De Bijbel, Numeri 28

Hoofdstuk: Numeri 28

1
De HEERE sprak tot Mozes:
2
Gebied de Israëlieten en zeg tegen hen: U moet zorg dragen voor Mijn offergave - Mijn voedsel voor Mijn vuuroffers, voor Mij een aangename geur - door Mij die op de ervoor vastgestelde tijd aan te bieden.
3
U moet tegen hen zeggen: Dit is het vuuroffer dat u de HEERE moet aanbieden: elke dag twee lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek, als een voortdurend brandoffer.
4
Het ene lam moet u 's morgens bereiden, het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden,
5
met een tiende efa meelbloem als graanoffer, gemengd met een kwart hin gestoten olie.
6
Het is het voortdurende brandoffer, dat op de berg Sinaï werd ingesteld als een aangename geur, een vuuroffer voor de HEERE.
7
Het bijbehorende plengoffer moet een kwart hin zijn per lam; in het heiligdom moet u het plengoffer van sterkedrank voor de HEERE uitgieten.
8
En het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. U moet het bereiden zoals het ochtendgraanoffer en als het bijbehorende plengoffer, een vuuroffer van aangename geur voor de HEERE.
9
Maar op de sabbatdag twee lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek, met twee tiende efa meelbloem als graanoffer, met olie gemengd, en het bijbehorende plengoffer.
10
Het is het sabbatsbrandoffer voor elke sabbat, naast het voortdurende brandoffer en het bijbehorende plengoffer.
11
Ook aan het begin van elke maand moet u de HEERE een brandoffer aanbieden: twee jonge stieren - de jongen van een rund - één ram en zeven lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek.
12
Verder drie tiende efa meelbloem per jonge stier als graanoffer, met olie gemengd, en twee tiende efa meelbloem als graanoffer, met olie gemengd, per ram,
13
en een tiende efa meelbloem per lam als graanoffer, met olie gemengd. Het is een brandoffer, een aangename geur, een vuuroffer voor de HEERE.
14
En de bijbehorende plengoffers moeten zijn: een halve hin wijn bij de jonge stier, een derde hin bij de ram, en een kwart hin bij het lam. Dit is het maandelijkse brandoffer, voor elke maand van het jaar.
15
En één geitenbok moet als zondoffer voor de HEERE worden bereid, naast het voortdurende brandoffer met het bijbehorende plengoffer.
16
In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, is het Pascha voor de HEERE,
17
en op de vijftiende dag van deze maand is het feest; zeven dagen moeten er ongezuurde broden gegeten worden.
18
Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.
19
Maar u moet een vuuroffer als brandoffer aan de HEERE aanbieden: twee jonge stieren - de jongen van een rund - één ram en zeven lammeren van een jaar oud. Ze moeten zonder enig gebrek zijn.
20
En het bijbehorende graanoffer moet meelbloem zijn, met olie gemengd; drie tiende efa moet u bij de jonge stier doen, en twee tiende bij de ram.
21
Een tiende efa per lam moet u bij de zeven lammeren doen.
22
Vervolgens één bok als zondoffer om verzoening voor u te doen.
23
Naast het morgenbrandoffer, dat tot voortdurend brandoffer dient, moet u deze dingen doen.
24
Dienovereenkomstig moet u zeven dagen lang elke dag het voedsel van het vuuroffer bereiden als een aangename geur voor de HEERE; het moet bereid worden naast het voortdurende brandoffer, met het bijbehorende plengoffer.
25
Op de zevende dag moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.
26
Ook op de dag van de eerstelingen, als u op uw Wekenfeest de HEERE een nieuw graanoffer aanbiedt, moet u een heilige samenkomst houden; geen enkel dienstwerk mag u dan doen.
27
Dan moet u een brandoffer aanbieden, als een aangename geur voor de HEERE: twee jonge stieren - de jongen van een rund - één ram en zeven lammeren van een jaar oud,
28
en het bijbehorende graanoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tiende efa per jonge stier, twee tiende per ram,
29
en een tiende efa per lam bij de zeven lammeren.
30
Vervolgens één geitenbok om verzoening voor u te doen.
31
Naast het voortdurende brandoffer en het bijbehorende graanoffer moet u deze dingen doen. Ze moeten voor u zonder enig gebrek zijn, en vergezeld gaan van de bijbehorende plengoffers.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!