De Bijbel, Spreuken 8

Hoofdstuk: Spreuken 8

1
Roept Wijsheid niet en laat Inzicht Haar stem niet klinken?
2
Op de top van hoogten, langs de weg, op een kruispunt van paden, staat Zij.
3
Terzijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren, roept Zij luid:
4
Tot u, mannen, roep Ik en Mijn stem klinkt tot de mensenkinderen.
5
Onverstandigen, begrijp met schranderheid en dwazen, begrijp met verstand.
6
Luister, want Ik zal vorstelijke dingen spreken, het openen van Mijn lippen brengt wat billijk is.
7
Ja, Mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen: goddeloosheid is voor Mijn lippen een gruwel.
8
Alle woorden uit Mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken, er is niets verdraaids of slinks in.
9
Ze zijn oprecht voor ieder die begrijpt, juist voor hen die kennis willen vinden.
10
Neem Mijn vermaning aan en niet zilver, want kennis is verkieslijker dan bewerkt goud.
11
Want wijsheid is beter dan robijnen, en al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken.
12
Ik, Wijsheid, Ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid.
13
De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.
14
Bij Mij is raad en wijsheid. Ik ben Inzicht, bij Mij is kracht.
15
Door Mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid.
16
Door Mij heersen vorsten, en edelen, alle rechters op aarde.
17
Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.
18
Rijkdom en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid.
19
Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en dan zuiver goud, Mijn opbrengst beter dan het beste zilver.
20
Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht,
21
om wie Mij liefhebben, in erfelijk bezit te laten nemen wat er is, en Ik zal hun schatkamers vullen.
22
De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher.
23
Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was.
24
Toen er nog geen diepe wateren waren, werd Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water.
25
Voordat de bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren.
26
Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld.
27
Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed,
28
toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, Hij de bronnen van de watervloed versterkte,
29
toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten van de aarde verordende,
30
was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend voor Zijn aangezicht,
31
al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen.
32
Nu dan, kinderen, luister naar Mij: Welzalig zijn zij die Mijn wegen in acht nemen.
33
Luister naar vermaning en word wijs, verwerp die niet.
34
Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken.
35
Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.
36
Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die Mij haten, hebben de dood lief.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!