De Koran

Soera 3, ʾĀli-ʿImrān (De familie van ʿImrān)

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Alif Lām Mīem.

2
Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Eeuwig Bestaande.

3
Hij heeft aan jou het Boek met de Waarheid neergezonden, bevestigend wat daaraan voorafgegaan was, en Hij zond de Thora en het Evangelie neer,

4
Hiervoor, als leiding voor de mensen, en Hij deed de Foerqān neerdalen. Voorwaar, degenen die niet in de Tekenen van Allah geloven, voor hen is er een strenge bestraffing. En Allah is Almachtig, Bezitter van de Vergelding.

5
Voorwaar, voor Allah is niets verborgen op de aarde of in de hemel.

6
Hij is Degene die jullie in de baarmoeder vorm geeft, hoe Hij wil. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.

7
Hij is Degene die het boek aan jou heeft neergezonden, met daarin eenduidige Verzen, zij zijn de grondslag van het Boek, andere zijn voor meer uitleg vatbaar. Maar degenen die in hun harten een neiging (tot valsheid) hebben, misbruiken de (Verzen) met meerdere betekenissen om fitnah te zaaien en de ware betekenis ervan te zoeken. En de uitleg ervan is bij niemand ervan bekend dan bij Allah. En degenen die stevig gegrondvest in kennis staan, zeggen: "Wij geloven er in, alles is van onze Heer," en zij laten zich niet vermanen, behalve de bezitters van verstand."

8
(Zij zeggen:) "Onze Heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van Uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker.

9
Onze Heer, voorwaar, U bent Degene die de mensen verzamelt op de Dag waaraan geen twijfel is." Voorwaar, Allah verbreekt de belofte niet.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
10
Voorwaar, degenen die ongelovig zijn: hun eigendommen, noch hun nakomelingen zullen hun baten tegen (de bestraffing) van Allah en zij zijn brandstof voor de Hel.

11
Zoals dat het geval was met het familie van de Farao en degenen vóór hen, zij loochenden Onze Tekenen en Allah strafte hen vanwege hun zonden. En Allah is streng in de Bestraffing.

12
Zeg (O Mohammed tot degenen die ongelovig zijn: "Jullie zullen verslagen worden en in de Hel verzameld worden, en (dat is) de slechtste verblijfplaats."

13
Er is waarlijk reeds vóór jullie een Teken geweest in de twee groepen (legers) die elkaar ontmoetten. Het ene vocht op de weg van Allah, en het andere was een ongelovige (groep). Zij (de ongelovigen) zagen hen (de gelovigen) met hun ogen tweemaal. En Allah steunt met Zijn hulp wie Hij wil. Voorwaar, daarin is zeker een lering voor de bezitters van inzicht.

14
Voor de mensen is de liefde voor begeerlijke (zaken) als vrouwen aantrekkelijk gemaakt, (evenals de liefde voor) zonen, omvangrijke gouden en zilveren bezittengen, gemerkte paarden en kudden dieren en akkers. Dat is de genieting van het wereldse leven. En Allah, bij Hem is de beste terugkeer.

15
Zeg (O Mohammed): "Zal ik jullie over (iets) beters dan dat mededelen? Voor degenen die (Allah) vrezen zijn er tuinen (de Paradijs) bij hun Heer, waar onderdoor de rivieren stromen, daar zijn zij eeuwig levenden en (daar zijn) reine echtgenotes en het welbehagen van Allah." En Allah is Alziende over de dienaren.

Nieuw pagina
16
(Zij zijn) degenen die zeggen: "Onze Heer, voorwaar, wij geloofden, vergeef ons onze zonden en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel."

17
(Zij zijn) de geduldigen en de waarachtigen en de gehoorzamen en degenen die (voor Allah) uitgeven en degenen die (Allah) om vergeving vragen op het laatst van de nacht.

18
Allah getuigt dat er geen god is dan Hij en (ook) de engelen en de bezitters van kennis, standvastig in de gerechtigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.

19
Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet over van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening.

20
En als zij met jou redetwisten, zeg dan: "Ik heb mijn aangezicht overgegeven aan Allah en (ook) wie mij volgt." En zeg tegen degenen die het Boek gegeven is en de ongeletterden: "Geven jullie je over (aan Allah)?" En als zij zich overgeven, dan volgen zij leiding, maar als zij zich afrekenen, dan is er voor jou slechts de plicht tot verkondiging. En Allah is Alziende over de dienaren.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
21
Voorwaar, degenen die de Tekenen van Allah loochenen en de profeten doden zonder het recht te hebben en zij doden degenen die tot gerechtigheid onder de mensen oproepen: verkondig hen een pijnlijke bestraffing.

22
Zij zijn degenen wiens werken op de aarde en (in) het Hiernamaals geen vrucht dragen en er zullen voor hen geen helpers zijn.

Nieuw pagina
23
Heb jij degenen niet gezien aan wie een deel van de Schrift gegeven was? Zij zijn tot het Boek van Allah uitgenodigd, opdat het tussen hen zou oordelen. Vervolgens scheidde een groep van hen zich af en zij wendden zich af.

24
Dat is omdat zij zeggen: "De Hel zal ons niet aanraken, behalve een vastgesteld aantal dagen." Want zij werden in hun godsdienst bedrogen door wat zij plachten te verzinnen.

