De Koran

Soera 12, Yōesoef ((De profeet) Jozef)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Alif Lām Rā. Dit zijn de Verzen van het duidelijke Boek.

2
Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden, een Arabische Koran. Hopelijk zullen jullie begrijpen.

3
Wij vertellen jou het beste verhaal doordat Wij aan jou deze Koran openbaarden, hoewel jij daarvoor tot de onwetenden behoorde.

4
En (gedenk) toen Jozef tot zijn vader zei: "O mijn vader, voorwaar, ik zag (in een droom) elf sterren en de zon en de maan, ik zag dat zij zich voor mij bogen."

Nieuw pagina
5
Hij zei: "O mijn zoon, vertel jouw droom niet aan jouw broeders, anders zullen zij tegen jou een plan beramen. Voorwaar, de Satan is voor de mens een duidelijke vijand."

6
Zo verkiest jouw Heer jou en onderwijst Hij jou de uitleg van de vertellingen (dromen). En Hij vervolmaakt Zijn genieting aan jou en de familie van Jacob, zoals Hij het daarvoor heeft vervolmaakt aan jouw vaderen, Abraham en Isaak. Voorwaar, jouw Heer is Alwetend, Alwijs.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
7
Voorzeker, in (de geschiedenis van) Jozef en zijn broeders waren Tekenen voor hen die vragen stelden.

8
Toen zij zeiden: "Jozef en zijn broeder zijn zeker geliefder bij onze vader dan wij, terwijl wij een hechte groep zijn. Voorwaar, onze vader verkeert zeker in duidelijke dwaling.

9
Doodt Jozef of zet hem het land uit, zodat het gezicht van jullie vader alleen voor jullie zal zijn en daarna worden jullie een rechtschapen volk."

10
Eén van hen zei: "Doodt Jozef niet, maar werp hem op de bodem van de put, opdat enkele reizigers hem zullen vinden, als jullie iets willen ondernemen."

11
Zij zeiden: "O onze vader, waarom vertrouwt u Jozef niet aan ons toe. En voorwaar, wij zijn hem welgezind.

12
Laat hem morgen met ons mee gaan, zodat hij overvloedig zal eten en spelen. En voorwaar, wij zullen zeker wakers over hem zijn."

13
Hij (Jacob) zei: "Voorwaar, het verdriet mij dat jullie hem meenemen en ik vrees dat de wolf hem zal verslinden, terwijl jullie niet op hem letten."

14
Zij zeiden: "Als de wolf hem verslindt, terwijl wij met een hechte groep zijn, dan zullen wij zeker de verliezers zijn."

Nieuw pagina
15
Toen zij met hem weggingen en overeenkwamen om hem op de bodem van de put te werpen, openbaarden Wij aan hem: "Jij zal hen zeker inlichten over die zaak van hun, terwijl zij het niet beseffen."

16
En zij gingen in de avond huilend naar hun vader.

17
Zij zeiden: "O onze vader, voorwaar, wij gingen weg om een wedloop te houden en lieten Jozef achter bij onze goederen. Toen heeft de wolf hem verslonden, maar u zult ons niet geloven, ook al spreken wij de waarheid."

18
En zij kwamen met zijn hemd, met vals bloed (daarop). Hij zei: "Maar jullie hebben voor jezelf iets moois verzonnen. Daarom is geduld gewenst. En Allah is het die om hulp wordt gevraagd bij wat jullie beschrijven."

19
En er kwam een groep reizigers, en zij stuurden hun waterdrager, en hij liet zijn waterzak neer. Hij zei: "O goed nieuws! Dit is een jongen." En Zij verborgen hem als koopwaar. En Allah is Alwetend over wat zij doen.

20
En zij verkochten hem voor een geringe prijs, een paar dirham, en zij waren voor hem onverschilligen.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
21
En degene uit Egypte die hem had gekocht, zei tot zijn vrouw: "Geef hem een eervol verblijf, misschien zal hij ons voordeel brengen, of zullen wij hem als een zoon aannemen." Zo verstevigden Wij de positie van Jozef op aarde, opdat Wij hem de uitleg van de vertellingen (dromen) zouden onderwijzen. En Allah is de Beheerser van Zijn zaken, maar de meeste mensen weten (het) niet.

