De Bijbel, Spreuken 16

Hoofdstuk: Spreuken 16

1
Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de HEERE.
2
Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar de HEERE toetst de geesten.
3
Vertrouw uw werken aan de HEERE toe, en uw plannen zullen bevestigd worden.
4
De HEERE heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil.
5
Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een gruwel. Hand op hand: hij zal niet voor onschuldig gehouden worden.
6
Door goedertierenheid en trouw wordt een misdaad verzoend, en door de vreze des HEEREN keert men zich af van het kwade.
7
Als de HEERE behagen schept in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten.
8
Beter is een weinig met gerechtigheid, dan een veelheid aan inkomsten zonder recht.
9
Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.
10
Een beslissend vonnis ligt op de lippen van een koning, in de rechtspraak pleegt zijn mond geen trouwbreuk.
11
Een betrouwbare waag en weegschaal behoren de HEERE toe, alle weegstenen in de buidel zijn Zijn werk.
12
Voor koningen is het een gruwel goddeloos te handelen, want door gerechtigheid wordt een troon bevestigd.
13
Koningen hebben een welgevallen aan lippen die oprechtheid spreken, zij hebben lief wie oprechte woorden spreekt.
14
De woede van een koning is als de boden van de dood, maar een wijze man verzoent die.
15
In het licht van het gezicht van een koning is leven, zijn welgevallen is als een wolk met late regen.
16
Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!
17
De gebaande weg van oprechten is zich af te keren van het kwade: wie zijn weg in acht neemt, bewaart zijn ziel.
18
Trots komt vóór de ondergang, en hoogmoed komt vóór de val.
19
Het is beter met zachtmoedigen nederig van geest te zijn, dan de buit met hoogmoedigen te delen.
20
Wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden, en wie op de HEERE vertrouwt: welzalig is hij.
21
De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen vermeerdert het inzicht.
22
Het verstand is voor de bezitters ervan een bron van leven, maar de vermaning van dwazen is dwaasheid.
23
Het hart van een wijze maakt zijn mond verstandig, en zal op zijn lippen het inzicht vermeerderen.
24
Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen.
25
Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.
26
De honger van de arbeider werkt ten behoeve van hemzelf, want zijn mond dringt hem ertoe.
27
Een verdorven man graaft kwaad op, en op zijn lippen is het als een verzengend vuur.
28
Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.
29
Een man van geweld misleidt zijn naaste en brengt hem op een weg die niet goed is.
30
Hij doet zijn ogen dicht om verderfelijke dingen te bedenken, bijt hij op zijn lippen, dan voert hij kwaad uit.
31
Grijsheid is een sierlijke kroon, ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid.
32
Een geduldig man is beter dan een dappere held, en wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt.
33
Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de HEERE.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!