25
En wat (zal er met hen gebeuren) wanneer Wij hen bij elkaar brengen op een Dag waaraan geen twijfel is, en iedere ziel vergolden zal worden voor wat zij bedreven heeft, terwijl zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden?

26
Zeg: "O Allah, Koning van het Koninkrijk, U schenkt het Koninkrijk aan wie U wilt, en U ontzegt het Koninkrijk aan wie U wilt, en U eert wie U wilt, en U vernedert wie U wilt, in Uw hand is het Goede. Voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken."

27
U doet de dag de nacht bedekken en U doet de nacht de dag bedekken en U brengt de levenden voort uit de doden en u brengt de doden voort uit de levenden en U voorziet wie U wilt zonder afrekening."

28
Laten de gelovigen niet de ongelovigen in plaats van de gelovigen als beschermers nemen, en degene die dat doet heeft niets meer met Allah te maken, behalve wanneer jullie hen (de ongelovigen) angstig vrezen. En Allah waarschuwt jullie (voor) Zijn (bestraffing). En tot Allah is de terugkeer.

29
Zeg (O Mohammed): "Of jullie verbergen wat in jullie harten is, of jullie laten het zien: Allah weet ervan. Hij kent wat er in de hemelen is en wat er op de aarde is. En Allah is Almachtig over alle zaken."

Nieuw pagina
30
Op de Dag dat iedere ziel aanwezig vindt wat zij van het goede verricht heeft en wat zij van het kwade verricht heeft, zal zij wensen dat er een grotere afstand tussen haar en haar (kwaad) zou zijn. En Allah waarschuwt jullie (voor) Zijn (bestraffing) en Allah is Genadig voor de dienaren.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
31
Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig."

32
Zeg: "Gehoorzaam Allah en de Boodschapper, maar als jullie je afwenden: voorwaar, Allah houdt niet van de ongelovigen."

33
Voorwaar, Allah verkoos Adam en Noach en de familie van Abraham en familie van ʿImrān boven de (andere) wereldbewoners.

34
Zij zijn afstammelingen van elkaar, en Allah is Alhorend, Alwetend.

35
Toen de vrouw van ʿImrān zei: "Mijn Heer, voorwaar, ik wijd bij belofte aan U wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij. Voorwaar, U bent de Alhorende, de Alwetende."

36
En toen zij haar gebaard had, zei zij: "Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje," - en Allah wist het best wat zij gebaard had - "en het mannelijke is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Maria genoemd, en ik smeek U haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan."

37
Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zacharias. Iedere keer dat Zacharias in de (gebeds-) ruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei: "O Maria, van waar heb jij dat?" Zij zei: "Dat komt bij Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening."

Nieuw pagina
38
Daar smeekte Zacharias zijn Heer, hij zei: "O, mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede verhoort."

39
Toen riepen de engelen tot hem, toen hij in de Miḥrāb (gebedsruimte) in gebed stond: "Voorwaar, Allah brengt jou een verheugende tijding: (de geboorte van) Johannes, als een bevestiging van een Woord van Allah, als een leider, een ingetogene, een profeet, behorende tot de rechtschapenen."

40
Hij zei: "O mijn Heer, hoe kan ik een jongen (verwekken), terwijl ik oud geworden ben en mijn vrouw onvruchtbaar is?" Hij (Allah) zei: "Zo doet Allah wat Hij wil."

41
Hij zei "O mijn Heer, geef mij een teken." Hij (Allah) zei: "Jouw teken is, dat je drie dragen niet met de mensen spreekt dan door gebaren, gedenk jouw Heer veel en prijs (Zijn glorie) in de avond en in de ochtend."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
42
En toen de engelen zeiden: "O Maria, voorwaar Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren."

43
O Maria, gehoorzaam jouw Heer en kniel je voor Hem neer en buig je met de buigenden."

44
Dat zijn berichten over het verborgene die wij aan jou (O Mohammed) mededelen. En jij was niet met hen toen zij door hun pennen te werpen verloten wie van hen verantwoordelijk was voor de zorg voor Maria, en jij was ook niet bij hen toen zij hierover redetwistten.

45
(Gedenk) toen de engelen zeiden: "O Maria, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Messias, Jezus, zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan.

Nieuw pagina
46
En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen."

47
Zij zei: "O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?" Hij (Allah) zei: "Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: "Koen fayakōen ('Wees', en het is)".

48
En Hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie.

49
En (hij is) als een boodschapper voor de Kinderen van Israël, (die zegt:) "Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie (iets) uit klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie als jullie gelovigen zijn.

50
En als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Thora, opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vrees daarom Allah en gehoorzaam mij.

51
Voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer, dien Hem dus, dit is een recht pad."

52
En toen Jezus ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: "Wie zijn mijn helpers (op het rechte pad) naar Allah?" Zijn discipelen zeiden: "Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah en getuigen dat wij ons overgegeven hebben.

Nieuw pagina
53
Onze Heer, wij geloven in wat U neergezonden hebt en wij volgen de Boodschapper en schrijf ons daarom op bij de getuigen (van de eenheid van Allah)."

54
En zij (de ongelovigen) beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
55
En toen Allah zei: "O Jezus, voorwaar, Ik zal jou (tot Mij) nemen en Ik zal jou (tot Mij) opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal de terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten te redetwisten.

