliezers behoren.

65
En voorzeker, jullie kennen degenen die in overtreding waren onder jullie (volk) betreffende de Sabbat, Wij zeiden immers tot hen: "Wees verachte apen."

66
Zo maakten Wij deze (bestraffing) tot een waarschuwing voor die tijd en de tijd erna en een vermaning voor de moettaqīen.

67
En (gedenk) toen Mozes tot zijn volk zei: "Voorwaar, Allah beveelt jullie dat jullie een koe slachten." Zij zeiden: "Maak jij ons tot (onderwerp van) bespotting?" Hij antwoordde: "Ik zoek bescherming bij Allah dat ik tot de dommen zou behoren."

68
Zij zeiden: "Roep voor ons jouw Heer aan, op dat Hij ons duidelijk maakt wat voor koe het moet zijn." Hij zei: "Voorwaar, Hij zegt: 'Het is een koe die niet oud is en niet jong, maar van een leeftijd daartussen'. Doe dan wat jullie bevolen is."

69
Zij zeiden: "Roep voor ons jouw Heer aan, opdat Hij ons duidelijk maakt wat haar kleur is." Hij zei: "Hij zeg dat het een koe met een heldere gele kleur is, die de toeschouwers verheugt."

Nieuw pagina
70
Zij zeiden: "Roep voor ons jouw Heer aan, opdat Hij ons duidelijk maakt wat voor koe het moet zijn. Voorwaar, voor ons lijken alle koeien op elkaar. En voorwaar, wij zullen, als Allah het wil, tot de rechtgeleiden behoren."

71
Hij (Mozes) zei: "Hij zegt dat het een koe is die niet bestemd is om de aarde om te ploegen of de akkers te bevloeien, een gave, zonder vlek." Zij zeiden: "Nu ben je met de ware beschrijving gekomen." Daarop slachtten zij haar, maar bijna hadden zij het niet gedaan.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
72
En (gedenk) toen jullie een mens doodden en met elkaar daarover redetwistten (over wie de moordenaar was), en Allah is de Onthuller van wat jullie plachten te verbergen.

73
Toen zeiden Wij: "Sla hem (de dode) met een deel van haar (de koe)." Zo doet Allah de doden herleven en toont Hij jullie Zijn Tekenen, hopelijk zullen jullie begrijpen.

74
Toen verhardden jullie harten zich daarna, zodat zij als steen werden of zelfs harder dan dat, want voorwaar, er zijn stenen waaruit rivieren ontspringen en voorwaar, er zijn stenen die splijten zodat er water uitstroomt, en er zijn er die neervallen uit vrees voor Allah. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

75
Hopen jullie dan nog dat zij (de joden) in jullie (godsdienst) zullen geloven, terwijl er waarlijk een groep onder hen is, die het Woord van Allah heeft gehoord, en die het verdraaiden nadat zij het begrepen hadden, terwijl zij het weten?

76
En wanneer zij degenen die geloven ontmoeten, zeggen zij: "Wij geloven," maar wanneer zij onder elkaar zijn, dan zeggen zij: "Zullen jullie hun vertellen wat Allah aan jullie openbaar heeft gemaakt, zodat zij het als argument tegen jullie zullen gebruiken bij jullie Heer?" Begrijpen jullie dan niet?

Nieuw pagina
77
En weten zij niet dat Allah weet wat zij verbergen en wat zij openlijk doen?

78
En er zijn ongeletterden onder hen die de Schrift (de Thora) niet kennen, behalve door kletspraat en zij vermoeden slechts.

79
Wee degenen die de Schrift met hun eigen handen schrijven en vervolgens zeggen: "Dit komt van Allah." Om het te verruilen voor iets van geringe waarde. Wee dan hen vanwege wat hun handen geschreven hebben en wee hen voor wat zij ermee verdienen.

80
En zij zeiden: "De Hel zal ons niet aanraken, behalve een beperkt aantal dagen," Zeg (O Mohammed): "Hebben jullie een belofte van Allah ontvangen? Dan zal Allah Zijn belofte niet verbreken. Of zeggen jullie over Allah iets wat jullie niet weten?"

81
Welzeker, degenen die slechte daden verrichten, en door hun zonden omsloten zijn, diegenen dan, zijn de bewoners van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden.

82
Maar degenen die geloven en goede werken verrichten, zij zijn degenen die de bewoners van het Paradijs zijn. Zij zijn daarin eeuwig levenden.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
83
En (gedenk) toen Wij het verbond van de Kinderen van Israël aanvaardden (zeggent): "Aanbidt niets dan Allah, en betracht goedheid jegens de ouders, en de verwand, en de wees, en de behoeftige, en spreek het goede tot de mensen en onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh." Vervolgens ontrokken jullie je er aan, behalve een klein aantal van jullie, terwijl jullie je afwendden.

Nieuw pagina
84
En (gedenk) toen Wij jullie verbond aanvaardden: "Vergiet elkaars bloed niet en verdrijf elkaar niet uit jullie woonplaatsen." Daarop bevestigden jullie (dat) en jullie getuigden (daarvan).

85
Daarna zijn jullie (joden) degenen geworden die elkaar doden en een deel van jullie eigen volk uit hun woonplaatsen verdrijven, jullie steunen elkaar in zondigheid en vijandschap. En wanneer zij (andere joden) tot jullie komen als gevangenen, dan kopen jullie hen vrij, terwijl het jullie verboden is hen te verdrijven. Geloven jullie in een gedeelte van de Schrift en in een ander gedeelte niet? Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, maar vernedering in het aardse leven en op de Dag der Opstanding zullen zij worden teruggevoerd tot de zwaarste bestraffing. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

86
Zij zijn degenen die het aardse leven voor het Hiernamaals hebben verruild. De bestraffing zal voor hen niet verlichts worden zn zij zullen niet geholpen worden.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
87
En Wij hebben Mozes voorzeker het Boek gegeven en Wij deden na hem de boodschappers volgen. En Wij gaven Jezus, de zoon van Maria, de duidelijke bewijzen. En Wij versterkten hem met de Heilige Geest (de engel Gabriël). Is het dan zo dat telkens wanneer er een boodschapper tot jullie kwam met wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten, jullie hooghartig werden en jullie een aantal van hen loochenden en anderen doodden?

88
En zij zeggen: "Onze harten zijn bedekt." Nee! Allah heeft hen vervloekt vanwege hun ongeloof. Weinigen zijn het daarom die geloven.

Nieuw pagina
89
En wanneer er een boek tot hen komt van Allah, bevestigend wat zich bij hen bevindt, terwijl zij daarvoor om hulp hadden gevraagd tegen degenen die niet geloven: toen dan tot hen kwam wat zij al wisten, geloofden zij er niet in. De vloek van Allah rust daarom op de ongelovigen.

90
Slecht is het, waarvoor zij hun zielen verkocht hebben; dat zij niet geloven in wat Allah heeft neergezonden; uit afgunst, dat Allah zijn gunst neerzendt tot wie hij wil van zijn dienaren. Zo wender zij zich van toorn tot toorn. En voor de ongelovigen is er een vernederende bestraffing.

91
En als er tot hen gezegd wordt: "Geloof in wat Allah heeft neergezonden," zeggen zij: "Wij geloven in wat aan ons is neergezonden." En zij geloven niet in wat erna is (neergezonden), terwijl het de waarheid is, bevestigend wat zich bij hen bevindt. Zeg (O Mohammed): "Waarom hebben jullie dan vroeger de profeten van Allah gedood, als jullie gelovigen zijn?"

92
En voorzeker, Mozes is tot jullie gekomen met de duidelijke bewijzen, waarop jullie het kalf (ter aanbidding) namen nadat hij was weggegaan. En jullie waren onrechtplegers.

93
En (gedenk) toen Wij jullie verbond aanvaardden en Wij de (berg) Ṭoer boven jullie verhieven, (zeggend:) "Hou jullie stevig vast aan wat Wij jullie gegeven hebben en luister". Zij zeiden: "Wij hebben geluisterd, maar wij gehoorzamen niet." En hun harten waren doordrenkt met (liefde voor) het kalf vanwege hun ongeloof. Zeg (O Mohammed): "Slecht is het waartoe jullie (vervalste) geloof jullie oproept, als jullie gelovigen zijn (in de Thora geloven)."

