De Koran

Soera 20, Ṭāʾ Hāʾ ((De Arabische letters) Ṭāʾ Hāʾ)

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
1
Ṭā Haʾ.

2
Wij hebben de Koran niet tot jou doen neerdalen om jou ongelukkig te maken.

3
Maar slechts als een waarschuwing voor wie (Allah) vreest.

4
Als een openbaring van Hem die de aarde en de hoge hemelen geschapen heeft.

5
De Barmhartige, die op de Troon zetelt.

6
Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is en wat ertussen is en wat zich onder de grond bevindt.

7
Of jij niet luide stem spreekt (of niet): voorwaar, Hij kent het geheim en het meest verborgene.

8
Allah, er is geen god dan Hij, de Schone Namen behoren Hem toe.

9
En heeft het verhaal van Mozes jou bereikt?

10
Toen hij een vuur zag, en tot zij familie zei "Blijf hier, want ik zie een vuur. Misschien zal ik daarvan een fakkel bij jullie brengen of zal ik bij het vuur leiding vinden."

11
En toen hij daar aankwam, werd geroepen: "O Mozes!"

12
Voorwaar, Ik ben jouw Heer, dus trek jouw sandalen uit: voorwaar, jij bevindt je in de heilige vallei Thoewa.

Nieuw pagina
13
En ik heb jou uitverkoren, dus luister naar wat geopenbaard wordt.

14
Voorwaar, Ik ben Allah, er is geen god dan Ik. Aanbid mij daarom en onderhoud de ṣalāh om Mij te gedenken.

15
Voorwaar, het Uur zal komen. Ik sta op het punt om Zelf te onthullen dat iedere ziel beloond zal worden voor wat zij nastreeft.

16
Laat je daarom er niet van afhouden door degene die er niet in gelooft en zijn begeerte volgt, zodat jij niet ten onder gaat.

17
Wat is dat daar in jouw rechterhand, O Mozes?"

18
Hij (Mozes) zei: "Dat is mijn staf, waarop ik leun en warmee ik bladeren afsla voor mijn schapen en die ik ook voor andere doelen gebruik."

19
Hij (Allah) zei: "Werp hem neer, O Mozes!"

20
Toen wierp hij hem neer en hij word een slang die zich snel voortbewoog.

21
Hij (Allah) zei: "Pak hem op en wees niet bang, Wij zullen hem weer in de oorspronkelijke toestand terugbrengen.

22
En stop jouw hand onder jouw kraag, hij zal wit tevoorschijn komen, zonder ziekte, als een ander Teken.

23
Zodat Wij jou iets te laten zien van Onze gmte Tekenen.

24
Ga naar Farao: voorwaar, hij overtrad."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
25
Hij (Mozes) zei: "O Heer, verruim mijn borst.

26
En maak mijn taak makkelijk voor mij.

27
En verlos mij van het gebrek in mijn tong.

28
Zodat zij mijn woorden zullen begrijpen.

29
En stel voor mij een helper aan uit mijn familie.

30
Aaron, mijn broeder.

31
Versterk met hem mijn kracht.

32
En laat hem delen in mijn taak.

33
Zodat wij U veel kunnen prijzen.

34
En U veel zullen gedenken.

35
Voorwaar, U bent Alziend over ons."

36
Hij (Allah) zei: "Waarlijk, jouw verzoek is ingewilligd, O Mozes.

37
En voorzeker, Wij hebben jou een andere keer begunstigd.

Nieuw pagina
38
Toen Wij jouw moeder inspireerden met wat geïnspireerd werd.

39
(Wij zeiden haar:) "Leg hem in de kist en werp hem in de zee, zodat de zee hem op de kust zal werpen; een vijand van Mij en een vijand van hem zal hem opnemen." En ik heb Mijn liefde over jou uitgestort opdat jij onder Mijn toezicht grootgebracht werd.

40
Toen jouw zuster heenging en (tegen de familie van Farao) zei: "Zal ik hem naar iemand brengen, die voor hem kan zorgen?" Zo brachten Wij jou bij jouw moeder terug, zodat haar ogen verblijdden en niet treurden. En jij hebt iemand gedood; daarop hebben Wij jou uit de moeilijkheden gered en Wij hebben jou aan veel beproevingen blootgesteld. Zo verbleef jij jaren onder het volk van Madyan, toen kwam jij, zoals bepaald, O Mozes.