56
En wat degenen die ongelovig zijn betreft: hen zal Ik op de wereld en (in) het Hiernamaals met een strenge bestraffing straffen en er zullen voor hen geen helpers zijn.

57
En wat degenen die gelovig zijn en goede werken verrichten betreft; Allah zal hun hun (volledige) beloning schenken, en Allah houdt niet van de onrechtvaardigen.

58
Zo dragen Wij jou voor van de Tekenen en de wijze Vermaning (de Koran).

59
Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van Jezus is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: "Koen fayakōen ('Wees', en hij was)".

60
Waarheid komt van jouw Heer en behoort niet tot degenen die twijfelen.

61
Wie dan met jou (Mohammed) over (Jezus) redetwist, nadat de kennis tot jou is gekomen, zeg dan: "Laten wij onze zonen en jullie zonen en onze vrouwen en jullie vrouwen en onszelf en julliezelf bij elkaar roepen en dan (gezamenlijk) Allah's vloek afroepen over hen die liegen."

Nieuw pagina
62
Voorwaar, dit is de ware geschiedenis, en er is geen god dan Allah en voorwaar, Allah is het die de Almachtige, de Alwijze is.

63
Als zij zich dan afwenden: voorwaar, dan is Allah op de hoogte van de verderfzaaiers.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
64
Zeg: "O Lieden van de Schrift, kom tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen." Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Getuig dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben."

65
O Lieden van het Boek, waarom redetwisten jullie over Abraham? De Thora en het Evangelie zijn toch pas na hem geopenbaard, begrijpen jullie dan niet?

66
Zo, jullie zijn degenen die geredetwist hebben over iets waarover jullie kennis hadden, maar waarom redetwistten jullie over iets waarover jullie geen kennis hebben? En Allah weet, en jullie weten niet.

67
Abraham was geen jood, en geen christen, maar hij was een ḥanīef, die zich (aan Allah) overgegeven had, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.

68
Voorwaar, degenen die Abraham het meest nabij komen, zijn degenen die hem en deze Profeet (Mohammed) volgen en degenen die geloven. En Allah is de Beschermer van de gelovigen.

69
Een groep van de Lieden van het Boek zou jullie willen doen dwalen en zij doen niemand dan zichzelf dwalen. En zijn beseffen het niet.

70
O Lieden van de Schrift, waarom ontkennen jullie de Tekenen van Allah, terwijl jullie getuigen?

Nieuw pagina
71
O Lieden van de Schrift, waarom vermengen jullie de Waarheid met valsheid en verbergen jullie de Waarheid, terwijl jullie (het toch) weten?

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
72
Een groep van de Lieden van de Schrift zei: "(Doe alsof je) gelooft in wat er aan degenen die geloven aan het begin van de dag geopenbaard is, maar geloof niet aan het einde ervan. Hopelijk zullen zij terugkeren (naar de ongelovigen)."

73
En geloof slechts hen die jullie godsdienst volgen, zeg: "Voorwaar, de leiding is de leiding van Allah en (geloof niet) dat er aan iemand hetzelfde is gegeven als aan jullie werd gegeven, of dat Zij tegen jullie bij jullie Heer twisten." Zeg: "Voorwaar, de gunst is van de Hand van Allah, die Hij geeft aan wie Hij wil; Allah is Alomvattend, Alwetend.

74
Hij kiest voor Zijn Barmhartigheid wie Hij wil en Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.

75
En onder de Lieden van de Schrift is er degene die, als jij hem een schat toevertrouwt, jou deze zal teruggeven; en onder hen is er degene die als jij hem een dinar toevertrouwt, deze niet aan jou zal teruggeven, behalve als jij er op aandingt. Dat komt omdat zij zeggen: "Wij zijn niet verantwoordelijk voor de ongeletterden." En zij vertellen over Allah leugens terwijl zij het weten.

76
Welzeker, hij die zijn belofte nakomt en (Allah) vreest: voorwaar, Allah houdt van de moettaqīen.

77
Voorwaar, degenen die hun belofte aan Allah en hun eden voor een geringe prijs verruilden, dat zijn degenen die geen aandeel hebben in het Hiernamaals. En Allah spreekt niet tot hen en beziet hen niet op de Dag der Opstanding. Hij zal hen niet reinigen en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

Nieuw pagina
78
En voorwaar, onder hen is er een groep die de Schrift verdraait met hun tongen, opdat jij denkt dat dit bij de Schrift hoort, terwijl het niet bij de Schrift hoort. En zij zeggen: "Het komt van Allah," terwijl het niet van Allah komt. En zij vertellen leugens over Allah, terwijl zij het weten.

79
Het past de mens niet dat Allah hem de Schrift en de Wijsheid en het profeetschap heeft gegeven en dan tot de mens zegt: "Wees aanbidders voor mij in plaats van (voor) Allah". Het is juist: "Wees godsgeleerden doordat jullie de Schrift onderwijzen en doordat jullie die bestuderen.

80
En Hij beveelt, jullie niet de engelen en de profeten als Heren te nemen. Zou Hij jullie opdragen ongelovig te zijn, nadat jullie je overgegeven hebben?