Nieuw pagina
94
Zeg: "Als het Huis van het Hiernamaals zij Allah alleen maar voor jullie is, met uitzondering van de andere mensen: wens dan de dood, als jullie waarachtig zijn."

95
Maar zij zullen hem (de dood) nooit wensen, vanwege wat hun handen (aan zonden) hebben voortgebracht. En Allah kent de onrechtplegers.

96
En jij zult hen zeker bevinden als de mensen die het meest begerig zijn naar het (wereldse) leven, meer nog dan degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen. Elk van hen zou wel een leeftijd van duizend jaren gegeven willen worden. Maar hij zou daardoor niet (kunnen) vluchten voor de bestraffing, door de verlenging van zijn leeftijd. En Allah ziet toe op wat zij doen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
97
Zeg (O Mohammed): "Wie een vijand van Gabriël is: voorwaar, hij heeft hem (de Koran) in jouw hart neergezonden, met toestemming van Allah, als een bevestiging van wat er vóór (geopenbaard) was, en als leiding en als een verheugende tijding voor de gelovigen."

98
En wie een vijand van Allah is en van zijn engelen en van Zijn boodschappers en van (de engel) Gabriël en van (de engel) Michaël: voorwaar, Allah is een vijand van de ongelovigen.

99
En voorzeker, wij hebben duidelijke verzen tot jou neergezonden. En Alleen de zwaar-zondigen geloven er niet in.

100
Is het niet zo dat telkens wanneer zij (de ongelovigen) een verbintenis aangingen, zij die (later) van zich afwierpen? Maar de mesesten van hen geloven niet.

101
En toen er tot hen een boodschapper van Allah was gekomen, bevestigend wat bij hen bevond, wierp een groep van degenen aan wie de Schrift (de Thora) gegeven was, het boek van Allah achter hun ruggen, alsof zij niet wisten.

Nieuw pagina
102
En zij volgden wat de satans voorlazen ten tijde van Salomo's koninkrijk en Salomo was niet ongelovig, maar de satans waren ongelovig, zij onderwezen de mensen siḥr (tovenarij en wat was neergezonden te Babel aan de twee engelen Hārōet en Mārōet. En geen van beiden gaven onderricht, zonder dat zij zeiden: "Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig." Zo onderwezen zij hen (tovenarij), waardoor zij een scheiding veroorzaakten tussen een man en zijn echtgenote. En zij schaadden daarmee niemand, behalve met toestemming van Allah. En zij (de mensen) leerden wat hen schaadde en hen niet baatte. En voorzeker, zij wisten dat, wie dat (tovenarij) koopt, geen aandeel zal hebben in het Hiernamaals. En slecht is het waarvoor zij hun zielen verkochten, als zij het maar wisten.

103
En als zij hadden geloofd en Allah hadden gevreesd, dan zou (hun) beloning van bij Allah beter geweest zijn. Als zij het maar wisten.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
104
O jullie die geloven, zeg niet: "rāʿinā", maar zeg: "oenẓoernā", en luister. En voor de ongelovigen is er een pijnlijke bestraffing.

105
Degenen die ongelovig zijn onder de Lieden van de schrift (de joden en de christenen) en de veelgodenaanbidders, wensen niet dat er iets goeds aan jullie wordt neergezonden van jullie Heer. Maar Allah verkiest voor Zijn Barmhartigheid wie Hij en Allah is de bezitter van de Geweldige Gunst.

Nieuw pagina
106
Welk vers Wij ook afschaffen of doen vergeten; Wij brengen er iets beters voor in de plaats, of iets wat daaraan gelijk is. Weet jij niet dat Allah macht heeft over alle dingen?

107
Weet jij niet dat aan Allah de heerschappij van de hemelen en de aarde behoort? En er is voor jullie buiten Allah geen helper en geen beschermer.

108
Of willen jullie je boodschapper ondervragen zoals Mozes vroeger (werd ondervraagd)? En wie ongeloof in ruil neemt voor geloof, die is afgedwaald van het juiste pad.

109
Velen onder de Lieden van de schrift wensen dat zij jullie, nadat jullie tot geloof zijn gekomen, weer tot ongelovigen zouden kunnen maken, uit afgunst die onder hen leeft, nadat voor hen de waarheid duidelijk was geworden. Maar vergeef hen en laat hen maar begaan, totdat Allah komt met zijn bevel. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.

110
En onderhoud de ṣalāh en geef de zakāh en wat jullie hebben vooruit gezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziende over was jullie doen.

111
En zij (de joden en de christenen) zeiden: "Niemand zal het Paradijs binnengaan, behalve wie jood of christen was." Dat zijn hun eigen wensen. Zeg: "Breng jullie bewijzen, als jullie waarachtigen zijn."

112
Welzeker! Wie zich volledig in overgave wendt tot Allah en die een weldoener is, voor hem is zijn beloning bij zijn Heer. Green vrees zal over hen komen en zij zullen niet treuren.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
113
En de joden zeiden: "De christenen hebben geen grondslag" (voor hun beweringen). En de christenen zeiden: "De joden hebben geen grondslag. "Terwijl zij de Schrift voorlezen. Degenen die niet weten (de veelgodenaanbidders), spreken het zelfde woord als zij. En Allah zal tussen hen oordelen op de Dag der Opstanding omtrent dat waarover zij van mening verschillen.

114
En wie is er zondiger dan degene die verhindert dat in de moskeeën van Allah Zijn Naam genoemd wordt en die zich beijvert om deze te verwoesten? Zij behoren deze niet binnen te gaan, behalve als vrezenden. Voor hen is er op de wereld een vernedering en in het Hiernamaals is er een geweldige bestraffing.

115
En aan Allah behoren het Oosten en het Westen. Waarheen jullie je ook wenden, daar is het Aangezicht van Allah. Voorwaar, Allah is Alomvattend en Alwetend.

116
En zij (de christenen) zeiden: "Allah heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij! Nee! Aan Hem behoort wat er in de hemelen en (op) de aarde is. Allen gehoorzamen Hem ootmoedig.

117
(Hij is) de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. En wanner Hij een besluit over een zaak heeft genomen, dan zegt Hij er slechts tegen: "Wees," en het is.

118
En degenen die niet weten, zeiden: Waarom spreekt Allah niet tot ons en waarom komt er geen Teken tot ons?" Zo spraken ook degenen die voor hen waren. Hun harten lijken op elkaar. Waarlijk, Wij hebben de Tekenen duidelijk gemaakt aan een overtuigd volk.

119
Voorwaar, Wij hebben jou (Mohammed) met de Waarheid gezonden, als een brenger van een verheugende tijding en als een waarschuwer, en jij zal niet worden ondervraagd over de bewoners van de Djaḥīem (de Hel).

Nieuw pagina
120
En de joden en de christenen zullen nooit behagen in jou vinden, totdat jij hun godsdienst volgt. Zeg (O Mohammed): "Voorwaar, de leiding van Allah: dat is leiding." En als jij hun begeerten volgt, nadat de kennis tot jou is gekomen, dan zal er voor jou tegen Allah geen beschermer en geen helper zijn.

121
Degenen aan wie Wij de Schrift hebben gegeven lezen het op de juiste manier voor, zij zijn degenen die erin geloven. En degenen die er niet in geloven: zij zijn de verliezers.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
122
O Kinderen van Israël, gedenk Mijn gunst die Ik jullie heb geschonken en dat Ik jullie heb bevoorrecht boven de (andere) volken.

123
En vrees een Dag waarop de ene ziel niets voor een andere ziel kan doen en er geen losprijs van haar aanvaard zal worden, geen voorspraak zal haar baten. En zij zullen niet geholpen worden.

124
En (gedenk) toen Abraham door zijn Heer beproefd werd met enkele woorden (geboden en verboden) die hij daarop in acht nam. Hij (Allah) zei: "Voorwaar, Ik zal jou voor de mensheid tot een leider maken." Hij (Abraham zei: "En ook van mijn nageslacht?" Hij (Allah) antwoordde: "Mijn verbond omvat de onrechtplegers niet."