41
En ik heb jou voor Mijzelf gekozen.

42
Ga heen jij en je broeder en veronachtzaam Mijn gedachtenis niet.

43
Ga naar Farao: voorwaar, hij overtrad.

44
En spreek mild tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden."

45
Zij zeiden: "Onze Heer, voorwaar, wij zijn bang dat hij gewelddadig zal zijn tegen ons, of zal overtreden."

46
Hij zei: "Wees niet bang. Voorwaar, Ik ben met jullie beiden, Ik hoor en Ik zie.

47
Ga daarom naar hem toe en zeg: "Voorwaar, wij zijn boodschappers van jouw Heer, stuur de Kinderen van Israël met ons en bestraf hen niet. Wij zijn waarlijk tot jou gekomen met een Teken van jouw Heer, en vrede is met degene die de leiding volgde.

48
Voorwaar, het is aan ons geopenbaard, dat de bestraffing over hem zal komen die (Allah) loochent en zich afwendt."

49
Hij (Farao) zei: "Wie is jullie Heer, O Mozes?"

50
Hij (Mozes) zei: "Onze Heer is Degene die aan ieder ding van Zijn schepping vorm gegeven heeft en (het) daarna geleid heeft."

51
Hij (Farao) zei, "Hoe staat het dan met de vroegere generaties?"

Nieuw pagina
52
Hij (Mozes) zei: "De kennis over hen is bij mijn Heer, in een Boek. Mijn Heer maakt geen fouten en vergeet niet."

53
Degene die de aarde voor jullie uitspreidde en er wegen voor jullie op aanlegde, en water uit de hemel deed neerdalen. Waarmee Wij paren van verschillende soorten planten hebben voortgebracht.

54
Eet en laat jullie vee grazen: voorwaar, daarin zijn Tekenen voor de bezitters van verstand.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
55
Uit haar hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij jullie terug doen keren en daaruit zullen Wij jullie een andere keer opwekken.

56
En voorzeker, Wij hebben hem (Farao) al Onze Tekenen laten zien, maar hij ontkende en weigerde.

57
(Farao zei:) "Ben jij naar ons toegekomen om ons uit ons land te verdrijven met jouw tovenarij, O Mozes?

58
Dan zullen wij zeker met eenzelfde soort tovenarij voor jou komen, maak maar een afspraak tussen ons en jou, die wij niet verbreken en jij ook niet, op een plaats op gelijke afstand."

59
Hij (Mozes) zei: "Jullie afspraak zal op de feestdag zijn en laat de mensen in de ochtend verzameld worden."

60
Toen ging Farao weg om zijn plannen te beramen en daarna kwam hij terug.

61
Mozes zei tot hen: "Wee jullie, verzint geen leugens over Allah, want dan zal Hij jullie door een bestraffing vernietigen. En waarlijk, wie leugens verzint is degene die verlist."

62
Zij (de Lieden van Farao) twistten met elkaar over hun zaak en hielden een geheim overleg.

63
Zij zeiden: "Waarlijk, dit zijn zeker twee tovenaars, die jullie met hun tovenarij uit jullie land willen verdrijven en zij gaan jullie navolgenswaardige levenswijze doen verdwijnen.

64
Stel daarom jullie plan op en kom dan in rijen. En waarlijk, hij die vandaag Wint zal de overhand krijgen."

Nieuw pagina
65
Zij zeiden: "O Mozes, of jij werpt, of zijn wij het die het eerst werpen?"

66
Hij zei: "Werp maar." En toen scheen het hem toe dat hun touwen en hun staven zich door hun tovenarij voortbewogen.

67
Toen voelde Mozes vrees in zich opkomen.

68
Wij (Allah) zeiden: "Vrees niet! Voorwaar, jij zult de overhand krijgen.

69
Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet."

