De Koran

Soera 56, Al-Wāqiʿah (Het onvermijdelijke)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Wanneer de Dag der Opstanding plaatsvindt.

2
(Dan) kent de gebeurtenis ervan geen loochening.

3
Verlagend (voor de één), verheffend (voor de ander).

4
Wanneer de aarde hevig geschud wordt.

5
En de bergen volledig vernietigd worden.

6
Zodat deze tot rondvliegend stof worden.

7
En jullie in drie groepen verdeeld zijn.

8
De mensen van de rechterzijde, (wat een voorspoed voor) de mensen van de rechterzijde!

9
En de mensen van de linkerzijde, (wat een tegenspoed voor) de mensen van de linkerzijde!

10
En de eersten (de derde groep) zijn de eersten.

11
Dat zijn degenen die nabij zijn gebracht.

12
In de Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).

13
Een aantal van de vroegeren.

14
En weinig van de lateren.

15
Op (met goud) geborduurde rustbanken.

16
Daarop leunend, tegenover elkaar zittend.

Nieuw pagina
17
Onder hen gaan eeuwig jeugdigen rond.

18
Met bokalen en kannen en glazen, gevuld aan een stromende bron.

19
Waarvan zij geen hoofdpijn krijgen en niet dronken worden.

20
En vruchten waaruit zij kunnen kiezen.

21
En vlees van gevogelte, wat zij maar verlangen.

22
En schonen met schitterende ogen.

23
Gelijk welbewaarde parels.

24
Als een beloning voor wat zij plachten te doen.

25
Zij horen daarin geen onzin en geen zondigheid.

26
Slechts het zeggen van: "Salām, salām (vrede, vrede)!"

27
En de mensen van de rechterzijde, (wat een voorspoed voor) de mensen van de rechterzijde!

28
Temidden van lotusbomen zonder doornen.

29
En bananenbomen vol met vruchten.

30
En langdurige schaduw.

31
En stromend water.

32
En fruit in overvloed.

33
Niet onderbroken en niet verboden.

34
Op verhoogde rustbedden.

35
Voorwaar, Wij hebben hen (de vrouwen in het Paradijs) opnieuw geschapen.

36
En Wij hebben hen maagdelijk gemaakt.

37
Liefdevol en gelijk in leeftijd.

38
Voor de mensen aan de rechterzijde.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
39
Een aantal van de vroegeren (groepen).

40
En een aantal van de lateren.

41
En de mensen van de linkerzijde, (wat een tegenspoed voor) de mensen aan de linkerzijde!

42
(Zij verkeren) in een verzengende wind en kokend water.

43
En schaduwen van zwarte rook.

44
Niet koel en niet weldadig.

45
Voorwaar, zij plachten voorheen in weelde te leven.

46
En zij volhardden in geweldige zondigheid.

47
Zij plachten te zeggen: "Als wij gestorven zijn en tot stof en botten zijn geworden, zullen wij dan zeker opgewekt worden?

48
En ook onze voorvaderen?"

49
Zeg: "Voorwaar, de vroegeren en de lateren."

50
Zij zullen zeker bijeengebracht worden op het bepaalde tijdstip van een bekende Dag.

Nieuw pagina
51
Daarna zullen jullie, O dwalende, loochenaars.

52
Zeker van de Zaqqōem-boom eten.

53
Dan zullen jullie daarmee de buiken vullen.

54
Daarna zullen jullie er (kokend water) van drinken.

55
Jullie zullen dan drinken als smachtende kamelen.

56
Dit is hun onthaal op de Dag des Oordeels.

57
Wij hebben jullie geschapen, waren jullie maar overtuigd geweest!

58
Hoe denken jullie dan over dat (zaad) wat jullie uitstorten?

59
Hebben jullie dat geschapen of zijn Wij de Scheppers?

60
Wij hebben de dood onder jullie bepaald, en Wij zijn niet zwak.

61
Om schepselen zoals jullie te scheppen en om jullie opnieuw tot leven te brengen in (een schepping) waarvan jullie niet weten.

62
En voorzeker, jullie hebben kennis over de eerste schepping, hadden jullie er maar lering uit getrokken!

63
Hoe denken jullie dan over wat jullie zaaien?

64
Zijn jullie het die het doen groeien of zijn Wij het die doen groeien?

65
Als Wij zouden willen, dan zouden Wij het laten verdorren, zodat jullie het zouden blijven betreuren.

66
(En zeiden:) "Voorwaar, wij zijn zeker met schuld beladen.

67
Wij zijn zelfs beroofd."

68
Hoe denken jullie dan over het water dat jullie drinken?

69
Zijn jullie het die het uit de wolken doen neerkomen of zijn Wij de neerzenders?

70
Als Wij zouden willen, dan zouden Wij het tot zout water maken. Waren jullie maar dankbaar!

71
Hoe denken jullie dan over het vuur dat jullie ontsteken?

72
Hebben jullie de boom daarvoor voortgebracht, of zijn Wij de voortbrengers?

73
Wij hebben het (vuur) gemaakt ter herinnering en tot nut voor de reizigers.

74
Prijs daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
75
Ik zweer bij het vallen van de sterren.

76
En voorwaar, dat is zeker een geweldige eed, als jullie dat begrepen!

Nieuw pagina
77
En voorwaar, dit is zeker de nobele Koran.

78
In een welbewaard Boek.

79
Dat niemand aanraakt dan de gereinigden.

80
Een neerzending van de Heer der werelden.

81
Onderschatten jullie deze Koran dan?

82
En nemen jullie het loochenen (als dankbetuiging voor) jullie levensvoorziening?

83
Waren jullie maar, toen (de ziel) de keel bereikte.

84
En jullie op dat moment toezagen.

85
En Wij dichter bij hem waren dan jullie - maar jullie zagen het niet.

86
Waren jullie toen maar niet verantwoordelijk geweest.

87
Dan zouden jullie haar (de ziel) terugbrengen, als jullie waarachtig geweest waren.

88
Als hij (de ziel) tot de nabijgebrachten behoort.

89
(Dan zijn er voor de ziel) rust en voorzieningen en de Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).

90
Als hij tot de mensen aan de rechterzijde behoort.

91
(Luidt de begroeting:) "Salām (vrede) zij met jou", van de mensen van de rechterzijde.

92
En als hij tot de dwalende loochenaars behoort.

93
Dan is er een onthaal van kokend water.

94
En roostering in Djaḥīem (de Hel).

95
Voorwaar, dit is zeker de stellige Waarheid.

96
Prijs daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!