125
En (gedenk) toen Wij het Huis (de Kaʿbah) tot een plaats van verzameling voor de mensheid maakten en een plaats van veiligheid. En neem de standplaats van Abraham tot een plaats voor de ṣalāh. En Wij legden de plicht op aan Abraham en Ismaël: "Reinig Mijn Huis voor degenen die de ṭawāf doen, voor hen die er de iʿtikāf verrichten en voor hen die zich buigen en die knielen (in ṣalāh).

126
En (gedenk) toen Abraham smeekte: "Mijn Heer, maak dit gebied tot een veilige plaats en voorzie haar bewoners met vruchten, degenen van hen die geloven in Allah en in het Hiernamaals." Hij (Allah) zei: "En (ook) degene die ongelovig is, zal ik genietingen schenken, voor een korte tijd, daarna zal Ik hen naar de bestraffing van de Hel drijven. En dat is de slechtste plaats van terugkeer.

Nieuw pagina
127
En (gedenk) toen Abraham de grondvesten van het Huis legde, samen met Ismaël (biddend): "Onze Heer, aanvaard het van ons: voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende.

128
Onze Heer, maak ons beiden tot mensen die zich overgeven aan U en (maak) onze nakomelingen tot een volk dat zich overgeeft aan U en onderwijs ons de gebruiken (van o.a. de ḥadj) en aanvaard ons berouw, voorwaar, U bent de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.

129
Onze Heer! En zend tot hen een boodschapper van hun eigen volk, die hen Uw Verzen voordraagt en die hen het Boek (de Koran) en de Wijsheid onderwijst en die hen reinigt. Voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
130
En wie keert zich af van de godsdienst van Abraham, anders dan wie zichzelf voor de gek houdt? En voorzeker hebben Wij hem uitverkoren in de wereld, en voorwaar, hij behoort in het Hiernamaals tot de oprechten.

131
En (gedenk) toen zijn Heer tot hem zei: "Onderwerp jezelf (aan Mij)." Hij zei: "Ik onderwerp mij aan de Heer der werelden."

132
En Abraham droeg aan zijn kinderen en aan Jacob op: "O mijn kinderen, voorwaar, Allah heeft de godsdienst voor jullie gekozen, sterf daarom niet, behalve als jullie overgegevenen zijn."

133
Of waren jullie getuigen toen Jacob de dood nabij was (en) hij tot zijn kinderen zei: "Wat zullen jullie aanbidden na mij?" Zij zeiden: "Wij zullen uw God aanbidden, de God van uw vaderen, Abraham, en Ismaël en Isaak, als de Ene God, en wij hebben ons aan Hem overgegeven."

134
Dat was een gemeenschap die waarlijk heen is gegaan. Voor haar is wat zij heeft verworven en voor jullie is wat jullie hebben verworven en jullie zullen niet worden ondervraagd over wat zij plachten te bedrijven.

Nieuw pagina
135
En zij zeiden: "Wordt jood of christen, dan volgen jullie de leiding." Zeg: "Nee! (Wij volgen) de godsdienst van Abraham, die ḥanīef was en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."

136
Zeg (O Mohammed): "Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de kinderen van Jacob en wat er is gegeven aan Mozes en Jezus en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan Hem."

137
Als zij dan geloven in het gelijke van waarin jullie geloven, dan volgen zij waarlijk de leiding. En als zij zich afwenden: voorwaar, dan zijn zij het die in vijandschap (jegens jullie) verkeren. Allah zal jou (O Mohammed) dan beschermen tegen hen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.

138
(Neem) de ṣibgha van Allah. En wie heeft er een betere ṣibgha dan Allah? En wij zijn aanbidders van Hem.

139
Zeg (O Mohammed): "Redetwisten jullie met ons over Allah? Terwijl Hij onze Heer en jullie Heer is? Voor ons onze werken, en voor jullie jullie weken. En Wij zijn Hem zuiver toegewijd."

140
Of zeggen jullie (joden en christenen): "Voorwaar, Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en zijn kinderen waren joden of christenen?" Zeg: "Weten jullie beter of Allah? En wie is onrechtvaardiger dan hij die een getuigenis van Allah, die hij bezit, verbergt?" En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

141
Dat was een gemeenschap die waarlijk heen is gegaan. Voor haar is wat zij heeft verworven, en voor jullie is wat jullie hebben verworven en jullie zullen niet worden ondervraagd over wat zij plachten te bedrijven.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
142
De dwazen onder de mensen zullen zeggen: "Wat heeft hen zich doen afwenden van hun Qiblah (gebedsrichting) die zij gewoonlijk in acht namen?" Zeg: Aan Allah behoort het Oosten en het Westen Hij leidt wie Hij wil op een recht pad."

143
Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammed) een getuige zal zijn voor jullie. En Wij hebben de Qiblah die jullie gewend waren slechts aangewezen om degenen die de Boodschapper volgen onder degenen die zich op hun hielen omdraaien te beproeven. En zeker, dit (de verandering van de Qiblah) was zwaar, behalve voor degenen die Allah leiding gaf. En Allah is niet zo dat Hij jullie geloof (ṣalāh) verloren zou doen gaan. Voorwaar, Allah is zeker genadig, meest barmhartig voor de mensen.

144
Waarlijk, Wij hebben gezien hoe jouw gezicht voortdurend tot de hemel wendde, daarom wenden Wij jou (nu) naar een Qiblah die jou welgevallig is. Wend jouw gezicht in de richting van de Masdjid al-Ḥarām (de Gewijde Moskee te Mekka). En waar jullie je ook bevinden (en de ṣalāh gaan verrichten), wendt jullie gezichten in die richting. En voorwaar, degenen aan wie de Schrift is gegeven, weten zeker dat het de Waarheid van jullie heer is. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat zij doen.

145
En als jij aan degenen aan wie de Schrift is gegeven alle Tekenen brengt, dan nog zullen zij jouw Qiblah niet volgen. En jij zult hun Qiblah nooit volgen. En evenmin zal een gedeelte van hen ooit de Qiblah van anderen volgen. En als jij hun begeerten had gevolgd, nadat de kennis tot jou was gekomen, dan zou zij zeker tot de onrechtplegers behoren.

Nieuw pagina
146
Degenen aan wie Wij de Schrift hebben gegeven, kennen hem (Mohammed) zoals zij hun zonen kennen, en voorwaar, een groep onder hen verbergt zeker de Waarheid, terwijl zij (die) kennen.

147
De Waarheid komt van jouw Heer, behoor daarom niet tot de twijfelaars.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
148
En voor iedere gemeenschap is er een Qiblah. Wedijver daarom met elkaar in goede daden. Waar jullie ook zijn, Allah zal jullie samen brengen. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle dingen.

149
En waar jij ook vandaan vertrekt, wend jouw gezicht in de richting van de Masdjid al-Ḥarām (de Gewijde Moskee te Mekka) en voorwaar, het is zeker de Waarheid van jouw Heer, en Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.

150
En waar jij ook vandaan vertrekt, wend jouw gezicht in de richting van de Masdjid al-Ḥarām, en waar jullie je ook bevinden, wendt dan jullie gezichten in haar richting, zodat de mensen geen argument tegen jullie hebben, behalve de onrechtvaardigen onder hen, en vrees daarom niet hen, maar vrees Mij, opdat Ik Mijn gunst aan jullie zal vervolmaken. En hopelijk zullen jullie rechte leiding volgen.

151
Zoals Wij een boodschapper uit jullie midden zonden, die aan jullie Onze Verzen voorleest, die jullie reinigt, die jullie het Boek (de Koran) en de Wijsheid onderwijst en die jullie onderwijst wat jullie niet weten.

152
Gedenk Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en wees Mij dankbaar en wees Mij niet ondankbaar.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
153
O jullie die geloven, zoek hulp door middel van geduld en de ṣalāh. Voorwaar, Allah is met de geduldigen.

Nieuw pagina
154
En zeg niet over degenen die zijn gedood (gesneuveld) op de weg van Allah, dat zij dood zijn. Nee, zij leven, maar jullie beseffen het niet.

155
En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees, honger, vermindering van bezittingen, levens en vruchten. Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen.

156
Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: "ʾInnā li-llāhie wa-ʾinna ʾilayhie rādjiʿōen (voorwaar, aan Allah behoren Wij, en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren)".

157
Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen, en Barmhartigheid, en zij zijn degenen die de rechte leiding ontvangen.