22
En toen hij (Jozef) zijn volle kracht had bereikt, gaven Wij hem wijsheid en kennis. En zo belonen Wij de weldoeners.

Nieuw pagina
23
En zij in wier huis hij verbleef probeerde hem te verleiden tegen zijn wil. En zij sloot de deuren en zij zei: "Kom hier." Hij zei: "(Ik zoek mijn) toevlucht bij Allah. Voorwaar, Hij is mijn Heer. (Hij geeft mij) mijn beste plaats. Voorwaar, de onrechtplegers zullen niet slagen."

24
En voorzeker, zij begeerde hem. Als hij geen Teken van zijn Heer had gezien, zou hij haar hebben begeerd. Zo was het, opdat Wij het kwaad en de zedeloosheid zouden afwenden. En voorwaar, hij is één van Onze oprechte dienaren.

25
En beiden renden naar de deur en zij scheurde zijn hemd aan de achterkant en zij troffen haar man aan bij de deur. Zij zei: "Is er een vergelding voor hem die jouw familie kwaad wil doen, anders dan gevangenzetting of een pijnlijke bestraffing?"

26
Hij (Jozef) zei: "Zij verleidde mij tegen mijn wil," en een getuige van haar familie getuigde: "Als zijn hemd aan de voorkant is gescheurd, dan heeft zij gelijk en behoort hij tot de leugenaars.

27
Maar als zijn hemd aan de achterkant is gescheurd, dan heeft zij gelogen en behoort hij tot de waarachtigen."

28
En toen hij (de getuige) zag dat zijn hemd aan de achterkant was gescheurd, zei hij: "Voorwaar, het was één van jullie listen. Voorwaar, jullie listen zijn enorm".

29
Jozef, wend je hier van af. En jij (O vrouw) vraag om vergeving voor jouw zonde. Voorwaar, jij behoort tot de zondaren.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
30
En enkele vrouwen in de stad zeiden: "De vrouw van Al-ʿAziez verleidt haar slaaf tegen zijn wil. Hij heeft haar hevig verliefd gemaakt. En voorwaar, wij zien haar in duidelijke dwaling verkeren."

Nieuw pagina
31
Toen zij hoorde over hun kwaadsprekerij, liet zij hen komen en zij zette voor hen kussens gereed en zij voorzag een ieder van hen van een mes. Zij zei: "Kom tevoorschijn voor hen." En toen zij hem zagen waren zij van hem onder de indruk en verwondden zij hun handen, en zij zeiden: "Heilig is Allah, dit is geen mens, dit is niets dan een nobele engel!"

32
Zij zei: "Dit is degene vanwege wie jullie mij verwijten. En voorzeker, ik heb geprobeerd hem te verleiden tegen zijn wil, waarop hij weigerde. Maar als hij niet doet wat ik beveel, dan zal hij zeker gevangen gezet worden en zal hij zeker tot de vernederden behoren."

33
Hij zei: "Mijn Heer, de gevangenschap is mij liever dan wat waar zij mij toe uitnodigt, als U hun list niet van mij afwendt, zal ik tot hen neigen, en zal ik tot de onwetenden behoren."

34
Toen verhoorde zijn Heer hem en wendde hun list van hem af. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alwetende.

35
Vervolgens leek het hen, nadat zij de bewijzen hadden gezien (een goed plan) om hem voor een tijd gevangen te zetten.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
36
En met hem kwamen twee jonge mannen in de gevangenis. Eén van hen zei: "Voorwaar, ik zag dat ik in een droom druiven perste." En de ander zei: "Ik zag dat ik in een droom brood op mijn hoofd droeg, waarvan de vogels aten. Vertel ons de uitleg ervan, wij beschouwen jou als behorende tot de kenners van droomuitleg."

37
Hij zei: "Er zal geen voedsel tot jullie komen als levensvoorziening" of ik zal jullie vertellen over de uitleg ervan, vóórdat het jullie bereikt. Dat is wat mijn Heer mij heeft onderwezen. Voorwaar, ik heb de godsdienst verlaten van een volk dat niet in Allah gelooft, en zij geloven niet in het Hiernanaals.

Nieuw pagina
38
En ik volgde de godsdienst van mijn voorvaderen Abraham, Isaak en Jacob. Het past ons niet om iets als deelgenoot aan Allah toe te kennen. Dat is één van de gunsten van Allah aan ons en aan de mensen, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar."

