De Bijbel, 1 Timotheüs 4

Hoofdstuk: 1 Timotheüs 4

1
Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,
2
door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.
3
Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden.
4
Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt.
5
Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.
6
Als u de broeders deze dingen voorhoudt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en door de goede leer, die u nagevolgd hebt.
7
Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht.
8
Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.
9
Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.
10
Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.
11
Beveel deze dingen en onderwijs ze.
12
Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.
13
Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom.
14
Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.
15
Overdenk deze dingen, leef erin, opdat uw vorderingen op elk gebied openbaar worden.
16
Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!