158
Voorwaar, Ṣafā en Marwah behoren tot de aan Allah gewijde Tekenen. Wie dan de ḥadj of de verricht naar het Huis (de Kaʿbah): het is geen zonde als hij om beide (Ṣafā en Marwah) loopt (tijdens de saʿīe). En wie vrijwillig goede daden verricht: voorwaar, Allah is Waarderend en Alwetend.

159
Voorwaar, zij die verbergen wat Wij hebben neergezonden van de duidelijke bewijzen en de leiding, nadat Wij die aan de mensen hebben duidelijk gemaakt in de Schrift: zij zijn degenen die Allah vervloekt en die vervloekers vervloeken.

160
Behalve degenen die berouw hebben getoond, zich gebeterd hebben en (de Waarheid) duidelijk hebben gemaakt. Diegenen zijn het van wie Ik berouw aanvaard. En Ik ben de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.

161
Voorwaar, degenen die ongelovig waren en stierven terwijl zij ongelovig waren, op hen rust de vloek van Allah en van de engelen en de mensen tezamen.

162
Eeuwig levenden zijn zij daarin (de Hel). En voor hen zal de bestraffing niet verlicht worden, noch zal hen uitstel gegeven worden.

163
En jullie god is één God. Geen god is er dan Hij, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
164
Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag en de schepen die over de zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en het water dat Allah uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat hij daarop allerlei dieren verspreidde, en de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker Tekenen voor een volk dat verstandig is.

165
En er zijn er onder de mensen die naast Allah deelgenoten toekennen, die zij liefhebben met de liefde als (die) voor Allah, maar degenen die geloven zijn sterker in liefde voor Allah. En als degenen die onrecht pleegden zouden weten wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allah behoort en dat Allah hard is in de bestraffing.

166
Wanneer degenen die gevolgd werden zich los verklaren aan degenen die hen volgen: en zij zagen de bestraffing en (dat) de banden met hen verbroken waren.

167
En degenen die volgden zeiden: "Was er voor ons nog maar één keer (de gelegenheid om naar de aarde terug te keren), dan zouden wij ons onschuldig verklaren aan hen, zoals zij zich aan ons onschuldig verklaarden." Zo laat Allah hen hun daden zien, als (een bron) van spijt voor hen. En zij zullen de Hel niet verlaten.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
168
O mensen, eet van wat op de aarde is het toegestane en het goede, en volg niet in de voetstappen van de Satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.

169
Voorwaar, hij roept jullie op tot het kwade en zedeloosheid en (wil) dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.

Nieuw pagina
170
En wanneer tot hen gezegd wordt: "Volg wat Allah heeft neergezonden," dan zeggen zij: "Maar wij volgen dat (pad van afgoderij) waarop wij onze vaderen aantroffen." Ook als hun vaderen niets begrepen en niet de rechte leiding volgden?

171
En de gelijkenis van degenen die ongelovig zijn, is als de gelijkenis met iemand (een herder) die roept naar iets wat niet luistert, behalve naar een roep of een schreeuw. Zij zijn doof, stom en blind (van hart), daarom begrijpen zij niet.

172
O jullie die geloven, eet van de goede dingen waarmee Wij jullie hebben voorzien en wees Allah dankbaar als Hij alleen het is die jullie aanbidden.

173
Voorwaar, Hij heeft voor jullie verboden het gestorvene (het niet ritueel geslachte), bloed, varkensvlees, en dat waarover (bij het slachten) een andere naam dan die van Allah is uitgesproken. Maar wie door nood gedwongen is, zonder dat hij het wenst en niet overdrijft, dan is het voor hem geen zonde. Voorwaar, Allah is Meest Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

174
Voorwaar, degenen die verbergen wat Allah heeft neergezonden van de Schrift en die het verruilen voor een geringe prijs, zij zijn degenen die in hun buiken niets dan vuur verteren. En Allah zal niet tot hen spreken op de Dag der Opstanding en Hij zal hen niet reinigen en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

175
Zij zijn diegenen die de leiding hebben verruild voor de dwaling en de vergiffenis voor de bestraffing. Hoe geduldig zijn zij met de Hel!

176
Dat is zo omdat Allah de Schrift met de Waarheid heeft neergezonden. En voorwaar, degenen die van mening verschillen over de Schrift verkeren in vergaande verdeelheid.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
177
Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernamaals en de engelen en de Schrift en de profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven, en die de ṣalāh onderhoudt, de zakāh geeft. En die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd. Zij zijn diegenen die moettaqōen zijn, en zij zijn het die de godvrezenden zijn.

178
O jullie die geloven, de qiṣāṣ inzake doodslag is jullie verplicht: de vrije (mens) voor de vrije (mens), de slaaf voor de slaaf, de vrouw voor de vrouw. En degene die dan kwijtschelding van zijn broeder ontvangt, laat het dan gevolgd worden door een redelijke (eis van de eiser) en genoegdoening voor hem op een goede (manier, van de schuldige). Dat is een verlichting van jullie Heer en een Barmhartigheid en degene die dan daarna nog overtreedt, voor hem is er dan een pijnlijke bestraffing.

179
En voor jullie is er in de qiṣāṣ leven, O bezitters van verstand, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.

180
Het is jullie verplicht wanneer de dood één van jullie nabij is, als hij bezit nalaat, een testament te maken voor de ouders en de verwanten, volgens wat redelijk is (dit is) een plicht voor de moettaqīen.

181
Wie dan het testament verandert nadat hij het heeft gehoord: voorwaar, dan rust de zonde op hen die het veranderd hebben. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.

Nieuw pagina
182
Maar degene die dan van de erflater partijdigheid of zonde vreest, en daarna verzoening tussen hen teweeg bracht, dan rust er geen zonde op hem. Voorwaar, Allah is Meest Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
183
O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.

184
(Vast) en vastgesteld aantal dagen. Maar degene die dan van jullie ziek is, of op reis, dan een aantal andere dagen. En op degenen (van hen) die het (slechts met grote moeite) kunnen volbrengen, rust de plicht van fidyah: het voeden van een arme. Maar degene die vrijwillig meer (dan verplicht is) geeft: dat is beter voor hem. En dat jullie vasten is beter voor jullie, als jullie dat maar weten.

185
De maand ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding en de Foerqān. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maak het aantal (dagen) vol en prijs Allah's Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

186
En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeek. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven, zodat ze rechtgeleid kunnen worden.

Nieuw pagina
187
Het is jullie in de nachten van het vasten toegestaan omgang te hebben met jullie vrouwen. Zij zijn (als) kleding voor jullie en jullie zijn (als) kleding voor hen. Allah wist dat jullie jezelf bedrogen, Hij aanvaardde jullie berouw en vergaf jullie. Nu mogen jullie dan omgang met hen hebben. En streef naar wat Allah voor jullie bepaald heeft. En eet en drink tot de witte draad en de zwarte draad voor jullie te onderscheiden is, het is fadjr (ochtendschemering). Maak daarna het vasten vol tot zonsondergang. En hebt geen omgang met hen, terwijl jullie iʿtikāf in de moskeeën verrichten. Dat zijn de greenzen van Allah, nader deze daarom niet. Zo maakt Allah Zijn Tekenen duidelijk voor de mensen, hopelijk zullen zij (Allah) vrezen.

188
En eet niet onderling van jullie bezittingen op onwettige wijze door deze (bezittingen op misleidend wijze) voor de rechters te brengen, zodat jullie op zondige wijze van een gedeelte van de bezittingen van de mensen kunnen eten, terwijl jullie het weten.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
189
Zij vragen jou (Mohammed) over de nieuwe manen. Zeg: "Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en (voor het vastellen van) de ḥadj. En het is geen vroomheid dat jullie de huizen binnengaan aan de achterzijden, vroom zijn zij (Allah) vrezen en die de huizen binnengaan door hun deuren. En vrees Allah, hopelijk zullen jullie welslagen.

190
En strijd op de weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet. Voorwaar, Allah heeft de overtreders niet lief.

Nieuw pagina
191
En doodt hen waar jullie hen ook aantreffen en verdrijf hen zoals zij jullie hebben verdreven. En fitnah is erger dan doodslag. En bestrijd hen niet bij de Masdjid al-Ḥarām (de Gewijde Moskee te Mekka) totdat zij jullie daar bestrijden; als zij jullie dan bestrijden: doodt hen dan. Zo is de vergelding voor de ongelovigen.

