De Koran

Soera 51, Adh-Dhāriyāt (De schiftende winden)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Bij de winden die doen opwaaien.

2
Bij de wolken die een zware last dragen.

3
Bij de schepen die gemakkelijk voortdrijven.

4
Bij de verdelers (de engelen) die volgens een verordening verdelen.

5
Voorwaar, wat jullie is aangezegd zal zeker bewaarheid worden.

6
En voorwaar, de (Dag der) Opstanding zal zeker plaatsvinden.

Nieuw pagina
7
Bij de hemel met zijn banen (van sterren en planeten).

8
Voorwaar, jullie standpunt (tegenover de Profeet en de Koran) wisselt.

9
Degene die ervan afgewend wordt, die wordt belogen.

10
Verdoemd zijn de leugenaars!

11
Degenen die in achteloosheid verkeren.

12
Zij vragen: "Wanneer is de Dag van de Opstanding?"

13
Op die Dag zullen zij in de Hel verbrand worden.

14
(De bewaker van de Hel zegt:) "Proef jullie bestraffing. Dit is waar jullie de bespoediging van vroegen."

15
Voorwaar, de moettaqīen verblijven in Tuinen en bij bronnen (in het Paradijs).

16
Zij nemen wat hun Heer hun geeft. Voorwaar, zij behoorden voorheen tot de weldoeners.

17
Zij plachten gedurende de nacht weinig te slapen.

18
En in de laatste uren van de nacht smeekten zij om vergeving.

19
En van hun bezittingen was een rechtmatig deel voor de bedelaar en voor degene die zich weerhield van bedelen.

20
En op de aarde zijn Tekens voor de overtuigden.

21
En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet?

22
En in de hemel is jullie voorziening, en wat jullie is beloofd.

23
Bij de Heer van de hemel en de aarde: voorwaar, het is zeker waar, zo waar als (het feit) dat jullie spreken.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
24
Heeft de geschiedenis van de geëerde gasten van Abraham jou bereikt?

25
Toen zij bij hem kwamen, zeiden zij: "Salām (vrede)!" Hij zei: "Salām (vrede)!", (en hij dacht bij zichzelf:) "Onbekend volk."

26
Hij ging toen vlug naar zijn familie en bracht een geroosterd kalf.

27
Hij plaatste het daarop vóór hen, en zei: "Eten jullie het niet?"

28
(Maar zij wilden niet eten.) Toen voelde hij angst voor hen. Zij zeiden: "Wees niet bang." En zij verkondigden hem de verheugende tijding over (de geboorte van) een verstandige jongeling (Isaak).

29
Zijn vrouw kwam schreeuwend naar voren, en zij sloeg zich in haar gezicht, en zei: "Ik ben een oude, onvruchtbare vrouw!"

30
Zij zeiden: "Zo heeft jouw Heer gesproken: voorwaar, Hij is de Alwijze, de Alwetende."

Nieuw pagina
31
Hij (Abraham) vroeg: "Wat is jullie boodschap, O gezanten?"

32
Zij zeiden: "Voorwaar, wij zijn gezonden naar een volk van misdadigers.

33
Opdat wij stenen van klei op hen neerzenden.

34
Die zijn gekenmerkt bij jouw Heer, voor de overtreders."

35
Toen deden Wij degenen die daar tot de gelovigen behoorden vertrekken.

36
Maar Wij troffen daar slechts één huis van degenen die zich (aan Allah) overgegeven hadden aan. (het huis van Lot)

37
En Wij lieten daar een Teken achter voor degenen die de pijnlijke bestraffing vreesden.

38
En ook in (de geschiedenis van) Mozes toen Wij hem naar Farao zonden met een duidelijk bewijs.

39
Hij (Farao) wendde zich af met zijn gevolg, en hij zei: "(Hij is) een tovenaar, of een bezetene!"

40
Daarop grepen Wij hem en zijn legers en wierpen hen in de zee. En hem (Farao) trof de blaam.

41
En in de ʿAad, toen Wij over hen een verwoestende wind zonden.

42
Die niets heel liet van wat hij tegenkwam, maar (alles) tot ruïnes maakte.

43
En in de Thamoed, toen tot hen gezegd werd: "Geniet maar, tot een bepaalde tijd."

44
Toen waren zij hoogmoedig tegenover het gebod van hun Heer, waarop de bliksemslag hen greep, terwijl zij toezagen.

45
Toen konden zij niet meer opstaan en zij konden zichzelf niet helpen.

46
En het volk van Noach van daarvóór: voorwaar, zij waren een zwaar zondig volk.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
47
En Wij hebben de hemel met een grote macht gebouwd. En voorwaar, Wij zijn zeker Machtigen.

48
En Wij hebben de aarde uitgespreid, en de beste Uitspreiders zijn Wij.

49
En van alle dingen hebben Wij paren geschapen. Hopelijk zullen jullie je laten vermanen.

50
(Zeg, O Mohammed) "Vlucht daarom naar Allah: voorwaar, ik ben voor jullie van Hem (voor Zijn bestraffing) een duidelijke waarschuwer.

51
En neem naast Allah geen andere god: voorwaar, ik ben voor jullie van Hem (voor Zijn bestraffing) een duidelijke waarschuwer."

Nieuw pagina
52
Zo kwam er tot degenen vóór hen geen boodschapper, of zij zeiden: "(Hij is) een tovenaar, of een bezetene."

53
Dragen zij dit aan elkaar over (van geslacht op geslacht)? Zij zijn zelfs een overtredend volk.

54
Wend je daarom van hen af, dan wordt jou niets verweten.

55
En vermaan: want voorwaar, de vermaning baat de gelovigen.

56
En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.

57
Ik wens geen voorzieningen van hen, en ik wens niet dat zij Mij voeden.

58
Voorwaar, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht.

59
Voorwaar, de zonden van degenen die onrecht plegen zijn gelijk aan de zonden van hun soortgenoten (in vroegere generaties). Laten zij daarom Mij niet vragen (de bestraffing) te bespoedigen.

60
Wee degenen die ongelovig zijn op hun Dag die aangezegd is.

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!