De Koran

Soera 16, An-Naḥl (De bijen)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
De beslissing van Allah komt (zeker) wens haar dus niet te verhaasten. Heilig is Allah en Verheven boven wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.

2
Hij heeft de engelen doen neerdalen met de Openbaring van Zijn bevel naar wie Hij wil van Zijn dienaren, om te waarschuwen: "Er is geen God dan Ik, dus vrees Mij."

3
Hij heeft de hemelen en aarde in Waarheid geschapen. Verheven is Hij boven wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.

4
Hij schiep de mens uit een druppel sperma, en dan wordt hij een duidelijke hetwister (van Allah).

5
En Hij schiep het vee voor jullie: warmte en nut zijn erin, en jullie eten ervan.

6
En voor jullie is er schoonheid in, wanneer jullie het vee 's avonds naar de stal voeren en wanneer jullie het vee 's morgens gaan weiden.

Nieuw pagina
7
En Zij dragen lasten voor jullie naar landen die jullie niet zonder moeilijkheden voor julliezelf konden bereiken. Voorwaar, jullie Heer is zeker Meest Genadig, Meest Barmhartig.

8
En het paard, de muilezel en de ezel, zodatiullie erop kunnen rijden en (zij zijn) als een sieraad. En Hij schept wat jullie niet weten.

9
En het is aan Allah om de rechte weg te tonen en er zijn er die (ervan) afwijken. En als Hij het had gewild, had Hij zeker jullie allen geleid.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
10
Hij is Degene die water uit de hemel doet neerdalen, waarvan een deel voor jullie om te drinken is, en een deel voor de gewassen waarop jullie (vee) weiden.

11
Hij brengt er voor jullie het graan en de olijfbomen en de palmbomen en de druivenstruiken mee voort en alle vruchten. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt

12
En Hij maakte voor jullie de nacht en de dag en de zon en de maan dienstbaar. En de sterren zijn dienstbaar, met Zijn vwlof Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt

13
En (ook in) wat Hij voor jullie maakte op aarde, verschillend van soort Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een veik dat zich laat vermanen.

14
En Hij is Degene die de zee dienstbaar heeft gemaakt, opdat jullie uit haar vers vlees kunnen eten, en jullie halen sieraden uit haar die jullie dragen, en jullie zien de schepen op haar varen. En opdat jullie Zijn gunst zoeken en hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

Nieuw pagina
15
En Hij bracht op de aarde gebergten aan zodat jullie niet met haar beven, en rivieren en wegen. Hopelijk zullen jullie leiding volgen.

16
En (Hij maakte) kenmerken en door de sterren laten zij zich de weg wijzen.

17
Is Degene die schept dan gelijk aan degene die niet schept? Zullen jullie je niet laten vermanen?

18
En als jullie de gunsten van Allah (zouden willen) optellen kunnen jullie ze niet opsommen. Voorwaar, Allah is zeker Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

19
En Allah weet wat jullie verbergen en wat jullie tonen.

20
En degenen die zij naast Allah aanroepen scheppen niets, maar zij zijn (zelf) geschapen.

21
Doden en zijn zij zonder te leven. En zij weten niet wanneer zij worden opgewekt

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
22
Jullie god is één God. Wat betreft degenen die niet in het Hiernamaals Ooyen: hun harten zijn verderfelijk en zij zijn hoogmoedigen.

23
Zonder twijfel weet Allah wat zij verbergen en wat zij tonen. Voorwaar, Hij houdt niet van de hoogmoedigen.

24
En wanneer ken wordt gezegd: "Wat heeft jullie Heer doen neerdalen?" zeggen zij: "Fabels van de vroegeren!"

25
Zodat zij op de Dag der Opstanding hun volledige lasten dragen en (ook een gedeelte) van de lasten van degenen zonder kennis die zij deden dwalen. Weet: slecht is het wat zij dragen!

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
26
Waarlijk, degenen vóór hen beraamden ook (tegen Allah), maar Allah greep hun bouwwerken bij de fundamenten en daarop viel het dak boven op hen neer. En de bestraffing trof hen van waar zij niet beseften.