192
Maar als zij ophouden, voorwaar, dan is Allah Meest Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

193
En bestrijd hen tot er geen fitnah (meer) is en de godsdienst aan Allah behoort, maar zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers.

194
De gewijde maand om de gewijde maand, (in) de gewijde (plaatsen en maanden) geldt de qiṣāṣ. Wie dan tegen jullie overtreedt, overtreedt dan tegen hem dan en dezelfde mate waarin hij tegen jullie overtreedt. En vrees Allah en weet dat Allah met de moettaqīen is.

195
En geef bijdragen op de weg van Allah, en stort jullie niet door eigen toedoen in de ondergang, en doe goed. Voorwaar, Allah heeft de weldoeners lief.

196
En verricht de ḥadj en de ʿoemrah voor Allah. En indien iemand dan verhinderd is, laat die dan een offerdier (slachten) dat makkelijk te vinden is, en escheert jullie hoofden niet tot het offerdier zijn slachtplaats heeft bereikt. (Voor) wie van jullie ziek is of iets aan zijn hoofd heeft, dat hem last bezorgt (en waardoor scheren noodzakelijk is) is er fidyah (een vervangende plicht): het vasten of het voeden (van armen) of het slachten van een offerdier. En wanneer jullie in veiligheid zijn en (het betreft) degene die de ḥadj op de tamattoeʾ-wijze verricht, laat hem dan offeren wat makkelijk te vinden is. Maar degene die niets vindt, (voor hem geldt) dan het vasten: drie dagen gedurende de ḥadj en zeven (dagen) wanneer jullie teruggekeerd, dat is tien bij elkaar. Dat geldt voor degene wiens gezinsleden niet bij de Masdjid al-Ḥarām (de Gewijde Moskee te Mekka) wonen. En vrees Allah en weet dat Allah hard is in de bestraffing.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
197
De ḥadj is in de bekende maanden. Degene die zich dan tot het verrichten van de ḥadj daarin heeft verplicht, (voor hem is er) geen geslachtsgemeenschap, geen zondigheid en geen twist tijdens de ḥadj. En wat jullie aan goeds doen. Allah kent het. En neem proviand mee, en de beste proviand is taqwā, vrees Mij daarom, O jullie bezitters van verstand.

198
Er rust op jullie geen zonde als jullie (tijdens de ḥadj) een gunst van jullie Heer zoeken. Wanneer jullie dan ʿArafāh verlaten, gedenk dan Allah bij het Gewijde Teken (te Moezdalifah) en gedenk Hem omdat Hij jullie geleid heeft, terwijl jullie daarvoor tot de dwalenden behoorden.

199
Vertrekt daarna van waar de andere mensen vertrekken (ʿArafāh) en zoek vergeving bij Allah. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

200
Wanneer jullie dan jullie (ḥadj-)rituelen hebben voltooid, gedenk dan Allah zoals jullie je vaderen gedenken, of nog intenser. Er zijn mensen die smeken: "Onze Heer, geef ons in de wereld." Maar er is voor hen in het Hiernamaals geen aandeel.

201
En er zijn er onder hen die smeken: "Onze Heer, geef ons in de wereld wat goed is en het Hiernamaals wat goed is en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel."

202
Zij zijn degenen voor wie er een beloning is voor wat zij hebben verricht. En Allah is snel in de afrekening.

Nieuw pagina
203
En gedenk Allah gedurende een vastgesteld aantal dagen. Maar wie haast heeft om na twee dagen te vertrekken, en rust dan geen zonde op hem; en wie (het vertrek nog een dag) uitstelt, er rust dan (ook) geen zonde op hem, voor wie Allah vreest. En vrees Allah en weet dat jullie tot Hem verzameld zullen worden.

204
En onder de mensen is er degene wiens woorden over het wereldse leven jullie verbazen en hij roept Allah om te getuigen over wat zich in zijn hart bevindt, terwijl hij de ergste opstandeling is.

205
En wanneer hij zich afwendt, (dan) gaat hij op de aarde rond om er verderf te zaaien en het gewas en het vee te vernietigen. En Allah houdt niet van het verderf.

206
En wanneer tot hem wordt gezegd: "Vrees Allah," dan maakt de trots op zijn zonde zich van hem meester. De Hel is voor hem voldoende, en dat is de slechtste verblijfplaats!

207
En er is er een onder de mensen die zichzelf verkoopt, het welbehagen van Allah zoekend. En Allah is Meest Genadig voor de dienaren.

208
O jullie die geloven, treed de islam binnen, volledig, en volg niet de voetstappen van de Satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.

209
Wanneer jullie dan afwijken (van de weg van Allah), nadat de duidelijke bewijzen tot jullie zijn gekomen, weet dan dat Allah Almachtig, Alwijs is.

210
Wat zij afwachten, is niets anders dan dat (de bestraffing van) Allah tot hen komt, in de schaduwen van de wolken, en de engelen, en dat de zaak (hun ondergang) wordt beslist. En tot Allah worden alle zaken teruggevoerd.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
211
Vraag aan de Kinderen van Israël hoeveel duidelijke bewijzen Wij hun hebben gegeven. En wie de genieting van Allah vervangt nadat deze tot hem is gekomen: voorwaar, Allah is hard in de bestraffing.

212
Voor degenen die ongelovig zijn, is het wereldse leven schoonschijnend gemaakt en zij bespotten degenen die geloven. Maar degenen die (Allah) vrezen, zullen zich op de Dag der Opstanding boven hen bevinden. En Allah schenkt voorzieningen zonder berekening aan wie Hij wil.

213
De mensheid was een godsdienst (toegedaan, maar er ontstond onenigheid) waarop Allah de profeten zond als verkondigers van verheugende tijdingen en als waarschuwers. En Hij zond met hen de Schrift neer met de Waarheid om te oordelen tussen de mensen over hetgeen waarover zij van mening verschilden. En niemand verschilde van mening daarover dan degenen aan wie het gegeven was, nadat de duidelijke bewijzen tot hen waren gekomen, uit onderlinge afgunst. Allah leidde degenen die geloven met de Waarheid, met Zijn toestemming, (weg van degenen die) van mening verschilden. En Allah leidt wie Hij wil op een recht pad.

214
Denken jullie dat jullie het Paradijs zullen binnengaan, terwijl het gelijke dat tot degenen kwam die voor jullie zijn heengegaan, nog niet tot jullie is gekomen? Rampen en tegenspoed troffen hen en zij werden zó geschokt dat de Boodschapper en degenen die met hem geloofden, zeiden: "Wanneer komt de hulp van Allah?" Weet: voorwaar, de hulp van Allah is nabij.

215
Zij vragen jou wat zij als bijdrage moeten geven. Zeg: "Wat jullie aan goeds geven als bijdrage, is bestemd voor de ouders en de verwanten en de wezen en de armen en de reiziger zonder proviand." En wat jullie aan goeds doen: voorwaar, Allah is daarover Alwetend.

Nieuw pagina
216
De strijd is jullie verplicht, terwijl jullie er een afkeer van hebben. Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed is voor jullie; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
217
Zij vragen jou over de strijd in de Gewijde maanden. Zeg (O Mohammed): "De strijd daarin is een grote zonde. En het afhouden van het pad van Allah en ongeloof aan Hem en het versperren van de toegang tot de Masdjid al Harãm" (de Gewijde Moskee te Mekka) en het verdrijven van de bewoners er omheen, (dit alles) is nog erger bij Allah. En fitnah (hier: afgoderij) is erger dan het doden. En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat zij jullie van jullie godsdienst hebben afgebracht en afvalligen hebben gemaakt, als zij daartoe in staat zouden zijn. En wie van jullie afvallig is aan zijn godsdienst en dan sterft, terwijl hij een ongelovige is, diegenen zijn het wier daden vruchteloos zijn, op aarde en het Hiernamaals, diegenen zijn de bewoners van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden.

218
Voorwaar, degenen die geloven en degenen die uitgeweken zijn en degenen die strijden op de Web van Allah, zij zijn degenen die hopen op de Barmhartigheid van Allah. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

219
Zij vragen jou over de wijn en het kansspel. Zeg: "In beide is grote zonde en nut voor de mensen, maar de zonde in beide is groter dan hun nut." En zij vragen jou wat zij aan bijdragen moeten geven. Zeg: "Wat jullie kunnen missen." Zo maakt Hij voor jullie Zijn Tekenen duidelijk, hopelijk zullen jullie nadenken.

