De Bijbel, Psalmen 37

Hoofdstuk: Psalmen 37

1
Een psalm van David. Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, [ aleph] benijd niet wie onrecht doen.
2
Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.
3
Vertrouw op de HEERE en doe het goede; [ beth] bewoon de aarde en voed u met trouw.
4
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
5
Vertrouw uw weg aan de HEERE toe [ gimel] en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
6
Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.
7
Zwijg voor de HEERE [ daleth] en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.
8
Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; [ he] ontsteek niet in woede - het brengt slechts kwaad.
9
Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.
10
Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; [ waw] u zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet wezen.
11
Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.
12
De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige, [ zain] hij knarsetandt over hem.
13
De Heere lacht hem uit, want Hij ziet dat zijn dag komt.
14
De goddelozen hebben het zwaard getrokken [ cheth] en hun boog gespannen, om de ellendige en de arme neer te vellen, om af te slachten wie oprecht wandelen.
15
Hun zwaard zal in hun eigen hart dringen, hun bogen zullen gebroken worden.
16
Het weinige dat de rechtvaardige heeft, [ teth] is beter dan de overvloed van vele goddelozen.
17
Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.
18
De HEERE kent de dagen van de oprechten, [ jod] hun erfelijk bezit zal voor eeuwig blijven.
19
Zij worden niet beschaamd ten tijde van onheil, in dagen van honger worden zij verzadigd.
20
Maar de goddelozen komen om; [ kaph] de vijanden van de HEERE zijn als het kostbaarste van de lammeren: zij verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen.
21
De goddeloze leent en betaalt niet terug, [ lamed] maar de rechtvaardige ontfermt zich en geeft.
22
Want wie door Hem zijn gezegend, zullen de aarde bezitten; maar wie door Hem zijn vervloekt, worden uitgeroeid.
23
De voetstappen van die man worden door de HEERE vastgezet, [ mem] Hij vindt vreugde in zijn weg.
24
Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand.
25
Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, [ nun] maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien, of zijn nageslacht op zoek naar brood.
26
De hele dag ontfermt hij zich en leent uit, en zijn nageslacht is tot zegen.
27
Keer u af van het kwade, doe het goede [ samech] en bewoon de aarde voor eeuwig.
28
Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.
29
De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen.
30
De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid tot uiting, [ pe] zijn tong spreekt het recht.
31
De wet van zijn God is in zijn hart; zijn schreden wankelen niet.
32
De goddeloze loert op de rechtvaardige [ tsade] en probeert hem te doden,
33
maar de HEERE geeft hem niet over in zijn hand en verklaart hem niet schuldig, wanneer hij geoordeeld wordt.
34
Wacht op de HEERE [ koph] en houd u aan Zijn weg. Dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten; u zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.
35
Ik heb een gewelddadige goddeloze gezien, [ resj] die zich wijd vertakte als een bladerrijke inheemse boom.
36
Maar hij ging voorbij, en zie, hij was er niet meer; ik zocht hem, maar hij was niet te vinden.
37
Let op de vrome en zie naar de oprechte, [ sjin] want het einde van die man zal vrede zijn.
38
Maar de overtreders worden tezamen weggevaagd, het einde van de goddelozen wordt afgesneden.
39
Maar het heil van de rechtvaardigen komt van de HEERE, [ taw] hun kracht ten tijde van benauwdheid.
40
De HEERE zal hen helpen en bevrijden; Hij zal hen bevrijden van de goddelozen en verlossen, want zij hebben tot Hem de toevlucht genomen.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!