39
(Jozef zei:) "O mijn medegevangenen, zijn verschillende heren beter, of Allah, de Ene, de Overweldiger?

40
Wat jullie naast Hem aanbidden zijn slechts namen die jullie en jullie vaderen hebben gegeven. Allah heeft hiervoor geen bewijs neergezonden. Het oordeel is slechts aan Allah. Hij beveeft dat jullie niets aanbidden behalve Hem: dat is de ware godsdienst maar de meeste mensen weten het niet."

41
O mijn medegevangenen, wat één van jullie betreft; hij zal voor zijn heer wijn inschenken. Wat de andere betreft hij zal gekruisigd worden en de vogels zullen van zijn hoofd eten. De zaak waarover jullie vragen, is reeds besloten."

42
En hij zei tegen de andere, van wie hij dacht dat hij gered zou worden: "Noem mij tegenover jouw heer." Maar de Satan maakt dat hij vergat zijn naam te noemen voor zijn heer. Daarom verbleef hij een aantal jaren in de gevangenis.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
43
En de koning zei: "Ik zag in een droom zeven vette koeien, die verslonden werden door zeven magere koeien, en zeven groene korenaren en (zeven) andere verdorde. O jullie vooraanstaanden, legt mijn droom uit, als jullie kenners van droomuitleg zijn."

Nieuw pagina
44
Zij zeiden: "Dit is een verwarde mengeling van dromen, en wij zijn geen kenners van de dromenuitleg."

45
En degene die gered werd van hen, herinnerde het zich na een tijd, en zei: "Ik zal jullie de uitleg ervan vertellen, zendt mij daarom."

46
(Hij zei:) "O Jozef, de zeer waarachtige, leg ons uit over de zeven vette koeien die verslonden werden door zeven magere koeien en over de groene korenaren en de andere (zeven) verdorde, opdat ik terug zal gaan naar de mensen. Hopelijk zullen zij (het) weten."

47
Hij (Jozef) zei: "Jullie zullen zeven jaren zaaien zoals gewoonlijk, en wat jullie oogsten, laat het in de aren, behalve een klein gedeelte dat jullie eten.

48
En daarna komen zeven moeilijke jaren die alles verteren wat jullie opgeslagen hebben, behalve wat jullie (veilig) bewaard hebben.

49
Vervolgens komt daarna een jaar waarin de mensen regen zullen krijgen en daarin zullen zij persen."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
50
En hij (de koning) zei: "Breng hem (Jozef) bij mij." En toen de gezant bij hem kwam, zei hij (Jozef): "Ga terug naar jouw heer en vraag hem hoe het is met de vrouwen die hun handen verwondden. Voorwaar, mijn Heer weet van hun list."

51
Hij (de koning) zei (tot de vrouwen): "Wat was er met jullie toen jullie probeerden hem te verleiden, tegen zijn wil? Zij zeiden: "Heilig is Allah, wij weten geen kwaad van hem." Zij (de vrouw van Al-ʿAziez) zei: "De waarheid is gebleken, ik probeerde hem tegen zijn wil te verleiden. En voorwaar, hij behoort zeker tot de waarachtigen."

52
(Jozef zei:) "Laat hem (Al-ʿAziez) weten dat ik hem niet heb verraden tijdens zijn afwijzigheid. En voorwaar, Allah leidt de at van de verraders niet.

Nieuw pagina
53
Ik verklaar dat ikzelf niet onschuldig ben. Voorwaar, de ziel spoort aan tot het kwade, behalve bij wie door mijn Heer begenadigd is. Voorwaar, mijn Heer is Vergevensgezind, Meest Barmhartig."

54
En de koning zei: "Breng hem bij mij, ik maak hem tot mijn vertrouweling. En toen hij tot hem sprak, zei hij: "Voorwaar, vandaag ben jij aan onze zijde een geëerde en betrouwbare."

55
Hij zei: "Maak mij (beheerder) over de schatten van het land. Voorwaar, ik ben een kundige beheerder."

56
En zo gaven Wij Jozef een machtige positie in het land, hij vedigde zich daarin zoals hij wilde. Wij geven onze Barmhartigheid aan wie Wij willen, Wij doen de beloning van de weldoeners niet verloren gaan.