Nieuw pagina
27
Vervolgens zal Hij hen op de Dag der Opstanding vernederen, en zeggen: "Waar zijn Mijn (zogenaamde)deelgenoten waarover jullie (met de gelovigen) plachten te redetwisten?" Degenen die kennis gegeven is, zullen zeggen: "Voorwaar, op deze Dag is er vernedering en kwaad voor de ongelovigen.

28
(Zij zijn) degenen die door de engelen weggenomen werden terwijl zij onrecht tegen zichzelf begingen. Dan zullen zij zich overgeven (en zeggen:) "Wij plachten geen kwaad te bedrijven. (De engelen zullen antwoorden:) "Nee, voorwaar, Allah weet het beste wat jullie plachten te doen."

29
Dus ga de poorten van de Hel binnen om daarin eeuwig levenden te zijn. De verblijfplaats van de hoogmoedigen is zeker het slechtst!

30
En er zal tot degenen die (Allah) vreesden gezegd worden: "Wat is het dat jullie Heer heeft doen neerdalen?" Zij zullen zeggen: "Het goede." Voor degenen die het goede in deze wereld deden, is er (in het Hiernamaals) het goede. En het Huis van het Hiernamaals is zeker beter. En het Huis van de moettaqīen is zeker het beste.

31
Zij zullen de Tuinen van ʿAdn (het Paradijs) binnengaan, waar onderdoor de rivieren stromen. Voor hen is daarin wat zij willen. Zo beloont Allah de moettaqīen.

32
(Zij zijn) degenen die de engelen als reinen wegnemen, terwijl zij zeggen: "Salāmoen ʿalaikoem (vrede zij met jullie). Treed het Paradijs binnen, wegens wat jullie plachten te doen".

33
Zij (de ongelovigen) wachten slechts tot de engelen hen wegnemen, of het bevel van jouw Heer hen treft. Zo deden degenen vóór hen. En Allah heeft hun geen onrecht aangedaan, maar zij plachten zichzelf onrecht aan te doen.

34
En zij werden getroffen door het slechte van wat zij deden en zij werden omsingeld door wat zij plachten te bespotten.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
35
En degenen die (Allah) deelgenoten toekenden, zeiden: "Indien Allah gewild had, hadden wij niets naast Hem aanbeden, wij noch onze vaderen, en wij zouden naast (de verboden) van Hem niets verboden hebben." Zo deden degenen vóór hen. En de boodschappers zijn tot niets anders verplicht dan de duidelijke verkondiging.

36
En voorzeker. Wij hebben aan iedere gemeenschap een boodschapper gezonden (die zei:) "Aanbidt Allah en hou afstand van de Thagoet." En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er die Hij tot de dwaling veroordeelde. Reis dus op de aarde rond en zie hoe het einde was van de loochenaars.

37
Ook al verlang jij (O Mohammed) er hevig naar hen te leiden: voorwaar, Allah leidt niet degene die Hij doet dwalen. En er zijn voor hen geen helpers.

38
En zij zweren bij Allah hun duurste eden dat Allah degene die sterft niet zal opwekken: integendeel, het is als een belofte waar Hij Zich aan heeft verbonden, maar de meesten van hen weten het niet.

39
(Hij zal hen opwekken) om hun dat waar zij over twistten duidelijk te maken en om degenen die ongelovig waren te doen weten dat zij leugenaars waren.

40
Voorwaar, Ons Woord tegen iets wat Wij willen, is dat Wij er slechts tegen zeggen: "Wees" en het is.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
41
En degenen die uitweken omwille van Allah nadat hen onrecht was aangedaan zullen Wij in deze wereld een goede behuizing geven, maar de beloning van het Hiernamaals zal groter zijn. Indien zij dat maar wisten!

42
(Zij zijn) degenen die geduldig waren en hun Heer vertrouwden.

Nieuw pagina
43
En vóór jou (O Mohammed) zonden Wij slechts mannen aan wie Wij openbaarden; vraag het dan aan de bezitters van de kennis, indien jullie het niet weten.

44
(Wij zonden ben) met duidelijke (Tekenen) en de Psalmen. En Wij deden aan jou de Vermaning (de Koran) neerdalen om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken.