70
Toen werden de tovenaars op hun knieën neergeworpen, zij zeiden: "Wij geloven in de Heer van Aaron en Mozes,"

71
Hij (Farao) zei: "Geloven jullie hem voordat ik jullie toestemming gegeven heb? Voorwaar, hij is zeker jullie meester die jullie tovenarij onderwezen heeft. Ik zal zeker jullie handen en voeten aan tegenovergestelde kanten afhakken en ik zal jullie zeker kruisigen aan de stammen van palmbomen! En jullie zullen zeker weten wie van ons strenger en blijvender is wat betreft bestraffing."

72
Zij zeiden: "Wij zullen jou nooit verkiezen boven de duidelijke Tekenen die tot ons gekomen zijn en Degene die ons geschapen heeft. Besluit daarom wat je besluit is: voorwaar, wat jij ook besluit, dat is van het wereldse leven.

73
Voorwaar, wij geloven in onze Heer, opdat Hij onze zonden zal vergeven en (ook) de tovenarij, waartoe jij ons gedwongen hebt. En Allah is beter (in het belonen) en blijvender (in de bestraffinjg)."

74
Voorwaar, wie als een zondaar naar zijn Heer komt, voor hem is zeker de Hel, waarin hij noch leeft noch sterft.

75
En zij die als gelovigen naar Hem komen en waarlijk goede daden verrichten: zij zijn degenen die de hoge rangen krijgen.

76
De Tuinen van ʿAdn (het Paradijs), waar onderdoor de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden darin. Dat is de beloning voor wie zich reinigt.

Nieuw pagina Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
77
En voorzeker, Wij hebben aan Mozes geopenbaard: "Reis in de nacht met Mijn dienaren en sla (met je staf) voor hen een droge weg door de zee. Wees niet bang om bereikt te worden en wees niet angstig."

78
Toen volgde Farao hen met zijn legers, daarop werden zij bedekt door de vloedgolf die over hen kwam.

79
En Farao deed zijn volk dwalen en leidde hen niet.

80
O Kinderen van Israël, Wij hebben jullie waarlijk van jullie vijand gered en Wij sloten een verbond met jullie bij de rechterzijde van (de berg) Ṭoer en Wij deden Manna en kwartels voor jullie neerdalen.

81
Eet van de gome dingen, waarmee Wij jullie hebben voorzien en overdrijf niet zodat Mijn woede jullie niet treft. En wie door Mijn woede getroffen wordt zal waarlijk ten onder gaan.

82
En voorwaar, Ik ben zeker een Vergevensgezinde voor degene die berouw toonde en geloofde en goede daden verrichtte en vervolgens leiding volgde.

83
(Allah zei:) "En wat heeft jou je van jouw volk doen weghaasten, O Mozes?"

84
Hij zei: "Zij volgen in mijn voetstappen en ik haastte mij naar U, O mijn Heer, om door U behaagd te worden."

85
Hij (Allah) zei: "Wij hebben jou op de proef gesteld nadat jij (vertrok) en de Sāmiri bracht hen tot dwaling."

86
Toen keerde Mozes terug naar zijn volk, woedend en vol spijt, en zei. "O mijn volk, heeft jullie Heer jullie geen goede belofte gedaan? Duurde (de vervulling van) de belofte te lang of wilden jullie dat de woede van jullie Heer jullie trof, zodat jullie mijn afspraak (met jullie) afzegden?"

87
Zij zeiden: "Wij hebben de afspraak met jou niet uit vrije wil afgezegd, maar wij werden belast met ladingen sieraden van het volk. Toen gooiden wij die (in het vuur), net zoals de Sāmiri (ze in het vuur) wierp.

Nieuw pagina
88
Toen haalde de Sāmiri voor hen een beeld van een kalf (uit het vuur), met geloei. En zij zeiden: "Dit is jullie god en de god van Mozes, maar hij vergat (hem)."

89
Zien zij niet dat het geen woord aan hen terug gaf en het ook geen kracht had om voor hen schade (te voorkomen) of te baten?

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
90
En voorzeker, Aaron had tevoren gezegd: "O mijn volk, jullie worden daarmee op de proef gesteld. En voorwaar, jullie Heer is de Barmhartige. Volg mij daarom en gehoorzaam mijn bevel."

