De Bijbel, Spreuken 10

Hoofdstuk: Spreuken 10

1
De Spreuken van Salomo. Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een dwaze zoon betekent verdriet voor zijn moeder.
2
Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.
3
De HEERE laat een rechtvaardige ziel geen honger lijden, maar de begeerte van goddelozen stoot Hij weg.
4
Wie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand van de vlijtigen maakt rijk.
5
Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogsttijd diep slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.
6
Zegeningen rusten er op het hoofd van de rechtvaardige, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen.
7
De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen, maar de naam van goddelozen zal wegteren.
8
Wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.
9
Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg, maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.
10
Wie heimelijk knipoogt, richt leed aan, en wie dwaas van lippen is, komt ten val.
11
De mond van de rechtvaardige is een bron van leven, maar geweld overdekt de mond van de goddelozen.
12
Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.
13
Op de lippen van verstandigen wordt wijsheid gevonden, maar op de rug van mensen zonder verstand de stok.
14
Wijzen bergen kennis op, maar de mond van de dwaas is de ondergang nabij.
15
Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, de armoede van de armen is hun ondergang.
16
Het werk van de rechtvaardige is ten leven, het inkomen van de goddeloze tot zonde.
17
Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt, maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.
18
Wie haat toedekt, heeft valse lippen, en wie een kwaad gerucht verspreidt, die is een dwaas.
19
In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt, is verstandig.
20
De tong van de rechtvaardige is het beste zilver, het hart van de goddelozen is weinig waard.
21
De lippen van de rechtvaardige voeden velen, maar de dwazen sterven door gebrek aan verstand.
22
De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.
23
Zoals het voor een dwaas een spel is zich schandelijk te gedragen, zo is wijsheid dat voor iemand met inzicht.
24
Wat de goddeloze vreest, dat zal hem overkomen, maar van rechtvaardigen vervult God het verlangen.
25
Zoals een wervelwind voorbijgaat, is de goddeloze er niet meer, maar de rechtvaardige is een eeuwig fundament.
26
Zoals zure wijn voor de tanden en rook voor de ogen, zo is de luiaard voor wie hem ergens opuit sturen.
27
De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddelozen worden bekort.
28
De verwachting van de rechtvaardigen is blijdschap, maar de hoop van de goddelozen zal vergaan.
29
De weg van de HEERE is kracht voor de oprechte, maar de ondergang voor hen die onrecht bedrijven.
30
De rechtvaardige zal voor eeuwig niet wankelen, maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.
31
De mond van de rechtvaardige loopt over van wijsheid, maar de tong van wie verderfelijke dingen spreekt, wordt afgesneden.
32
De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is, maar de mond van de goddelozen alleen verderfelijke dingen.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!