Nieuw pagina
220
Over de wereld en het Hiernamaals. En zij vragen jou over de wezen. Zeg: "Het juiste beheer van hun zaken is een goede daad, en als jullie je bezittingen met die van hen vermengen, dan zijn zij jullie broeders. En Allah weet de verderfzaaier van de goede beheerder te onderscheiden. En als Allah het wilde, zou Hij jullie in moeilijkheden gebracht hebben. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwetend.

221
En huw niet met de veelgodenaanbidsters totdat zij gelovigen zijn geworden, en een gelovige slavin is zeker beter dan een veelgodenaanbidster, ook al is zij aantrekkelijk voor jullie. En huwelijk (de gelovige vrouwen) niet uit aan de veelgodenaanbidders, totdat zij gelovigen zijn geworden. En een gelovige slaaf is zeker beter dan een veelgodenaanbidder, ook al bevalt hij jullie. Zij nodigen uit tot de Hel, terwijl Allah tot het Paradijs en tot de vergeving uitnodigt, met Zijn verlof. Hij maakt Zijn Verzen duidelijk aan de mensen, hopelijk zullen zij (de vermaning) ter harte nemen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
222
En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: "Dat is een onreinheid, vermijdt daarom (seksueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nader hen niet totdat zij rein zijn. Wanneer zij zich dan gereinigd hebben, dan mogen jullie tot hen komen, zoals Allah jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen.

223
Jullie vrouwen zijn (als) akkers voor jullie, kom dan tot jullie akkers zoals jullie wensen. En stuur voor jullie zelf (goede werken) vooruit en vrees Allah en weet dat jullie Hem zeker zullen ontmoeten. En geef verheugende tijdingen aan de gelovigen.

224
En maak (de Naam van) Allah niet tot een belemmering in jullie eden (zwerende) dat jullie geen goedheid zullen bedrijven en (Allah) niet zullen vrezen en geen verzoening tussen de mensen tot stand zullen brengen. En Allah is Alhorend, Alwetend.

Nieuw pagina
225
Allah rekent jullie onnadenkendheid in jullie eden niet aan. Maar Hij beoordeelt jullie naar wat jullie harten verworven hebben (door jullie intenties). En Allah is Vergevensgezind, Zachtmoedig.

226
Voor degenen die zweren zich te zullen onthouden van hun vrouwen is een termijn van vier maanden vastgesteld. Als zij dan terugkeren (naar hun vrouwen): voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

227
Maar als zij vastbesloten zijn tot echtscheiding: voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.

228
En de gescheiden vrouwen moeten voor zichzelf een ‘iddah (wachttijd) van drie maandelijkse perioden (maandstonden) in acht nemen. En het is hen niet toegestaan te verbergen wat Allah in hun schoten heeft geschapen, als jullie geloven in Allah en in de Laatste Dag. En hun echtgenoten hebben het recht om hen terug te nemen binnen die ‘iddah (wachttijd), als zij verzoening wensen. En voor de vrouwen zijn er rechten overeenkomstig hun plichten, volgens wat redelijk is. Maar voor de mannen is er een rang boven hen (de vrouwen). En Allah is Almachtig Alwijs.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
229
De verstoting is tweemaal (mogelijk). Daarna is er (de keus tussen) terugname volgens de voorschriften of scheiding op een goede manier. En het is jullie niet toegestaan om iets terug te nemen van wat jullie hen (de vrouwen gegeven hebben, behalve wanneer beiden vrezen dat ze niet de voorschriften van Allah in acht kunnen nemen. Als jullie dan vrezen dat zij beiden de voorschriften van Allah niet in acht nemen dan is het geen zonde voor wanneer zij zich ermee vrijkoopt. Dat zijn de voorschriften van Allah, overtreedt die daarom niet. En degenen de voorschriften van Allah over treden: diegenen zijn de onrechtplegers.

230
En wanneer hij haar de scheiding heeft gegeven dan is zij hem daarna niet (als echtgenote) toegestaan, totdat zij niet een andere man gehuwd geweest is. En als hij dan van haar gescheiden is, dan rust er geen zonde op hen als zij weer bij elkaar terugkomen, wanneer zij menen dat zij de voorschriften van Allah in acht kunnen nemen. En dat zijn de voorschriften van Allah die Hij duidelijk maak, voor een volk dat weet.

Nieuw pagina
231
Wanneer de vrouwen scheiding (aankondigen) en zij hebben hun termijn (de wachttijd van drie maanden) bereikt, neem hen dan terug volgens de voorschriften of scheidt volgens de voorschriften. En hou hen niet vast met de bedoeling hen te kwellen waarmee jullie zouden overtreden. En degene die dat zou doen, die heeft voorzeker zichzelf onrecht aangedaan. En maak de Verzen van Allah niet tot onderwerp van bespotting. En gedenk de gunst van Allah aan jullie en wat Hij aan jullie heeft neergezonden van het Boek (de Koran) en de Wijsheid waarmee Hij jullie onderwijst. En vrees Allah en weet dat Allah over alle zaken Alwetend is.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
232
En wanneer jullie de vrouwen scheiding hebben gegeven en zij hun termijn hebben bereikt verhindert hen dan niet om te huwen met hun aanstaande echtgenoten als zij met elkaar overeenstemming hebben bereikt, volgens de voorschriften. Dat is waartoe jullie vermaand worden, (voor) wie van jullie in Allah gelooft en in de Laatste Dag. Dat is deugdzamer en reiner voor jullie. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.

233
De moeders dienen hun kinderen twee volle jaren te zogen, voor wie die de zogingsperiode wil volmaken. En op de vader rust de plicht van het voorzien in hun voedsel en hun kleding, volgens de voorschriften. Niemand wordt belast dan volgens zijn vermogen. Laat de moeders niet geschaad worden vanwege haar kind, noch de vader vanwege zijn kind. En op de erfgenamen rust dezelfde plicht. Maar wanneer beiden spening wensen met wederzijds goedvinden en overleg, dan rust er geen zonde op hen. En wanneer jullie je kinderen door zoogmoeders wilt laten zogen, dan rust er geen zonde op jullie, als jullie er een redelijke vergoeding voor geven. En vrees Allah en weet dat Allah Alziende is over wat jullie doen.

Nieuw pagina
234
En degenen van jullie die worden weggenomen (overlijden) en echtgenoten achterlaten, zij moeten dan voor zichzelf een termijn in acht nemen van vier maanden en tien dagen. En wanneer zij hun termijn hebben bereikt, dan rust er geen zonde op hen ten aanzien van wat zij met zichzelf doen, volgens de voorschriften. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.

235
En er rust geen zonde op jullie wanneer jullie de vrouwen indirect huwelijksaanzoeken doen, of jullie het verbergen in jullie harten. Allah weet dat jullie hen zullen noemen, maar doe hen geen beloften in het geheim, behalve om een behoorlijk woord te spreken. En besluit niet tot de huwelijksvoltrekking totdat de voorgeschreven termijn is bereikt. En weet dat Allah weet wat zich in jullie harten bevindt. Hoedt jullie daarom voor Hem en weet dat Allah Vergevensgezind, Zachtmoedig is.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
236
Er rust geen zonde op jullie wanneer jullie de vrouwen scheiding geven voordat jullie hen hebben aangeraakt (geslachtsgemeenschap) of jullie voor hen een bruidschat hebben vastgesteld. En geef hun een geschenk, de rijke volgens zijn vermogen en de arme volgens zijn vermogen. Een redelijk geschenk: als een plicht voor de weldoeners.

237
En wanneer jullie hun scheiding geven voordat jullie hen hebben aangeraakt en terwijl jullie voor hen een bruidschat hebben vastgesteld: (geef dan) de helft van wat jullie hebben vastgesteld behalve wanneer zij kwijtschelding geven of degene in wiens hand de huwelijksvoltrekking rust. En dat jullie kwijtschelding geven is dichter bij taqwā. En vergeet niet elkaars goede eigenschappen. Voorwaar, Allah is Alziende over wat jullie doen.

