De Bijbel, Spreuken 24

Hoofdstuk: Spreuken 24

Spreuken 24
1 Wees niet jaloers op slechte mensen, en verlang er niet naar om bij hen te zijn, 
2 want hun hart bedenkt verwoesting en hun lippen spreken onheil. 
3 Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gegrondvest. 
4 Door kennis worden binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen. 
5 Een wijs man is sterk, en een man van kennis zet zijn krachten in. 
6 Want na rijp beraad zult u oorlog voeren voor uzelf, en in het grote aantal raadgevers ligt de overwinning. 
7 Alle wijsheid is voor een dwaas te hoog, hij zal in de poort zijn mond niet opendoen. 
8 Wie kwaad doen beraamt, die zal men een meester in listige plannen noemen. 
9 Het bedenken van dwaasheid is zonde, een spotter is een gruwel voor de mens. 
10 Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt. 
11 Red hen die opgepakt zijn om te sterven, wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. 
12 Wanneer u zegt: Zie, wij hebben dat niet geweten, zal Hij Die de harten toetst, dat niet merken? Hij Die uw ziel gadeslaat, zal Híj het niet weten? Immers, Hij zal een mens vergelden naar zijn werk. 
13 Eet honing, mijn zoon, want dat is goed, en honingzeem is zoet voor je gehemelte. 
14 Evenzo is het kennen van wijsheid voor je ziel: als je haar vindt, dan is er toekomst, en wordt je hoop niet afgesneden. 
15 Goddeloze, loer niet op de woning van een rechtvaardige, verwoest zijn verblijfplaats niet, 
16 want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op, maar goddelozen struikelen in onheil. 
17 Verblijd u niet als uw vijand valt, en laat uw hart zich niet verheugen als hij struikelt, 
18 anders zou de HEERE het zien en zou het slecht zijn in Zijn ogen, en zou Hij Zijn toorn van hem afwenden. 
19 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, wees niet jaloers op de goddelozen, 
20 want het kwaad heeft geen toekomst, de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd. 
21 Mijn zoon, vrees de HEERE en de koning, laat je niet in met hen die op veranderingen uit zijn, 
22 want hun ondergang zal plotseling opdagen en wie kent de verdrukking door hen beiden teweeggebracht?
23 Ook deze spreuken zijn voor de wijzen: Het is niet goed partijdig te zijn in een rechtszaak. 
24 Wie tegen een goddeloze zegt: U bent rechtvaardig, die zullen de volken vervloeken, de natiën zullen hem verwensen, 
25 maar hun die voor het recht opkomen, zal het aangenaam zijn, de zegen van het goede zal over hen komen. 
26 Men zal de lippen kussen van hem die met oprechte woorden antwoordt. 
27 Regel uw werk buiten en maak het op de akker voor u gereed, en bouw daarna uw huis. 
28 Wees niet zonder reden getuige tegen uw naaste, want zou u met uw lippen misleiden? 
29 Zeg niet: Zoals hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen, ik zal die man vergelden naar zijn werk. 
30 Ik ging langs de akker van een luiaard ja, langs de wijngaard van een mens zonder verstand. 
31 En zie, hij was helemaal vol gegroeid met netels, distels bedekten zijn oppervlak, en zijn stenen muur was afgebroken. 
32 Toen ik het zelf aanschouwde, nam ik het ter harte, ik zag het en nam vermaning aan: 
33 een beetje slapen, een beetje sluimeren, een beetje liggen met gevouwen handen, 
34 zo komt uw armoede over u als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/spreuken/24
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!