91
Zij (de aanbidders van het kalf) zeiden: "Wij zullen nooit ophouden het (kalf te aanbidden), totdat Mozes tot ons terugkeert."

92
Hij (Mozes) zei: "O Aaron, wat hield jou tegen toen jij hen zag dwalen?

93
Om mij te volgen? Ben jij dan ongehoorzaam aan mijn bevel geweest?"

94
Hij (Aaron) zei: "Zoon van mijn moeder, grijp mij niet bij mijn baard of bij mijn hoofd. Ik was bang dat jij zou zeggen: 'Jij hebt de Kinderen van Israël verdeeld en jij hebt mijn woorden niet in acht genomen.'"

95
Hij (Mozes) zei: "Wat was jouw geval, O Sāmiri?"

96
Hij (de Sāmiri) zei: "Ik doorzag wat zij niet doorzagen en ik nam een handvol uit het spoor van de gezant en ik strooide het (over het kalf). En zo verblijdde ik mijzelf"

97
Hij (Mozes) zei: "Ga dan maar heen. Voorwaar, voor jou is er in het leven, dat jij slechts kan zeggen: 'Raak mij niet aan', en voorwaar, voor jou is er een afspraak (in het Hiernamaals), die nooit afgezegd kan worden. En kijk naar jouw god die jij voortdurend aan het aanbidden was: wij zullen hem zeker verbranden. En vervolgens werpen wij hem zeker als as in de zee!"

98
Voorwaar, jullie god is slechts Allah, er is geen god dan Hij. Hij omvat alle zaken met (Zijn) kennis.

Nieuw pagina
99
Zo verhalen Wij jou van de geschiedenissen van wat voorafgegaan is. En waarlijk, Wij hebben jou van Onze Zijde de Vermaning gegeven.

100
Hij, die zich ervan afwendt: voorwaar, hij zal op de Dag der Opstanding een zonde dragen.

101
Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. Slecht zal de last voor hen zijn op de Dag der Opstanding!

102
Op de Dag, waarop op de bazuin wordt geblazen en Wij de zondaren verzamelen, met hun afschrikwekkende gezichten.

103
Fluisterend onder elkaar zeggen ze: "Jullie hebben slechts tien dagen op aarde verbleven."

104
Wij weten het beste wat zij zeggen wanneer degene die het meest voorbeeldig de weg volgde onder hen zegt. "Jullie hebben er slechts één dag verbleven."

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
105
En zij vragen jou over de bergen. Zeg dan: "Mijn Heer zal ze als pulver doen uiteenvallen.

106
En Hij laat hen achter als een kale vlakte.

107
Waarop je geen lage en hoge (plaatsen) ziet."

108
Op die dag zullen zij de Oproeper volgen; er is geen (mogelijkeid) om aan hem te ontsnappen. En stemmen zullen zacht klinken tegenover de Barmhartige, zodat je niets dan gefluister hoort.

109
Op de Dag is bemiddeling niet van nut, behalve voor hem, aan wie de Barmhartige toestemming geeft en wiens woorden Hem welgevallen.

110
Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is, en zij kunnen Hem met kennis niet omvatten.

111
En alle gezichten zullen eerbiedig neerbuigen voor de Levende, de Zelfstandige. En waarlijk, hij die onrecht pleegde zal teleurgesteld worden.

112
En hij die goede daden verrichtte en een gelovige was, hoeft niet bang te zijn voor onrecht of verlies.

113
En zo hebben Wij hem neergezonden als een Arabische Koran en Wij hebben daarin waarschuwingen uiteengezet. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen of zal hij (de Koran) hen lering brengen.

Nieuw pagina
114
En Verheven is Allah, de Ware Koning. En haast je niet met de Koran (O Mohammed), voordat zijn openbaring aan jou voltooid is. En zeg: "Mijn Heer, vermeerder voor mijn kennis."

115
En Wij hadden vroeger met Adam een verbond gesloten, maar hij vergat het. Wij vonden bij hem geen vastberadenheid.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
116
En toen Wij tegen de engelen Zeiden: "Werp jullie neer voor Adam," wierpen zij zich neer, behalve Iblīes, hij weigerde.