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
81
En (gedenk) toen Allah een overeenkomst aanging met de profeten (en zei): "Wat ik jullie ook gegeven heb van de Schrift en de Wijsheid; en er komt daarna een boodschapper tot jullie ter bevestiging van wat bij jullie is: jullie zullen zeker in hem geloven en hem zeker helpen." (Allah) zei: "Erkennen jullie dit en aanvaarden jullie Mijn verbond?" Zij zeiden: "Wij erkennen het." Hij (Allah) zei: "Getuig dan en Ik behoor met jullie tot degenen die getuigen."

82
En die zich daarna afwenden: dat zijn degenen die zware zonden begaan.

83
Zouden zij een andere godsdienst dan die van Allah zoeken, terwijl degenen die er in de hemelen en op de aarde zijn zich gewillig en ongewillig aan Hem hebben overgegeven? En tot Hem worden zij teruggekeerd.

Nieuw pagina
84
Zeg: "Wij geloven in Allah en in wat er tot ons neergezonden is en in wat er neergezonden is aan Abraham en Ismaël, Isaak, Jacob en de kinderen van Jacob en in wat er aan Mozes, Jezus en de profeten van hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie van hen dan ook en wij hebben ons aan Hem overgegeven."

85
En wie er een andere godsdienst dan de islam zoekt: het zal niet van hem aanvaard worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.

86
Hoe zou Allah een volk leiden dat ongelovig geworden is nadat zij gelovig waren? En (die) getuigden dat de Boodschapper waar is en nadat de duidelijkheden tot hen gekomen waren? En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.

87
Zij zijn degenen wiens beloning is dat op hen de vloek van Allah, de engelen en de gehele mensheid rust.

88
Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn en de straf zal niet voor hen worden verlicht en er zal voor hen geen uitstel verleend worden.

89
Behalve degenen die daarna berouw hebben en zich beteren. En voorwaar, Allah is Vergevensgezind Meest Barmhartig.

90
Voorwaar, degenen die ongelovig zijn geworden na te hebben geloofd en dan hun ongeloof laten toenemen: hun berouw zal nooit aanvaard worden. Zij zijn degenen die dwalenden zijn.

91
Voorwaar, degenen die ongelovig zijn en stefven terwijl zijn ongelovig zijn: van geen van hen zal een aarde vol goud aanvaard worden, ook al zou hij zich daarmee willen vrijkopen. Zij zijn degenen voor wie er een pijnlijke bestraffing is en voor hen zullen er geen helpers zijn.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
92
Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven. En wat jullie ook van iets bijdragen. Voorwaar, Allah weet daarvan.

93
Alle voedsel was de Kinderen van Israël toegestaan voordat de Thora neergezonden was, behalve wat Israël zichzelf verbood. Zeg: "Breng de Thora dan, en lees haar voor als jullie waarachtigen zijn."

94
Degenen die dan daarna de leugens over Allah verzinnen: zij zijn degenen die onrechtplegers zijn.

95
Zeg: "Allah spreekt de Waarheid, volg dus de godsdienst van Abraham, ḥanīef; en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."

96
Voorwaar, het eerste Huis dat voor de mensheid gestricht werd, is dat in het gezegende Bakkah (Mekka), als leiding voor de werelden.

97
Er in zijn duidelijke Tekenen, (zoals) de standplaats van Abraham, en hij die er in binnengaat is veilig. En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht gesteld, (voor hen) die in staat zijn daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is: Allah heeft geen behoefte aan de werelden.

98
Zeg: "O Lieden van de Schrift, waarom geloven jullie niet in de Tekenen van Allah, terwijl Allah getuige is van wat jullie doen?"

99
Zeg: "O Lieden van de Schrift, waarom houden jullie wie gelooft op de weg van Allah tegen, hopend dat hij krom is, terwijl jullie toch getuigen zijn. En Allah is niet onachtzaam met betrekking tot wat jullie doen."

100
O jullie die geloven, als jullie een groep volgen van degenen aan wie de Schrift gegeven is: zij zullen jullie tot ongeloof doen terugkeren nadat jullie geloofd hebben.

Nieuw pagina
101
En hoe zouden jullie ongelovig kunnen zijn, terwijl de Verzen van Allah aan jullie voorgedragen worden, en Zijn Boodschapper onder jullie is? En hij die (de godsdienst) van Allah stevig vasthoudt wordt zeker naar een recht pad geleid.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
102
O jullie die geloven, vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders dan als moslims.

103
En hou jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en wees niet verdeeld. Gedenk de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie op de rand van de afgrond van de Hel waren en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Hopelijk zullen jullie leiding volgen.

104
En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.

105
En wees niet als degenen die (onderling) verdeeld zijn en gaan redetwisten nadat de duidelijke Tekenen tot hen gekomen zijn. En zij zijn degenen voor wie er een geweldige bestraffing is.

106
Op die Dag zullen er gezichten wit geworden zijn en zullen er gezichten zwart geworden zijn. En wat betreft degenen wiens gezichten zwart geworden zullen zijn, (hen zal gezegd worden:) "Zijn jullie tot ongeloof vervallen nadat jullie gelovig geworden waren? Proef dan de bestraffing wegens wat jullie plachten niet te geloven."

107
En wat betreft degenen wiens gezichten wit zullen zijn: zij zullen in de Barmhartigheid van Allah verkeren en zij zullen daarin eeuwig levenden zijn.