45
Voelen degenen die slechte daden beramen zich er dan veilig voor dat Allah hen niet in de aarde doet wegzinken, of dat de bestraffing hen treft van waar zij het niet beseffen?

46
Of dat Hij hen treft tijdens hun rondgaan, terwijl zij zich het niet van zich af kunnen houden?

47
Of dat Hij hen treft terwijl zij bang zijn? Voorwaar, jullie Heer is zeker Meest Genadig, Meest Barmhartig.

48
Zien zij dan niet de dingen die Allah geschapen heeft, hoe hun schaduwen zich naar rechts en links wenden, terwijl zij zich voor Allah neerwerpen en zij nederig zijn?

49
En voor Allah werpt alles van de levende wezens in de hemelen en alles op de aarde zich neer, en (ook) de engelen, en zij zijn niet hoogmoedig.

50
Zij vrezen hun Heer boven hen en zij doen wat Hij beveelt.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
51
En Allah zei: "Neem geen twee goden. Voorwaar, Hij is een God. Vrees daarom Mij alleen."

52
En aan Hem behoort wat er in de hemelen en (op) de aarde is en gehoorzaamheid behoort altijd aan Hem te zijn. Zullen jullie dan iemand anders dan Allah vrezen?

53
En jullie hebben geen gunst of het komt van Allah. En wanneer jullie dan door tegenspoed geraakt worden, is Hij het tot Wie jullie je nederig om hulp wenden.

54
En als Hij de tegenspoed voor jullie opheft is er een groep onder jullie die aan hun Heer deelgenoten toekent.

Nieuw pagina
55
Om ondankbaarheid te tonen voor wat Wij hun gegeven hebben. Geniet dan maar, spoedig zullen jullie weten (wat de gevolgen zijn).

56
En zij bestemmen een deel van waar Wij hun mee voorzien hebben voor waar zij niet over weten. Bij Allah, jullie zullen zeker ondervraagd worden over wat jullie plachten te verzinnen.

57
En zij kennen Allah dochten toe! Heilig is Hij! En voor zichzelf (kennen zij toe) wat zij verlangen.

58
En wanneer een van hen de verheugende tijding verkondigd wordt van (de geboorte van) een meisje wordt zijn gezicht somber en is hij vertoornd.

59
Hij verbergt zich voor de mensen wegens het slechte nieuws wat hij kreeg! Zal hij het in weerwil van de schande behouden of zal hij het in de grond verstoppen? Weet: slecht is het waar zij over oordelen!

60
Voor degenen die niet in het Hiernamaals geloven is er de vergelijking met het slechte; voor Allah zijn er de Verheven Eigenschappen. En Hij is de Geweldige, de Alwijze.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
61
En als Allah de mensen voor hun onrechtvaardigheid zou straffen, zou Hij geen levend wezen op haar (de aarde) overlaten: maar Hij geeft hun uitstel voor een bepaalde tijd. En wanneer kun tijd komt, kunnen zij het geen moment uitstellen en zij kunnen het niet bespoedigen.

62
En zij kennen aan Allah toe waar zij zelf een afschuw van hebben en hun tongen beschrijven de leugen dat er voor hen het mooiste is. Het is zeker dat er voor hen de Hel is en dat zij zich (er naar toe) haasten.

63
Bij Allah, voorzeker, Wij zonden (Profeten) naar de gemeenschappen vóóoor jou (O Mohammed), maar de Satan deed hun werken schoon schijnen. En hij is op deze wereld hun beschermer. En voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

64
En Wij hebben aan jou (O Mohammed) het Boek slechts doen neerdalen om hen duidelijk te maken waarin zij verschillen en als leiding en Barmhartigheid voor een volk dat gelooft.

Nieuw pagina
65
En Allah doet water uit de hemel neerdalen en geeft de aarde er leven mee na haar dood. Voorwaar, dat is zeker een Teken voor een volk dat luistert.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
66
En voorwaar, voor jullie is er in het vee een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is pure melk, gemakkelijk voor de drinkers.

67
En van de vruchten van de dadelpalm en de druivenstruiken maken jullie een bedwelmende drank en een goede voorziening. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat begrijpt.