57
En de beloning van het Hiernamaals is zeker beter voor degenen die geloofden en (Allah) vreesden.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
58
En de broeders van Jozef kwamen en zij traden bij hem binnen. Toen herkende hij hen, terwijl zij hem niet herkenden.

59
En toen hij hen had voorzien van proviand, zei hij: "Breng mij jullie broeder van jullie vaders kant (Benjamin). Zien jullie niet dat ik de volle maat geef, en dat ik de beste van de gastheren ben?

60
Als jullie hem niet bij mij brengen, krijgen jullie geen maat (graan) meer en benader mij (dan) niet meer."

61
Zij zeiden: "Wij zullen proberen om zijn vader over te halen om hem mee te laten komen. Voorwaar, wij zullen het zeker doen."

62
Hij (Jozef) zei tegen zijn gezel: "Stop hun ruilmiddelen in hun proviandzakken, zodat zij het kunnen ontdekken als zij terugkeren tot hun familie. Hopelijk zullen zij terugkeren."

63
Toen zij bij hun vader terugkeerden, zeiden zij: "O onze vader, het graan wordt ons onthouden, laat onze broeder met ons mee gaan, zodat wij graan krijgen. En voorwaar, wij zullen zeker over hem waken."

Nieuw pagina
64
Hij (Jacob) zei: "Ik zal hem niet aan jullie toevertrouwen, zoals ik jullie eerder zijn broeder aan jullie toevertrouwde. Allah is de beste Waker, en Hij is de meest barmhartige der erbarmers."

65
Toen zij hun proviandzak openmaakten, vonden zij hun ruilmiddelen, en zij zeiden: "O onze vader, wat wensen wij nog meer? Dit zijn de onze goederen die aan ons teruggegeven zijn, en wij kunnen over onze broeder waken en wij kunnen een extra maat (graan) krijgen, zoveel als een kameel kan dragen. Dat is een makkelijke maat."

66
Hij (Jacob) zei: "Ik zal hem nooit met jullie mee laten gaan, vóórdat jullie een belofte afleggen in de Naam van Allah: dat jullie hem zeker bij mij terug zullen brengen, behalve als jullie omsingeld worden." Toen zij hun beloften afgelegd hadden, zei hij: "Allah is Gelitige van wat wij gezegd hebben."

67
Hij zei: "O mijn zonen, ga niet door één poort naar binnen, maar ga door verschillende poorten naar binnen. Ik ken niets voor jullie doen tegen (de wil van) Allah, het oordeel is slechts aan Allah. Op Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld. En laten zij die vertrouwen hebben op Hem hun vertrouwen stellen."

68
En toen zij binnentraden zoals hun vader bevolen had, hielp hen dat niets tegen de beschikking van Allah. Het was niets dan een wens van Jacob waartoe hij besloten had. Voorwaar, hij (Jacob) is zeker de bezitter van kennis omdat Wij hem onderwezen hebben, maar de meeste mensen weten (het) niet."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
69
Toen zij bij Jozef binnenkwamen, nam hij zijn broeder (Benjamin) met zich mee naar zijn plaats, en zei: "Voorwaar, ik ben jouw broeder, treur daarom niet over wat zij plachten te doen."

Nieuw pagina
70
Toen hij hen van proviand voorzien had, stopte Jozef zijn drinkbeker in de proviandzak van zijn broeder. Toen riep een oproeper: "O jullie van de karavaan! Voorwaar, jullie zijn zeker dieven!"

71
Zij zeiden, terwijl zij op hen toekwamen: "Wat missen jullie?"

72
Zij zeiden: "Wij missen de drinkbeker van de koning, en wie hem terugbrengt zal een kameellading graan doen toekomnen, dat garandeer ik."

73
Zij (de broeders van Jozef) zeiden: "Wij zweren bij Allah dat jullie zeker weten dat wij niet gekomen zijn om in het land verderf te zaaien en wij zijn ook geen dieven."

74
Zij zeiden: "Wat zal de vergelding zijn als jullie leugenaars zijn?"

75
Zij zeiden: "De bestraffing van degene bij wie de drinkbeker in zijn proviandzak gevonden wordt is dat hij zelf (als een slaaf) vastgehouden zal worden. Zo bestraffen wij de onrechtplegers."