108
Dit zijn de Verzen van Allah: Wij lezen ze jou volgens de Waarheid voor en Allah wil geen onrechtvaardigheid voor de werelden.

Nieuw pagina
109
En aan Allah behoort alles in de hemelen en op de aarde en alle zaken worden tot Allah teruggekeerd.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
110
Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven. En als de Lieden van de Schrift zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn, onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn begaan zware zonden.

111
Zij zullen jullie geen kwaad berokkenen, behalve ergernis en als zij jullie bevechten zullen zij jullie de rug toekeren, daarna zullen zij niet geholpen worden.

112
Zij werden met vernedering geslagen waar zij zich ook bevonden, tenzij zij een verdrag met Allah en een verdrag met de mensen hadden. En zij keerden terug met de toorn van Allah en zij werden met vernedering geslagen. Dit was omdat zij de Tekenen van Allah verwierpen en de profeten zonder recht te hebben doodden, dit was omdat zij ongehoorzaam waren en overtraden.

113
Niet allen van de Lieden van de Schrift zijn hetzelfde: (er is) een groep onder hen die standvastig is en zij lezen de Verzen van Allah in een gedeelte van de nacht voor, terwijl zij zich neerbuigen (in hun ṣalāh).

114
Zij geloven in Allah en de Laatste Dag en zij roepen op tot het goede en zij verbieden het verwerpelijke en zij haasten zich goede werken te verrichten, zij zijn degenen die tot de rechtschapenen behoren.

115
Van al wat zij verrichten van het goede zal niets ooit verworpen worden en Allah is op de hoogte van de moettaqīen.

Nieuw pagina
116
Voorwaar, degenen die ongelovig zijn zullen hun bezittingen en hun kinderen bij Allah op geen enkele manier baten. En zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden.

117
De gelijkenis van wat zij tijdens dit wereldse leven uitgeven is als die van de wind, die een hevige kou meenam en de oogst trof van een volk dat zichzelf onrecht aandeed en die (oogst) vernielde. En het is niet Allah die hen onrecht aandeed, maar zij deden zichzelf onrecht aan.

118
O jullie die geloven, neem geen boezemvrienden van buiten jullie kring; zij zullen jullie voortdurend schade berokkenen, zij wensen slechts dat jullie lijden. De vijandschap is duidelijk geworden door wat er uit hun monden voorkomt, wat hun harten verbergen is nog erger. Wij hebben de Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt, als jullie begrijpen.

119
Ah, jullie zijn degenen die van hen houden, maar zij houden niet van jullie en jullie geloven in het gehele Boek. En als zij jullie ontmoeten, zeggen zij "wij geloven", maar wanneer zij alleen zijn bijten zij de toppen van hun vingers af van woede. Zeg: "Sterf in jullie woede, Allah is op de hoogte van het binnenste van de harten."

120
Als jullie het goede overkomt, zijn zij verdrietig; maar als jullie het slechte overkomt, zijn zij daar blij mee. Maar als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen, dan zal hun listigheid jullie geen schade berokkenen. Voorwaar, Allah omvat wat zij doen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
121
(Gedenk) toen jij (O Mohammed) jouw familie in de ochtend verliet om voor de gelovigen plaatsen voor de slag voor te bereiden. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.

Nieuw pagina
122
(Gedenk) toen twee groepen van jullie naar lafheid neigden, terwijl Allah hun beschermer was. En laat de gelovigen op Allah, vertrouwen.

123
En voorzeker, Allah heeft jullie toch op (het slagveld van) Badr geholpen terwijl jullie zwakker waren, vrees daarom Allah, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

124
(Gedenk) toen jij de gelovigen zei: "Is het niet voldoende voor jullie dat jullie Heer jullie helpt met drieduizend neergezonden engelen?"

125
Jawel, als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen en zij komen op jullie afgestormd, dan zal Allah jullie helpen met vijfduizend welonderscheid engelen.

126
En Allah heeft jullie hiermee alleen maar een verheugende boodschap willen geven en jullie harten daarmee gerust willen stellen, en er is geen hulp dan die van Allah, de Almachtige, de Alwijze.

127
(Dat is) om een gedeelte van degenen die ongelovig waren te vernietigen of hen te vernederen, zodat zij onverrichterzake terugkeren.

128
Het het is jouw zaak niet aan of Hij hun berouw aanvaardt of Hij hen bestraft, want voorwaar: zij zijn de onrechtplegers.

129
En aan Allah behoort alles wat er in de hemelen en op de aarde is, Hij vergeeft wie Hij wil en Hij bestraft wie Hij wil. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
130
O jullie die geloven, eet niet van de rente met meervoudige verdubbeling en vrees Allah, hopelijk zullen jullie welslagen.

131
Vrees de Hel die voor de ongelovigen is gereedgemaakt.

132
En gehoorzaam Allah en de Boodschapper, hopelijk zullen jullie begenadigd worden.

Nieuw pagina
133
En haast jullie naar vergeving van jullie Heer en (naar het) Paradijs, dat net zo wijd is als de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de moettaqīen.

134
(Zij zijn het) die uitgeven in voorspoed en in tegenspoed, en die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners.