Nieuw pagina
238
Waak over de ṣalāh en (in het bijzonder) over de middelste ṣalāh (ʿasr). En sta voor Allah in ootmoed.

239
En als jullie (een aanval) vrezen, (verricht de ṣalāh dan) lopende of rijdende en als jullie dan in veiligheid zijn, gedenk dan Allah omdat Hij jullie heeft onderwezen wat jullie voorheen niet wisten.

240
En degenen onder jullie die weggenomen worden en echtgenotes achterlaten, moeten een testament maken voor hun echtgenotes, een voorziening voor een jaar, zonder uitzetting, maar als zij (de huizen) uit vrije wil verlaten, dan rust er geen zonde op jullie ten aanzien van wat zij voor zichzelf doen, volgens de voorschriften. En Allah is Almachtig, Alwijs.

241
En voor de gescheiden vrouwen is er een gift naar redelijkheid, als een plicht voor de moettaqīen.

242
Zo maakt Allah voor jullie zijn Verzen duidelijk hopelijk zullen jullie begrijpen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
243
Heb jij degenen niet gezien die uit hun huizen vluchtten terwijl zij met duizenden waren, uit angst voor de dood? Allah zei toen tot hen: "Sterf!" Daarna bracht Hij hen weer tot leven. Voorwaar, Allah is de Bezitter van Gunsten voor de mensen, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar.

244
En strijd op de weg van Allah en weet dat Allah Alhorend, Alwetend is.

245
Wie is degene die aan Allah een goede lening geeft? Hij zal die vele malen vermenigvuldigen. En Allah beperkt en verruimt (Zijn voorzieningen) en tot Hem worden jullie teruggebracht.

Nieuw pagina
246
Heb jij niet gezien, (hoe het einde was van) de vooraanstaanden van de Kinderen van Israël na (het heengaan van) Mozes? Toen zij tot een profeet van hen zeiden: "Wijs voor ons een koning aan, dan zullen wij strijden op de weg van Allah." Hij zei: "Is het mogelijk dat als jullie de strijd wordt verplicht, jullie niet zullen strijden?" Zij zeiden: "Waarom zouden wij niet op de weg van Allah strijden, terwijl wij uit onze woonplaatsen zijn verdreven en van onze zonen?" En toen dan hun de strijd werd verplicht, wendden zij zich af, met uitzondering van een klein aantal van hen. En Allah kent de onrechtplegers.

247
En hun profeet zei tot hen: "Voorwaar, Allah heeft voor jullie Ṭālōet (Saul) aangewezen als koning." Zij zeiden: "Hoe kan het zijn dat hem het koningschap over ons gegeven wordt, terwijl wij meer recht hebben op het koningschap dan hij, en hem geen overvloed aan bezittingen is gegeven?" Hij zei: "Voorwaar, Allah heeft hem boven jullie verkozen en hem rijkelijk voorzien van kennis en lichaamskracht. En Allah geeft het koningschap aan wie Hij wil en Allah is Allesomvattend. Alwetend,

248
En hun profeet zei tot hen: "Voorwaar, een teken van zijn koningschap is dat de tābōet (ark) tot jullie zal komen waarin geruststelling van jullie Heer is, (en) waarin zich een nalatenschap bevindt van wat is nagelaten door de familie van Mozes en de familie van Aaron. De engelen zullen hem (de ark) dragen. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor jullie, als jullie gelovigen zouden zijn.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
249
En toen Ṭālōet (Saul) met de legers was uitgetrokken, zei hij: "Voorwaar, Allah zal jullie zeker beproeven door middel van een rivier. Wie er dan van drinkt, die is niet een van mij en wie er niet (meer) van proeft, dan een slokje uit zijn hand, die is een van mij." Toen dronken zij ervan, met uitzondering van een klein aantal van hen. Toen hij en degenen die met hem geloofden (de rivier) waren overgestoken, zeiden zij: "Wij hebben vandaag geen kracht om Djālōet (Goliat) en zijn legers te bevechten." Degenen die overtuigd waren dat zij Allah zeker zullen ontmoeten, zeiden: "Hoeveel kleine troepen hebben niet grote troepen overwonnen, met het verlof van Allah. En Allah is met de geduldigen."

250
En toen wij optrokken tegen Djālōet en zijn legers, zeiden zij: "Onze Heer, schenk ons geduld en maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk."

251
Toen versloegen zij hen met het verlof van Allah en David doodde Djālōet en Allah gaf hem het koningschap en de Wijsheid (het profeetschap) en Hij onderwees hem wat Hij wilde. En als Allah niet een deel van de mensen door een ander (deel) zou verstoten, din zou de aarde ten onder gaan. Maar Allah is de Voorziener van gunsten voor de werelden.

252
Dit zijn Verzen van Allah die Wij in de Waarheid aan jullie voorlezen. En voorwaar, jij (O Mohammed) behoort tot de Gezondenen.

Nieuw pagina
253
Dat zijn de boodschappers van wie Wij sommigen boven anderen bevoorrecht hebben, onder hen zijn er tot wie Allah gesproken heeft, en onder hen zijn er die Hij (enkele) graden verheven heeft, en Wij hebben aan Jezus, de zoon van Maria, duidelijke Tekenen gegeven en Wij hebben hem met de Heilige Geest (de engel Gabriël) versterkt. Als Allah het gewild had, hadden degenen na hen niet met elkaar gevochten nadat de duidelijke Tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten: sommigen geloofden en sommigen van hen waren ongelovig. En als Allah het gewild had, hadden zij niet met elkaar gevochten, maar Allah doet wat Hij wil.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
254
O jullie die geloven: geef van dat waar Wij jullie mee voorzien hebben, voordat de Dag komt waarop er noch handel, noch voorspraak zal zijn. En de ongelovigen: zij zijn de onrechtvaardigen.

255
Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige.

256
Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de ṭāghoet verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.

Nieuw pagina
257
Allah is de Helper van degenen die geloven. Hij voert hen van de duisternis naar het licht. En degenen die ongelovig zijn: hun helpers zijn de ṭāghoet, zij voeren hen van het licht naar de duisternis. Diegenen zijn de gezellen van de Hel, zij zullen daar eeuwig levenden zijn.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
258
Weet jij niet van degene die met Abraham over zijn Heer redetwistte, omdat Allah hem het koninkijk had gegeven? Toen Abraham zei: "Zijn Heer is Degene die doet leven en doet sterven." Hij zei: "Ik doe leven en sterven." Abraham zei: "Maar voorwaar, het is Allah die ervoor zorgt dat de zon in het Oosten opkomt, zorg jij er dan voor dat zij in het Westen opkomt." Toen zweeg degene die ongelovig was van verbazing. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

259
Of degene die, toen hij langs een dorp kwam dat verlaten was en in ruïnes lag, zei: "Hoe kan Allah het na haar dood weer doen herleven?" Toen deed Allah hem voor honderd jaar dood zijn, en wekte hem weer op. Hij zei: "Hoe lang verbleef jij hier?" Hij zei: "Ik verbleef hier een dag of een gedeelte van een dag." Hij (Allah) zei: "Nee, jij verbleef hier honderd jaar; kijk naar je voedsel en je drank, zij zijn niet bedorven; en kijk naar je ezel, zodat Wij jou tot een Teken voor de mens maken. En kijk naar hoe Wij de beenderen in elkaar zetten en met vlees bedekken." En toen hem dit duidelijk werd, zei hij: "Ik weet dat Allah Almachtig is over alle dingen."

Nieuw pagina
260
En toen Abraham zei: "Mijn Heer, toon mij hoe U de doden doet leven." Hij (Allah) zei: "Geloof jij dan niet?" Hij zei: "Jawel maar opdat mijn hart tot rust komt." Hij (Allah) zei: "Neem dan vier vogels en snijd ze voor je in stukken, leg dan van hen op iedere berg stukken; roep hen dan, zij zullen dan haastig tot je komen, en weet dat Allah Almachtig, Alwijs is."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
261
De gelijkenis van degenen die op de weg van Allah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel, (die) zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels, en Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allah is Alomvattend, Alwetend.

262
Degenen die hun eigendommen op de weg van Allah uitgeven en dan bun vrijgevigheid noch met opscheppen, noch met kwetsen laten volgen, voor hen is hun beloning bij hun Heer. Er is voor hen geen angst en zij zullen niet treuren.