68
En jouw Heer inspireerde de bij: "Bouw huizen in de bergen en in de bomen en in wat zij (de mensen) bouwen.

69
Eet dan van alle vruchten en volg de wegen die jouw Heer makkelijk maakte." Er komt uit hun buiken een drank met verschillende kleuren, daarin is genezing voor de mensen. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat nadenkt.

70
Het is Allah die jullie schept en jullie vervolgens wegneemt. En onder jullie zijn er die teruggebracht worden naar een vernederende leeftijd, zodat hij niets meer weet na geweten te hebben. Voorwaar, Allah is Alwetend, Almachtig.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
71
En Allah heeft sommigen van jullie boven anderen bevoorrecht met levensonderhoud. En degenen die meer bevoorrecht zijn geven hun levensonderhoud niet door aan jullie slaven, zodat zij daar gelijk in zouden zijn. Zullen zij de gunsten van Allah dan ontkennen?

72
En Allah heeft voor julliezelf uit julliezelf echtgenotes doen voortkomen en hij deed voor jullie uit jullie echtgenotes zonen en kleinkinderen voortkomen en voorzag jullie van goede dingen. Zullen zij in het valse geloven en ondankbaar zijn voor de gunst van Allah?

Nieuw pagina
73
En zij aanbidden dat naast Allah wat hun niets van levensonderhoud kan verschaffen uit de hemelen en de aarde. En zij zijn nergens toe in staat.

74
Maak dus geen gelijkenissen (afgoden) van Allah. Voorwaar, Allah weet en jullie weten niet

75
Allah maakt een vergelijking: een slaaf waarover beschikt wordt heeft geen macht en (de ander is) degene die Wij van Ons goed levensonderhoud voorzien hebben, en hij geeft er heimelijk en openlijk van uit. Zijn zij gelijk? Alle lof is voor Allah. Welnee, de meesten van hen weten (het) niet.

76
En Allah maakt een vergelijking met twee mannen: een van de twee is stom en hij heeft geen enkele macht en hij is een last voor zijn meester; waar hij hem ook heen stuurt: hij brengt niets goeds voort. Is hij gelijk aan degene die het oprechte gebiedt, en op het rechte pad is?

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
77
Aan Allah behoort het verborgene van de hemelen en de aarde. En de zaak van het Uur is slechts een oogwenk of het is sneller. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.

78
En Allah bracht jullie uit de buiken van jullie moeders voort terwijl jullie niets wisten. En Hij gaf jullie het gehoor en het zien en de harten. Hopelijk zullen jullie dankbaarheid tonen.

79
Zien zij de vogels niet gemakkelijk vliegend in het midden van de hemel? Niemand dan Allah houdt hen vast. Voorwaar, daarin is zeker een Teken voor een volk dat gelooft.

Nieuw pagina
80
En Allah maakte voor jullie jullie huizen tot plaatsen om uit te rusten en Hij maakte voor jullie de huiden van het vee tot tenten die licht zijn op de dag dat jullie reizen en op de dag dat jullie je vestigen (en Hij maakte) hun wol en hun vacht tot gebruikszaken en als een genieting voor een bepaalde tijd.

81
En Allah gaf jullie uit wat Hij schiep schaduwen en Hij maakte voor jullie in de bergen schuilplaatsen en Hij gaf jullie kleding die jullie tegen de hitte beschermt en kleding die jullie tegen jullie oorlog beschemt. Op deze wijze vervolmaakt Hij voor jullie Zijn gunst. Hopelijk zullen jullie je (aan Hem) overgeven.

82
Maar als zij zich afwenden: jouw plicht (O Mohammed) is slechts de duidelijke verkondiging.

83
Zij herkennen de gunst van Allah en daarop ontkennen zij die en de meesten van hen zijn ondankbaren.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
84
Op de Dag zullen Wij uit iedere gemeenschap een getuige doen opstaan, dan zullen degenen die ongelovig zijn geen gehoor gegeven worden en zij krijgen niet de gelegenheid zich te verbeteren.