135
En degenen die, als zij een zedeloosheid begaan hebben, of zichzelf onrecht aangedaan hebben, daarna Allah gedenken en dan vergeving voor hun zonden vragen, en niemand vergeeft de zonden behalve Allah. En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.

136
Zij zijn degenen wiens beloning vergeving van hun Heer is, en Tuinen (het Paradijs) waar onderdoor de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden en (het is) de beste beloning voor hen die (goed) doen.

137
Er zijn er vóór jullie geweest die op de (voor Allah) gebruikelijke wijze behandeld werden: reis dan rond op aarde en zie hoe het einde was van de loochenaars.

138
Dit is een verklaring (deze Koran) voor de mensen en leiding en onderricht voor de moettaqīen.

139
Voel jullie niet vernederd en treur niet; en jullie zijn de winnaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn.

140
Als jullie gewond raken: het is ook zo dat de mensen (vijanden) door een soortgelijke verwonding getroffen zijn. Dit soort dagen laten Wij onder de mensen wisselen, opdat Allah degenen die geloven toetst, en opdat Hij van onder jullie martelaren (tot Zich) neemt. En Allah houdt niet van de onrechtvaardigen.

Nieuw pagina
141
En opdat Allah degenen die geloven reinigt en de ongelovigen vernietigt.

142
Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden gaan zonder dat Allah degenen die vochten gekend doet worden en de geduldigen gekend doet worden?

143
En voorzeker, jullie hadden de dood gewenst, voordat jullie hem (de dood) tegenkwamen en waarlijk, jullie hebben hem gezien en jullie waren getuigen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
144
En Mohammed is niet meer dan een boodschapper, vóór hem zijn de boodschappers reeds heengegaan. Als hij dan zou sterven of gedood worden: waarom zouden jullie je dan op jullie hielen omdraaien (terugvallen in ongeloof)? En wie zich op zijn hielen zou omdraaien: het schaadt Allah niets. En Allah zal de dankbaren belonen.

145
En geen ziel kan sterven, behalve met het verlof Allah, zoals vastgelegd. En wie de beloning van de wereld wil, Wij geven hem ervan; en wie de beloning van het Hiernamaals wil, Wij geven hem ervan. En Wij zullen de dankbaren belonen.

146
En hoevelen van de profeten vochten er niet, vergezeld van vele mensen en zij verloren de moed niet, wanneer zij op de weg van Allah door rampspoed getroffen werden. En zij verzwakten niet en zij gaven zich niet over en Allah houdt van de geduldigen.

147
En hun woorden waren niet anders dan dat zij zeiden: "Onze Heer, vergeef ons onze zonden en onze overdrijvingen met betrekking tot onze zaak en maak ons standvastig en help ons tegen het ongelovige volk."

148
En Allah gaf hun (daarom) een beloning in de wereld en een goede beloning in het Hiernamaals. En Allah houdt van de weldoeners.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
149
O jullie die geloven, wanneer jullie degenen die niet geloven gehoorzamen, zullen zij jullie op jullie hielen doen omkeren (naar het ongeloof) en jullie zullen dan als verliezers omkeren.

150
Maar Allah is jullie Beschermer en Hij is de beste der helpers.

151
Wij zullen angst in de harten van de ongelovigen werpen wegens wat zij naast Allah aan deelgenoten toegekend hebben, waarvoor Hij geen bewijs neergezonden heeft. Hun verblijfplaats is de Hel. En het is de slechtste plaats voor de onrechtplegers.

152
En voorzeker Allah heeft Zijn belofte aan jullie vervuld toen jullie met Zijn toestemming jullie vijand gingen doden, totdat jullie versaagden, en met elkaar redetwisten over de opdracht en jullie gehoorzaamden (de Profeet) niet nadat hij jullie liet zien de wereld willen en onder jullie zijn er die het Hiernamaals willen. En toen leidde Hij jullie van hen (de ongelovigen) af, om jullie vergeven en Allah is de Bezitter van de Gunsten voor de gelovigen.

153
(Gedenk) toen jullie omhoog wegvluchtten, zonder een blik op iemand te werpen, en de Boodschapper jullie van achter jullie riep, toen vergold Hij jullie met ramp na ramp, opdat jullie niet treuren over wat voorbij is en niet (treuren) over wat jullie getroffen heeft. En Allah is Alziende over wat jullie doen.

Nieuw pagina
154
Toen liet Hij na de ramp een vreedzame slaap over jullie neerdalen waardoor een groep van jullie bevangen werd, en een groep maakte zichzelf bang door op onterechte wijze over Allah te denken, denkend volgens de onwetendheid, zeggend: "Hebben wij over de zaak iets te zeggen?" Zeg (O, Mohammed): "Voorwaar, de zaak behoort geheel aan Allah toe." Zij verbergen in hun zielen wat zij jou niet laten merken. Zij zeggen: "Hadden wij maar over de zaak iets te zeggen, dan zouden wij hier niet gedood worden." Zeg (O Mohammed): "Al waren jullie in jullie huizen gebleven: degenen voor wie de dood bepaald was, zouden naar hun rustplaatsen vertrokken zijn." (Dit is) opdat Allah dat wat in jullie binnensten is op de proef stelt, en opdat Hij reinigt wat in jullie harten is. En Allah is op de hoogte van het binnenste van de harten.