263
(Het uitspreken van,) vriendelijke woorden en vergeving is beter dan een liefdadigheid die door kwetsing gevolgd wordt. En Allah is Behoefteloos, Zachtmoedig.

264
O jullie die geloven: maak jullie liefdadigheid noch ongeldig door opscheppen, noch door kwetsen, zoals degene die, van zijn eigendom geeft om op te vallen bij de mensen, en (die) niet in Allah en de Laatste Dag gelooft. En de gelijkenis met hem is als met een gladde rots, bedekt met aarde, waarop zware regen valt die haar kaal achterlaat: zij verdienen niets voor wat zij gedaan hebben. En Allah leidt het ongelovige volk niet.

Nieuw pagina
265
En de gelijkenis van degenen die van hun eigendommen besteden omwille van het welbehagen van Allah en de versterking van hun ziel, is als met een tuin op een hoge en vruchtbare plaats waar zware regen op valt en (die) dan dubbel vrucht draagt. En als er geen zware regen valt, dan is lichte dauw (voldoende). En Allah is Alziende ever wat jullie doen.

266
Wenst een van jullie een tuin met dadelpalmen en druivenranken waar de rivieren onderdoor stromen en waarin alle (soorten) fruit zijn, en de ouderdom treft hem terwijl zijn kinderen nog zwak zijn en zij (de tuin) wordt getroffen door een orkaan met vuur erin, zodat (deze) verbrandt? Zo maakt Allah aan jullie de Tekenen duidelijk. Hopelijk zullen jullie nadenken.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
267
O jullie die geloven: geef van de goede dingen die jullie verworven hebben en (van wat) Wij voor jullie uit de aarde hebben voortgebracht en kiest niet van het slechte ervan om te geven, waarvan jullie slechts met gesloten ogen zouden nemen. En weet dat Allah Behoefteloos, Prijzenswaardig is.

268
De Satan dreigt jullie met armoede en beveelt jullie gierigheid en Allah belooft jullie vergeving van Hem en gunst. En Allah is Alomvattend, Alwetend.

269
Hij (Allah) geeft de Wijsheid aan wie Hij wijl en wie de Wijsheid geschonken wordt: aan hem wordt inderdaad veel goeds gegeven. En niemand laat zich vermanen dan de bezitters van verstand.

Nieuw pagina
270
En wat jullie ook in liefdadigheid uitgeven en welke eed jullie ook afleggen: voorwaar, Allah weet man en de onrechtplegers hebben geen helpers.

271
Als jullie de liefdadigheid openlijk geven, dan is dat best, en als jullie haar heimelijk aan de armen geven is dat beter voor jullie en het wist jullie zonden uit. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.

272
Het is niet aan jou hen te leiden, maar Allah leidt wie Hij wil, en wat jullie aan goeds geven is voor jullie zelf. En jullie geven slechts liefdadigheid omwille van het welbehagen van Allah. En wat jullie ook van het goede geven zal jullie beloond worden en jullie zullen niet onrechtvaardig behandelt worden.

273
(De liefdadigheid is) voor de armen die, op de weg van Allah, weerhouden zijn (te werken), zij zijn niet in staat op deze aarde te reizen (om te werken). Door hun bescheidenheid vermoedt de onwetende dat zij rijk zijn, je herkent hen aan hun tekens: zij vragen niet van de mensen op opdringerige wijze. En wat jullie ook van het goede uitgeven, voorwaar, Allah weet ervan.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
274
En degenen die 's nachts en overdag van hun eigendommen uitgeven, heimelijk en openlijk, voor hen is hun beloning bij hun Heer, en voor hen zal er geen vrees zijn en zij zullen treuren.

Nieuw pagina
275
Degenen die van de rente eten zullen niet anders opstaan als degene die opstaat en door de Satan tot bezetenheid is geslagen. Dat is omdat zij zeggen: "De handel is te vergelijken met rente." Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden. En wie nadat de vermaning van zijn Heer tot hem is gekomen stopt: voor hem is wat hij al heeft, zijn zaak is aan Allah, maar wie het herhaalt: zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.

276
Allah zal de rente al zijn zegeningen ontnemen en Hij zal (de zegeningen) en de liefdadigheid vermeerderen en Hij houdt van geen enkele ondankbare zondaar.

277
Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten en de ṣalāh onderhouden en de zakāh geven, voor hen zal de beloning bij hun Heer zijn. En zij zullen niet angstig zijn en zij zullen niet treuren.

278
O jullie die geloven, vrees Allah en geef op wat er van (vragen) van rente overblijft, als jullie gelovigen zijn.

279
En wanneer jullie (dit) niet doen: wees op de hoogte van de oorlog van Allah en Zijn Boodschapper. Maar als jullie berouwvol zijn: dan blijft het oorspronkelijke bezit voor jullie. Jullie plegen (dan) geen onrechtvaardigheid en jullie worden niet onrechtvaardig behandeld.

280
En wanneer degene die schuldig is in moeilijkheden verkeert, geef dan uitstel tot een makkelijker tijd (voor hem), en wanneer jullie het (verschuldigde) als liefdadigheid beschouwen is dat beter voor jullie, als jullie het weten.

281
En vrees de Dag waarop jullie tot Allah teruggevoerd zullen worden: dan zal iedere ziel beloond worden voor wat zij verdiend heeft, en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
282
O jullie die geloven, wanneer jullie een lening afsluiten tot een vastgestelde tijd, legt deze dan schriftelijk vast, en laat een schrijver van onder jullie op rechtvaardige wijze schrijven en laat de schrijver niet weigeren te schrijven zoals Allah hem onderwees. Laat hem dus schrijven en laat degene die de schuld aangaat dicteren en laat hem Allah zijn heer vrezen en laat hem niets (van wat hij schuldig is) in mindering brengen. En in het geval dat degene die de schuld aangaat dwaas of zwak is, of niet in staat om zelf te dicteren, laat dan zijn verzorger waarheidsgetrouw dicteren. En laat twee getuigen van onder jullie mannen getuigen, en als er niet twee mannen zijn, dan een man en twee vrouwen die jullie als getuigen goedkeuren, zodat als één van hen zich vergist, de andere haar kan verbeteren. En laat de getuigen niet weigeren wanneer zij opgeroepen worden. Veronachtzaam niet het op te schrijven, klein of groot, tot zijn vastgestelde tijd, dat is rechtvaardiger bij Allah, en oprechter als bewijs en (het) vermindert de twijfels. Behalve wanneer het een contante transactie betreft die jullie met elkaar regelen, er treft jullie dan geen verwijt wanneer jullie het niet opschrijven. Maar neem getuigen wanneer jullie handel drijven. Laat noch de schrijver, noch de getuige benadeeld worden, wanneer jullie het (toch) doen: dan zou dat een zware zonde van jullie zijn. En vrees Allah, en het is Allah die jullie onderwijst, en Allah is Alwetende over alle zaken.

Nieuw pagina
283
En wanneer jullie op reis zijn, en jullie junnen geen schrijver vinden, dan kan een plechtige belofte met onderpand (hetzelfde doel dienen). En als jullie elkaar iets toevertrouwen, laat dan degene die iets toevertrouwd is, dit vertrouwen waard zijn en laat hem Allah zijn Heer vrezen. En verberg geen bewijs. En wie het verbergt: voorwaar, zijn hart wordt zondig. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
284
Aan Allah behoort alles wat er in de hemelen en op de aarde is, en of jullie nu openlijk laten blijken wat er in jullie zielen is, of jullie verbergen het: Allah zal jullie ervoor de rekening opmaken, en Hij vergeeft wie Hij wil, en Hij bestraft wie Hij wil, en Allah is Almachtig over alle zaken.

285
De Boodschapper gelooft in wat hem van zijn Heer is geopenbaard, en (ook) de gelovigen, allen geloven in Allah, en Zijn engelen en Zijn Boeken en Zijn boodschappers. Wij maken geen onderscheid tussen Zijn boodschappers. Zij zeiden: "Wij luisteren en wij gehoorzamen, vergeef ons, onze heer, en tot U is de terugkeer."

286
Allah belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet. (Zeg:) "Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken. Onze Heer, belast ons niet zoals U degenen vóór ons belast heeft. Onze Heer belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk."

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!