76
Toen begon hij (Jozef) hun proviandzakken te onderzoeken, vóór de proviandzak van zijn broeder, vervolgens haalde hij haar (de drinkbeker) uit de proviandzak van zijn broeder (Benjamin). Zo maakten Wij het plan voor Jozef. Het pastte hem niet om zijn broeder te bestraffen volgens de wet van de koning, behalve als Allah dat wilde. Wij verhogen de rang van wie Wij willen. En boven iedere bezitter van kennis, is er iemand met nog meer kennis.

77
Zij zeiden: "Als hij steelt, voorzeker een broeder van hem heeft eerder gestolen." Jozef had dit geheim gehouden en niet aan hen verteld. Hij zei: "Jullie hebben een slechtere plaats hij Allah en Allah weet beter wat jullie beschrijven."

78
Zij zeiden, "O Al-ʿAziez, voorwaar, hij heeft een oude vader, en neem daarom een van ons in plaats van hem. Voorwaar, wij zien dat jij tot de weldoeners behoort."

Nieuw pagina
79
Hij (Jozef) zei: "Ik zoek mijn toevlucht tot Allah, dat wij iemand zouden vastnemen, behalve degene hij wie wij onze goederen aangetroffen hebben. Anders zouden wij zeker tot de onrechtplegers behoren."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
80
Toen zij wanhoopten aan de beslissing van hem (Jozef), overleg plegend in het geheim, zei de oudste van hen: "Weten jullie niet dat jullie vader een belofte van jullie heeft aanvaard in de Naam van Allah? Jullie waren eerder nalatig met Jozef Daarom zal ik het land nimmer verlaten totdat mijn vader mij toestemming geeft, of Allah aan mij de beslissing geeft. En Hij is de beste der rechters.

81
Keer terug naar jullie vader en zeg hem: "O onze vader, voorwaar, uw zoon heeft gestolen en wij kunnen alleen getuigen zijn van wat wij weten. En wij zijn geen waker over het verborgene.

82
En vraag aan (de bewoners van) het land waar wij woonden, en (hij) de karavaan die wij ontmoetten. En voorwaar, wij zijn zeker waarachtigen."

83
Hij (Jacob) zei: "Welnee, jullie hebben voor jullie zelf iets moois verzonnen (Mijn) geduld is goed. Hopelijk brengt Allah hen allen terug bij mij. Voorwaar, Hij is de Alwetende, de Alwijze."

84
En hij (Jacob) wendde zich af van hen en zei: "Ik heb medelijden met Jozef," en zijn ogen werden wit van verdriet en hij beheerste zijn woede.

85
Zij zeiden: "Bij Allah, jij zal aan Jozef blijven denken totdat je er ziek van wordt of jij behoort tot hen die te gronde gaan."

86
Hij zei: "Voorwaar, alleen bij Allah klaag ik over mijn ellende en verdriet, en ik weet van Allah wat jullie niet weten."

Nieuw pagina
87
"O mijn zonen, ga heen om nieuws in te winnen over Jozef en zijn broeder en wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, niemand wanhoopt aan de Genade van Allah, behalve het ongelovige volk."

88
Toen zij bij hem (Jozef) binnenkwamen, zeiden zij: "O Al-ʿAziez, wij en onze familie zijn getroffen door ellende, en wij komen goederen brengen die niet waardevol zijn, dus geef ons daarom de volle maat en schenk ons (een gift). Voorwaar, Allah beloont de schenkers."

89
Hij zei: "Beseften jullie wat jullie met Jozef en zijn broeder gedaan hebben, toen jullie onwetend waren?"

90
Zij zeiden: "Ben jij echt Jozef?" Hij antwoordde: "Ik ben Jozef en dit is mijn broeder. Allah heeft ons genade geschonken. Voorwaar, wie (Allah) vreest en geduldig is: voorwaar, Allah doet de beloning van de weldoeners niet verloren gaan."

91
Zij zeiden: "Bij Allah, voorzeker, Allah heeft jou boven ons verheven. Voorwaar, wij waren zeker zondaren."

92
Hij zei: "Er is voor jullie geen verwijt op deze dag. En hopelijk vergeeft Allah jullie, en Hij is de meest barmhartige der erbarmers.