155
Voorwaar, degenen van jullie, die omkeerden op de dag dat de mee legers elkaar (bij Oeḥoed) troffen: voorwaar, het was Satan die hen deed falen vanwege wat zij (aan ongehoorzaamheid) verricht hadden. En voorzeker, Allah heeft hen zeker vergeven en Allah is Vergevensgezind, Zachtmoedig.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
156
O jullie die geloven! Wees niet als degenen die ongelovig zijn en (die) over hun broeders wanneer zij over de aarde reizen of in strijd verwikkeld zijn: "Wanneer zij bij ons gebleven waren, zouden zij niet gestorven of gedood zijn." Opdat Allah dat tot (een bron van) wroeging in hun harten maakt. En het is Allah die doet leven en die doet sterven. En Allah is ziende over wat jullie doen.

157
En als jullie gedood worden op de weg van Allah, of sterven: vergeving van Allah en (Zijn) Barmhartigheid zijn beter dan wat zij verzamelen.

Nieuw pagina
158
En als jullie sterven, of als jullie gedood worden: het is tot Allah dat jullie verzameld worden.

159
En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. Vergeef hen dus (hun fouten) en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen bij de zaak. En wanneer je dan besloten hebt, vertrouw dan op Allah. Voorwaar, Allah houdt van degenen die (op Allah) vertrouwen.

160
Wanneer Allah jullie helpt is er geen overwinnaar over jullie. En indien Hij jullie in de steek laat, wie is degene die jullie daarna nog kan helpen? En laat daarom de gelovigen op Allah vertrouwen.

161
En het past een profeet niet, dat hij iets achterhoudt (van oorlogsbuit). En wie iets achterhoudt, zal wat hij achterhield op de Dag der Opstanding meenemen. Dan zal iedere ziel vergoed krijgen wat hij verricht heeft en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.

162
Is dan iemand die het welgevallen van Allah volgt als iemand die de woede van Allah over zich afroept en wiens verblijfplaats in de Hel is? En dat is de slechtste eindbestemming!

163
Zij (hebben) verschillende graden bij Allah en Allah is Alziende over wat zij doen.

164
Voorzeker, Allah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen Hij tot hen een boodschapper uit hun midden stuurde. Hij draagt hun Zijn Verzen voor. En hij reinigt hen (de gelovigen) en hij onderwijst hun het Boek (de Koran) en de Wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden.

165
En toen een ramp jullie trof (bij Oeḥoed), hoewel jullie (je vijanden) met om dubbele ramp getroffen hebben (bij Badr), (waarom) zeggen jullie dan: "Waar komt dat vandaan?" Zeg: "Dat komt van jullie zelf." En Allah is Almachtig over alle zaken.

Nieuw pagina
166
En wat jullie trof op de dag dat de twee legers elkaar ontmoetten, was met het verlof van Allah, opdat Hij de gelovigen toetst.

167
En opdat Hij degenen die huichelen gekend deed worden, en er werd hun gezegd: "Kom en vecht op de weg van Allah, of verdedigt (jullie zelf tenminste)." Zij zeiden: "Wanneer wij geweten hadden dat er een gevecht zou zijn, zouden wij zeker jullie gevolgd hebben." Zij waren op die dag dichter bij ongeloof dan bij geloof en zij zeiden met hun lippen wat niet in hun harten was. En Allah weet beter wat zij verbergen.

168
(Zij zijn) degenen die tegen hun broeders zeiden (terwijl) zij zaten: "Hadden zij maar naar ons geluisterd, dan waren zij niet gedood." Zeg: "Hou de dood dan van jullie af als jullie waarachtigen zijn."

169
En denkt niet van degenen die op de weg van Allah gedood zijn dat zij gestorven zijn. Zij leven zelfs bij hun Heer, zij worden voorzien."

170
Zij verheugen zich met wat Allah hen van Zijn gunsten gaf, en zij verheugen zich over degenen die zich nog niet na hen (bij hen) gevoegd hebben (en) er is voor hen geen angst en zij treuren niet.

171
Zij verheugen zich over de genieting van Allah en (Zijn) gunst. En voorwaar, Allah verwaarloost de beloning van de gelovigen niet.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
172
Degenen die aan de oproep van Allah en de Boodschapper nadat zij gewond waren (geraakt) gehoor gaven: voor degenen onder hen die goed doen en (Allah) vrezen is er een geweldige beloning.

173
Degenen tegen wie de mensen zeggen: "Voorwaar, de mensen hebben zich tegen jullie verzameld, dus vrees hen." Hun geloof werd erdoor versterkt en zij zeiden: "Allah is ons genoeg en Hij is de beste Beschermer."

Nieuw pagina
174
En zij keerden terug (van de oorlog) met de genieting van Allah en (Zijn) Gunst: het kwaad heeft hen niet aangeraakt, want zij volgden het welgevallen van Allah en Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.

175
Voorwaar, het was slechts de Satan en zijn volgelingen die jullie bang maakten, wees daarom niet bang voor hen, wees bang voor Mij, indien jullie (ware) gelovigen zijn.

176
En laat je niet treurig maken (O Mohammed) door degenen die zich naar het ongeloof haasten. Voorwaar, zij zullen Allah niet schaden. Allah wil dat Hij hen geen aandeel in het Hiernamaals geeft en voor hen is er een geweldige bestraffing.