85
En wanneer degenen die onrecht pleegden de bestraffing zien zal die voor hen niet lichter gemaakt worden en zij zullen geen uitstel krijgen.

86
En wanneer degenen die deelgenoten toekenden hun deelgenoten zullen zien, zullen zij zeggen: "Onze Heer! Zij zijn degenen die onze deelgenoten waren die wij naast U plachten aan te roepen." Maar zij (de deelgenoten) zullen hun woorden terugweirpen, en zeggen: "Voorwaar, jullie zijn zeker leugenaars!"

87
En op die Dag zullen zij Allah hun onderwerping tonen. En wat zij plachten te verzinnen zal van hen weggedwald zijn.

Nieuw pagina
88
(Zij zijn) degenen die ongelovig waren en (mensen) van de weg van Allah afhielden. Wij zullen bestraffing op bestraffing stapelen vanwege wat zij aan verderf zaaiden.

89
En op die dag zullen Wij uit het midden van iedere gemeenschap een getuige doen opstaan en Wij zullen jou als getuige nemen tegen deze (gemeenschap van jou). En Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als leiding en Barmhartigheid en een verheugende tijding voor de moslims.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
90
Allah beveelt rechtvaardigheid en het goede en het geven aan de verwanten en Hij verbiedt de zedeloosheid en het verwerpelijke en de opstandigheid. Hij onderricht jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.

91
En kom het verbond met Allah na wanneer jullie je verbonden hebben, en breekt niet jullie eden nadat jullie ze bevestigd hebben. En waarlijk, jullie hebben Allah als Getuige genomen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat jullie doen.

92
En wees niet als zij die haar garen weer opsplitst nadat zij het stevig gesponnen had, jullie eden als een list tussen jullie gebruikend, omdat één gemeenschap talrijker is dan een (andere) gemeenschap. Voorwaar, Allah beproeft jullie er slechts mee. En Hij zal jullie op de Dag der Opstanding duidelijk maken waar jullie over plachten te redetwisten.

93
En als Allah het gewild had, had Hij jullie zeker (als behorend) tot één godsdienst gemaakt. Maar Hij doet dwalen wie Hij wil en Hij leidt wie Hij wil. En jullie zullen zeker ondervraagd worden over wat jullie plachten te doen.

Nieuw pagina
94
En zweer jullie eden niet als een list tussen jullie, zodat een voet uitglijdt nadat die stevig neergezet was en jullie zullen het slechte moeten proeven vanwege jullie afhouden (van de mensen) van de weg van Allah. En voor jullie (zondaars) is er een geweldige bestraffing.

95
En ruilt het verbond met Allah niet in voor een geringe prijs. Voorwaar, wat bij Allah is, is beter voor jullie als jullie (het) weten.

96
Wat bij jullie is, zal vergaan, maar wat bij Allah is, is blijvend. En Wij zullen degenen die geduldig waren zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.

97
Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste van wat zij plachten te doen.

98
En wanneer jullie de Koran lezen: zoek dan de bescherming van Allah tegen de vervloekte Satan.

99
Voorwaar, hij heeft geen gezag over degenen die geloven en hun Heer vertrouwen.

100
Voorwaar, hij heeft alleen gezag over degenen die hem als beschermer nemen en (over) degenen die deelgenoten aan Hem toekennen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
101
En wanneer Wij een Vers door een ander Vers vervangen, en Allah weet beter wat Hij neerzendt, (dan) zeggen zij, "Voorwaar, jij (Mohammed) bent slechts een verzinner van leugens." De meesten van hen weten zelf niets.

102
Zeg (O Mohammed): "De Heilige Geest (de engel Gabriël) van jouw Heer deed hem met de Waarheid neerdalen om degenen die geloven te versterken, en als leiding en een verheugende tijding voor de Moslinu."

Nieuw pagina
103
En voorzeker, Wij weten dat zij zeggen: "Voorwaar, het is slechts een mens die hem onderwijst." De taal van degenen waar zli valselijk naar verwijzen is vreemd, maar dit is oen duidelijke Areibische taal.

104
Voorwaar, (wat betreft) degenen die niet in de Verzen van Allah geloven: Allah zal hen niet leiden en voor hen zal er een pijnlijke bestraffing zijn.