93
Neem dit hemd van mij met jullie mee, legt het vervolgens op het gezicht van mijn vader, dan zal hij weer kunnen zien. En breng al jullie familieleden bij mij."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
94
En toen de karavaan het land uittrok, zei hun vader. "Voorwaar, ik ruik de geur van Jozef, als jullie mij niet als zwakzinnig zouden beschouwen (zou ik jullie vertellen dat Jozef nog leeft.)"

95
Zij zeiden: "Bij Allah, voorwaar, jij verkeert nog in je oude waanvoorstelling!"

Nieuw pagina
96
En toen de verkondiger van de verheugende tijding kwam, legde hij het (hemd) op zijn gezicht, hij (Jacob) kreeg vervolgens zijn gezichtsvermogen terug, en zei: "Voorwaar, heb ik jullie niet gezegd dat ik van Allah weet wat jullie niet weten?"

97
Zij zeiden: "O onze vader, vraag voor ons vergeving voor onze zonden. Voorwaar, wij waren zondaren."

98
Hij (Jacob) zei: "Ik zal mijn Heer vergeving voor jullie vragen. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige."

99
Toen zij binnenkwamen bij Jozef, omhelsde hij zijn onders, en hij zei: "Ga Egypte binnen. Als Allah het wil, zullen jullie veilig zijn."

100
En hij bracht zijn ouders naar de slaapplaats. En zij wierpen zich ter aarde voor hem (Jozef). En hij zei: "O mijn vader, dit is de uitleg van mijn vroegere droom; waarlijk, mijn Heer heeft het werkelijkheid laten worden. En waarlijk, mijn Heer heeft goed voor mij gezorgd toen hij mij vrijgelaten heeft uit de gevangenis en toen hij jullie uit de woestijn bracht, nadat de Satan de relatie tussen mij en mijn broeders verbroken had. Voorwaar, mijn Heer is Zachtmoedig voor wie Hij wil. Voorwaar, Hij is de Alwetende, de Alwijze.

101
O mijn Heer, voorzeker, U heeft mij een gedeelte van het koninkrijk gegeven en U heeft mij de uitleg van de dromen onderwezen. Schepper van de hemelen en de aarde, U bent mijn Beschermer, op de wereld en in het Hiernamaals, doe mij sterven als iemand die zich (aan Allah) overgegeven heeft en verenig mij met de oprechten."

102
Dit behoort tot de geschiedenissen over het onwaarneembare, die Wij aan jou (O Mohammed) openbaren. Jij was niet bij hen, toen zij bijeenkwamen voor hun zaak, terwijl zij een list beraamden.

103
En er zijn veel mensen (die niet geloven), ook al wens jij dat zij gelovigen worden.

Nieuw pagina
104
En jij (O Mohammed) vraagt van hen daarvoor geen beloning, hij (de Koran) is slechts een Vermaning voor de werelden.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
105
En er zijn veel Tekenen in de hemelen en op de aarde waaraan zij voorbijgaan, terwijl zij zich ervan afwenden.

106
En de meesten van hen geloven niet in Allah zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen.

107
Denken zij dan dat zij veilig zijn voor de bestraffing van Allah die hen bedekt, of dat het Uur niet onverwacht tot hen zal komen, terwijl ze het niet vermoeden?

108
Zeg: "Dit is mijn weg (godsdienst), ik en degenen die mij volgen roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders."

109
Wij hebben vóór jou niemand gezonden, behalve mannen van de bewoners van de steden aan wie Wij openbaarden. Reizen zij dan niet rond op de aarde, zodat zij zien hoe het einde was van degenen vóór hen? En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Denken jullie dan niet na?

110
Totdat de boodschappers wanhoopten en dachten dat zij werden geloochend, toen kwam Onze hulp tot hen. En Wij redden wie Wij wilden. En Onze bestraffing kan niet tegengehouden worden van het misdadige volk.

111
Voorzeker, er is een lering in hun geschiedenissen voor de bezitters van verstand. Hij (de Koran) is geen verzonnen verhaal, maar is er als bevestiging van wat ervoor was, als een verduidelijking van alle dingen, als leiding en als een Barmhartigheid voor een volk dat gelooft.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!