117
Daarop zeiden Wij: "O Adam, voorwaar, dit is zeker een vijand van jou en jouw vrouw. Laat hem daarom jullie niet uit het Paradijs verdrijven, want dan zal jij zeker ongelukkig worden.

118
Voorwaar, daarin is voor jou geen honger en jij bent er niet naakt.

119
Jij hebt ef zeker geen dorst en jij wordt er niet blootgesteld aan hitte."

120
Maar de Satan fluisterde hem in, en zei: "O Adam, zal ik jou de eeuwige boom wijzen en een koninkrijk dat niet vergaat?"

121
Vervolgens aten zij ervan, zodat hun schaamte zichtbaar werd en zij begonnen zich te bedekken uit bladeren van het Paradijs; en zo was Adam zijn Heer ongehoorzaam en dwaalde hij.

122
Daarna koos zijn Heer hem uit en Hij aanvaardde zün berouw en leidde (hem).

123
Hij (Allah) zei: "Daal hieruit af, tezamen, onder jullie zal de één de vijand zijn van de ander. Maar als van Mij leiding tot jullie komt: wie Mijn leiding volgt dwaalt niet en is niet ongelukkig.

124
En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.

125
Hij zal zeggen: "Mijn Heer, waarom verzamelt U mij in blinde toestand, terwijl ik vroeger in staat was om te zien?"

Nieuw pagina
126
Hij (Allah) zal zeggen: "Zo is het. Onze Tekenen zijn tot jou gekomen, maar jij vergat ze en daarom wordt jij vandaag vergeten."

127
En zo vergeiden Wij wie overschrijdt en niet in de Tekenen van zijn Heer gelooft. En de bestraffing in het Hiernamaals is zeker strenger en blijvender.

128
Is er voor hen den geen leiding in hoeveel generaties vóór hen Wij vernietigd hebben, en over wiens (vernietigde) woningen zij rondwandeled? Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezittem van verstand.

Roekoeʾ (begin van nieuw thema)
129
En als er geen Wood van jouw Heer voorafgegaan was, en het tijdstip niet vastgesteld was, dan zou (de bestraffing) hen zeker treffen.

130
Wees daarom geduldig (O Mohammed) met wat zij zeggen en prijs de lof van jouw Heer vóór de zonsopgang en vóór haar ondergang en tijdens de nacht en prijs (Hem) op de uiteinden van de dag. Hopelijk ben jij tevreden.

131
En kijk niet met uitpuilende ogen naar wat Wij sommigen van hen aan genietingen hebben geschonken, (het is slechts) de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. En de voorziening van jouw Heer is beter en blijvender.

132
En beveel jouw familie de ṣalāh te verrichten en volhard daarin. Wij vragen van jou geen voorziening (te geven), Wij geven jou voorziening. Het (goede) einde is voor degene die (Allah) vreest.

133
En zij (de ongelovigen) zeggen: "Waarom is hij niet met een Teken van Zijn Heer tot ons gekomen?" Is er dan geen duidelijk Teken tot hen gekomen in de voorafgaande Geschriften?

134
En als Wij hen vernietigd hadden door een bestraffing voor hem (de Koran), dan zouden zij zeker zeggen: "Onze Heer, had U maar een boodschapper naar ons gestuurd, dan zouden wij Uw Tekenen hebben gevolgd, voordat wij vernederd en te schande gemaakt werden!"

135
Zeg: "Allen wachten af, wacht dus af. Jullie zullen te weten komen wie de volgers van het rechte pad zijn en wie leiding volgden."

← naar Koran index
LET OP: Vertaling bevat nog een aantal fouten! S.v.p. controleren en fouten mailen naar: team (apenstaartje) bijbelhoek.nl.
NOTEER:

De Nederlandse vertaling van de Koran wordt slechts gezien als een beste poging om de correcte interpretatie van de betekenis over te brengen. Voor een oppervlakkig beeld is dit voldoende, maar voor een dieper begrip dient men de Koran zelf te raadplegen (d.w.z. het Arabisch).

Abonneer op onze nieuwsbrief!