105
Voorwaar, degenen die de leugen verzinnen geloven niet in de Verzen van Allah. Zij zijn degenen die leugenaars zijn.

106
Wie aan Allah ongelovig is na geloofd te hebben, behalve wie gedwongen is terwijl zijn hart in het geloof tot rust gekomen was maar (voor) wie die zijn hart voor het ongeloof openstelde: voor hem is er de toorn van Ailah en voor hem is er een geweldige bestraffing.

107
Dat is omdat zij het wereldse leven verkiezen boven het Hiernamaals, en omdat Allah het ongelovige volk niet zal leiden.

108
Zij zijn degenen bij wie Allah hun harten en hun gehoor en hun zien vergrendeld heeft; en zij zijn degenen die onachtzaam zijn.

109
Het is zeker dat zij in het N iernamals de verliezers zijn.

110
Voorwaar dan, jouw Heer is voor degenen die uitgeweken zijn nadat zij op de proef gesteld werden en daarna streden en geduldig waren; voorwaar, jouw Heer is daarna (voor hen) zeker Vergevensgezind. Meest Bambartig.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
111
Op die Dag zal iedere ziel voor zichzelf pleiten en zal iedere ziel voor wat hij verrichtte volledig beloond worden en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.

112
En Allah geeft een voorbeeld: een veilige en rustige stad had haar voorzieningen overvloedig van iedere plaats gekregen en was toch ondankbaar voor de gunsten van Allah. Allah deed haar honger en angst proeven wegens wat zij plachten te bedrijven.

113
En voorzeker, er kwam een boodschapper vanuit hun midden tot hen, maar zij loochenden hem waarop de bestraffing hen trof, en zij waren onrechtvaardigen.

114
Eet dus van het toegestane en het goede waar Allah jullie mee voorzien heeft en wees dankbaar voor de gunsten van Allah, als jullie alleen Hem aanbidden.

115
Voorwaar, Hij heeft jullie het kadaver en het bloed en het vlees van het varken en hetgeen waarover anders dan (de Naam van) Allah afgeroepen is verboden. En wie ertoe genoodzaakt is, zonder begeerte en zonder overdrijving: voorwaar, Allah is dan Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

116
En zeg niet door de leugen die jullie tongen beschrijven: "Dit is toegestaan en dat is verboden," om over Allah een leugen te verzinnen. Voorwaar, degenen die over Allah de leugen verzinnen zullen niet welslagen.

117
(Dat is) een kleine genieting en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.

118
En de joden verboden Wij wat Wij jou vroeger verhaalden. Wij deden hen geen onrecht aan maar zij waren onrechtvaardig voor zichzelf.

Nieuw pagina
119
Voorwaar dan, jouw Heer is voor degenen die het slechte bedreven uit onwetendheid (en) daarna berouw toonden en zich beterden: voorwaar, jouw Heer is daarna zeker Vergevensgezind, Meest Barmhartig.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
120
Voorwaar, Abraham was een voorbeeld, gehoorzaam aan zijn Heer, ḥanīef, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.

121
(Hij was) dankbaar voor Zijn gunsten, Hij verkoos hem en leidde hem op een recht pad.

122
En Wij gaven hem op de wereld het goede en voorwaar, in het Hiernamaals behoort hij tot de oprechten.

123
Daarop openbaarden Wij aan jou (O Mohammed): "Volg de godsdienst van Abraham, ḥanīef, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."

124
De Sabbat was slechts gemaakt voor degenen die van mening verschilden over haar (dag). En voorwaar, jouw Heer zal zeker tussen hen op de Dag der Opstanding over dat waarover zij van mening plachten te verschillen oordelen.

125
Nodig uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.

126
En wanneer jullie bestraffen, bestraf dan in overeenstemming met wat jullie aangedaan is. Maar als jullie geduldig zijn is dat zeker beter voor de geduldigen.

127
En wees geduldig (O Mohammed) en jij bent slechts geduldig door Allah. En treur niet over hen en wees niet benauwd voor wat zij beramen.

128
Voorwaar, Allah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die weldoeners zijn.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!