177
Voorwaar, degenen die het geloof voor ongeloof verruild hebben, zij brengen Allah in niets schade tot en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

178
Laat degenen die ongelovig zijn niet denken dat Ons uitstel geven beter voor hen is: Wij geven hun slechts uitstel opdat hun zonden zullen toenemen en voor hen is er een vernederende bestraffing.

179
Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren totdat Hij het slechte van het goede scheidt. En Allah brengt jullie niet op de hoogte van het onwaarneembare, maar Allah kiest uit Zijn boodschappers wie Hij wil. Geloof dus in Allah en Zijn boodschappers. En indien jullie geloven en (Allah) vrezen hebben, dan is er voor jullie een geweldige beloning

180
En laat degenen die gierig zijn (en achterhouden van) wat Allah hun gegeven heeft van Zijn gunst, niet denken dat het goed voor hen is. Welnee, het is slecht voor hen, (het onderwerp van) hun gierigheid zal hen op de Dag der Opstanding om hun nek gehangen worden. En aan Allah behoort de erfenis van de hemelen en de aarde. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
181
Voorzeker, Allah heeft de uitspraken gehoord van degenen die zeiden: "Voorwaar, Allah is arm en wij zijn rijk." Wij zullen opschrijven wat zij zeiden en ook het zonder recht doden van de profeten en Wij zullen (tegen hen) zeggen: "Proef de verbrandende bestraffing."

182
Dat is vanwege hetgeen jullie handen deden en voorwaar, Allah is niet onrechtvaardig tegenover de dienaren.

183
(Zij zijn) degenen die zeiden: "Voorwaar, Allah heeft ons bevolen geen boodschapper te geloven, totdat hij ons een offer liet zien dat door de Hel verteerd werd." Zeg (O Mohammed): "Er kwamen boodschappers vóór mij tot jullie met de duidelijke (Tekenen) en met wat jullie zeiden. Waarom hebben jullie hen dan gedood, als jullie waarachtigen zijn?"

184
En als zij jou loochenen: waarlijk geloochend werden de boodschappers vóór jou, (die) met de duidelijke (Tekenen) en de Zoeboer en de verlichte Boeken kwamen.

185
Iedere ziel zal de dood proeven, en voorwaar: pas op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen, en slechts degene die van de Hel weggehouden wordt en het Paradijs binnengeleid wordt heeft waarlijk succes en het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.

186
Jullie zullen zeker op de proef gesteld worden in jullie eigendommen en in jullie zelf en jullie zullen zeker van degenen die de Schrift vóór jullie gegeven was en degenen die deelgenoten (aan Allah) toekenden veel pijnlijks horen. En als jullie geduldig zijn en (Allah) vrezen: voorwaar, dat behoort tot de aanbevolen daden.

Nieuw pagina
187
En (gedenk) toen Allah een verbond met degenen die de Schrift gegeven waren sloot: "Opdat jullie het (de Schrift) aan de mensen duidelijk zouden maken en opdat jullie het niet zouden verbergen." Toen wierpen zij het achter hun ruggen weg en zij ruilden het in voor een geringe prijs. En het was een slechte ruil die zij maakten.

188
En denkt niet dat degenen die blij zijn met wat zij gedaan hebben en die er van houden geprezen te worden voor wat zij niet gedaan hebben; denkt niet dat zij aan de bestraffing kunnen ontsnappen. En voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

189
En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde toe en Allah is Almachtig over alle dingen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
190
Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip.

191
Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde, (zeggend:) "Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel.

192
Onze Heer, voorwaar, U bent degene die iemand de Hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn.

193
Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof: "Geloof in jullie Heer," dus geloven wij. Onze Heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van) de vromen.

194
Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw boodschappers belooft hebt en verneder ons niet op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet."

Nieuw pagina
195
En hun Heer heeft hun (smeekbede) verhoort, (zeggend:) "Voorwaar, Ik doe het werk van de werkenden van jullie niet verloren gaan, of het nu man of vrouw is, jullie komen uit elkaar voort. Zij die uitgeweken zijn en uit hun huizen verdreven werden, en die leden op Mijn weg, en zij (die) doodden en gedood werden: Ik zal hun fouten zeker uitwissen en hen in de Tuinen (het Paradijs) binnenleiden, waar onderdoor de rivieren stromen, als een beloning van bij Allah. En Allah, bij Hem is de goede beloning."

196
Laat je niet verleiden door het (genietend) rondgaan van degenen die ongelovig zijn in het land.

197
(Het zijn slechts) kleine genietingen, en vervolgens is hun verblijfplaats de Hel, dat is de slechtste verblijfplaats.

198
Maar degenen die hun Heer vrezen, voor hen zijn er de Tuinen (het Paradijs) waar onderdoor de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden, een ontvangst van Allah. En dat wat van Allah komt is beter voor de vromen.

199
En voorwaar, er zijn er onder de Lieden van de Schrift die zeker in Allah geloven en in wat aan jullie geopenbaard is en in wat hen geopenbaard is, terwijl zij nederig tegenover Allah zijn, zij ruilen de Verzen van Allah niet in voor een geringe prijs: zij zijn degenen voor wie hun beloning bij hun Heer is. Voorwaar, Allah is snel met de afrekening.

200
O jullie die geloven, wees geduldig, en wees standvastig, sluit de rijen en vrees Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!